Ktl-icon-tai-lieu

Thực hiện pháp luật

Được đăng lên bởi lenguyenngochan05
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 425 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Tài liệu bổ ích cho môn học Lí luận nhà nước pháp luật
Tài liệu hướng dẫn môn học Lý luận về pháp luật
Giáo viên: ThS. Lê Việt Tuấn
WWW.LVTLAW.COM
1
BÀI 7: THC HIN VÀ ÁP DNG PHÁP LUT
1. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU
- Mc đích: trang b kiến thc v các loi hành vi pháp lý ca ch th pháp lut mà qua
đó pháp lut tr thành hin thc trong cuc sng.
- Yêu cu: các khái nim và ni dung cần phi nm đưc là
+ Khái nim và các hình thc thc hin pháp lut (Tuân thủ pháp lut; Thi hành pháp
luật; S dng pháp lut; Áp dng pháp lut);
+ Khái nim và đc đim của áp dng pháp lut;
+ Các giai đon ca quá trình áp dng pháp lut; Văn bn áp dng pháp lut;
+ Áp dng pháp lut tương t.
2. I LIỆU THAM KHO
- Giáo trình Lý lun Nhà nưc và Pháp lut Trưng đi hc Lut Hà Ni, NXB
CAND.
- Giáo trình Lý lun v Nhà nưc và Pháp lut Trưng Đi hc Tổng hp Hà Ni -
Khoa Lut.
- Hành vi hp pháp và văn hoá pháp lý Trong chuyên kho Quyn con ngưi, quyn
công dân Trn Ngc Đưng NXB CTQG năm 2004, trang 141 150.
- Hành vi Pháp lut Nhng vn đ lý lun cơ bn v Nhà nưc và Pháp lut Vin
nghiên cu Nhà nưc và Pháp lut NXB Chính tr quc gia,m 1995, trang 226
287, 294 - 306.
- Áp dng pháp lut Nhng vn đ lý lun cơ bn v Nhà nưc và Pháp lut Vin
nghiên cu Nhà nưc và Pháp lut NXB Chính tr quc gia, năm 1995, trang 225
246.
3. Đ CƯƠNG NỘI DUNG
3.1. KI NIỆM HÌNH THỨC PHÁP LUT
- Khái nim thc hin pháp lut: là hành vi hợp pháp ca các ch th khi tham gia vào
quan h xã hi đưc các quy định ca pháp lut điu chnh.
- Hành vi hợp pháp chính là hành vi phù hp vi các quy đnh ca pháp lut, cũng
th hiu là hành vi làm đúng theo nhng gì mà pháp lut quy định.
- Có 4 hình thc thc hin pháp lut:
Thực hiện pháp luật - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thực hiện pháp luật - Người đăng: lenguyenngochan05
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Thực hiện pháp luật 9 10 506