Ktl-icon-tai-lieu

Thực hiện pháp luật và cơ chế thực hiện pháp luật ở Việt Nam

Được đăng lên bởi namvks
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 2557 lần   |   Lượt tải: 4 lần
Thực hiện pháp luật và cơ chế thực hiện pháp luật ở Việt Nam
(20/3/2012 10:39:15 AM)
1. Bản chất, vị trí và vai trò của thực hiện pháp luật trong hệ thống pháp luật
Trong các kỳ đại hội gần đây, Đảng ta luôn đề cập đến vấn đề đẩy mạnh hoàn thiện pháp luật, đề ra Chiến lược
xây dựng và hoàn thiện pháp luật theo hướng “đổi mới và hoàn thiện khung pháp luật tháo gỡ mọi trở ngại về cơ chế,
chính sách và thủ tục hành chính để phát huy tối đa mọi nguồn lực, tạo sức bật mới cho sản xuất, kinh doanh”; “Tiếp tục
hoàn thiện hệ thống pháp luật, cơ chế, chính sách để vận hành có hiệu quả nền kinh tế và thực hiện các cam kết quốc tế,
bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc”; “Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng công tác xây dựng pháp luật (…) tăng tính khả
thi để đưa nhanh vào cuộc sống[1](người trích nhấn mạnh)
Sau gần 25 năm đổi mới, chúng ta đã xây dựng được một số luật tạo khung pháp luật cho phát triển nền kinh tế
thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa (XHCN); chế độ sở hữu và các hình thức sở hữu, địa vị pháp lý của các doanh
nghiệp, thương gia, quyền tự do kinh doanh và tự do hợp đồng, các cơ chế khuyến khích và đảm bảo đầu tư khai thác và
sử dụng có hiệu quả các nguồn lực xã hội đã từng bước được xác lập. Nhìn chung các thể chế kinh tế thị trường định
hướng XHCN đã bước đầu hình thành. Các quy định mang tính hành chính, mệnh lệnh điều chỉnh các quan hệ dân sự,
kinh tế, thương mại nói chung và hoạt động của các doanh nghiệp nói riêng dần được loại bỏ, đồng thời với giảm thiểu cơ
chế xin cho; chế độ Nhà nước độc quyền về ngoại thương được xóa bỏ; nguyên tắc công dân được làm tất cả những gì
mà pháp luật không cấm trong hoạt động kinh doanh từng bước được xác lập.
Pháp luật trong lĩnh vực hành chính, nhà nước đã có những đổi mới tích cực. Chức năng, nhiệm vụ của các cơ
quan nhà nước, nhiệm vụ, quyền hạn của công chức, nội dung và trách nhiệm công vụ từng bước được phân định rành
mạch, rõ ràng hơn; thủ tục hành chính bước đầu cải cách theo hướng đơn giản, công khai, dễ tiếp cận, dễ kiểm tra, giám
sát các dịch vụ công đang dần dần được xác lập, từng bước đáp ứng nhu cầu của nhân dân và yêu cầu của cải cách
hành chính, lần đầu tiên hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp được luật hóa, bước đầu nâng
cao hiệu lực và hiệu quả giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.
Pháp luật về lao động, việc làm, an sinh xã hội và các lĩnh vực xã hội khác đã được quan tâm xây dựng, góp phần
phát triển kinh tế đi đôi với hạn chế những tiêu cực của nền kinh...
Thực hiện pháp luật và cơ chế thực hiện pháp luật ở Việt Nam
(20/3/2012 10:39:15 AM)
1. Bản chất, vị trí và vai trò của thực hiện pháp luật trong hệ thống pháp luật
Trong các kỳ đại hi gần đây, Đảng ta luôn đề cập đến vấn đề đẩy mạnh hoàn thiện pháp luật, đề ra Chiến lược
xây dựng hoàn thiện pháp luật theo hướng “đổi mới hoàn thiện khung pháp luật tháo gmọi trở ngại về chế,
chính sách và thủ tục hành chính để phát huy tối đa mọi nguồn lực, tạo sức bật mới cho sản xuất, kinh doanh”; Tiếp tục
hoàn thiện hệ thống pháp luật, cơ chế, chính sách để vận hành có hiệu quả nền kinh tế và thực hiện các cam kết quốc tế,
bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc”; “Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng công tác xây dựng pháp luật (…) tăng nh khả
thi để đưa nhanh vào cuộc sống[1](người trích nhấn mạnh)
Sau gần 25 năm đổi mới, chúng ta đã xây dựng được một số luật tạo khung pháp luật cho phát triển nền kinh tế
thị trường định hướng hội chủ nghĩa (XHCN); chế độ sở hữu các hình thức sở hữu, đa vị pháp của các doanh
nghiệp, thương gia, quyền tự do kinh doanh và tự do hp đồng, các cơ chế khuyến khích và đảm bảo đầu tư khai thác
sử dụng hiệu qu các nguồn lực xã hội đã từng bước được xác lập. Nhìn chung các thể chế kinh tế thị trường định
hướng XHCN đã bước đầu hình thành.c quy định mang tính hành chính, mệnh lệnh điều chỉnh các quan hệ dân sự,
kinh tế, thương mại nói chung và hoạt động của các doanh nghiệp nói riêng dần được loại bỏ, đồng thời với giảm thiểu cơ
chế xin cho; chế độ Nhà nước độc quyền về ngoại thương được xóa bỏ; nguyên tắc công dân được làm tất cả những
mà pháp luật không cấm trong hoạt động kinh doanh từng bước được xác lập.
Pháp luật trong lĩnh vực hành chính, nhà nước đã những đổi mới tích cực. Chức năng, nhiệm vụ của các
quan nhà nước, nhiệm vụ, quyền hạn của công chức, nội dung trách nhiệm công vụ từng bước được phân định rành
mạch, rõ ràng hơn; thủ tục hành chính bước đầu cải cách theo hướng đơn giản, công khai, dễ tiếp cận, dễ kiểm tra, giám
sát các dịch vụ công đang dần dần được xác lập, từng bước đáp ứng nhu cầu của nhân dân yêu cầu của cải cách
hành chính, lần đầu tiên hoạt động giám sát của Quốc hội Hội đồng nhân dân c cấp được luật hóa, bước đầu nâng
cao hiệu lực và hiệu quả giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.
Pháp luật về lao động, việc làm, an sinh xã hội và các lĩnh vực xã hội khác đã được quan tâm xây dựng, góp phần
phát triển kinh tế đi đôi với hạn chế những tiêu cực của nền kinh tế thị trường. Chủ trương, chính sách xóa đói giảm
nghèo, công bằng xã hội, đền ơn đáp nghĩa đã được thể chế hóa thành luật và pháp lệnh.
Pháp luật trong lĩnh vực an ninh quốc phòng, trật tự an toàn xã hội được tăng cường, góp phần giữ vững n định
chính trị, phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật.
Chủ trương dân chủ hóa mọi mặt đời sống xã hội đã được thể chế hóa một bước quan trọng. Hoạt động của các
quan nhà nước đổi mới theo hướng dân chủ hơn; phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” đã được
pháp luật hóa và từng bước được khẳng định trong thực tế, tạo điều kiện để nhân dân tham giathực hiện quyền giam
sát đối với hoạt động của các cơ quan nhà nước, trong đó có quyền khởi kin công chức nhà nước và cơ quan nhà nước
trước tòa án. Vai trò của báo chí và các phương tiện thông tin đại chúng, của các tổ chức chính trị - xã hội, xã hội - nghề
nghiệp ngày càng được tăng cường.
Giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, phát triển giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ bảo vệ môi
trường bước đầu được bảo đảm bằng pháp luật. Quan điểm về phát triển bền vững với sự kết hợp hài hòa phát triển kinh
tế, phát triển xã hội và bảo vệ môi trường đang được xác lập và từng bước được thể chế hóa bằng pháp luật.
Nhà nước đã kết hoặc gia nhập nhiều điều ước quốc tế phục vụ chủ trương m rộng quan hđối ngoại, chủ
động hội nhập kinh tế quốc tế. Pháp lệnh về Ký kết và thực hiện điều ước quốc tế năm 1998 và sau đó là Luật Ký kết, gia
nhập thực hiện điều ước quốc tế năm 2005 đánh dấu một bước phát triển quan trọng, đưa việc kết thực hiện
điều ước quốc tế vào nề nếp. Điều ước quốc tế mà Việt Nam ký kết hoặc gia nhập trở thành một bộ phận không thể tách
rời sự phát triển của hệ thống pháp luật.
Công tác soạn thảo, thẩm định và ban hành các văn bản quy phạm pháp luật dần dần đi vào nề nếp, theo một quy
trình thống nhất do luật định; các tổ chức, công dân chịu sự tác động trực tiếp của văn bản đã được tạo điều kiện tham gia
đóng góp ý kiến vào các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật ngày càng đông đảo và thực chất hơn. Chất lượng văn bản
Thực hiện pháp luật và cơ chế thực hiện pháp luật ở Việt Nam - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thực hiện pháp luật và cơ chế thực hiện pháp luật ở Việt Nam - Người đăng: namvks
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Thực hiện pháp luật và cơ chế thực hiện pháp luật ở Việt Nam 9 10 364