Ktl-icon-tai-lieu

Thực trạng áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9000 tại các doanh nghiệp công nghiệp Thừa Thiên Huế

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 3144 lần   |   Lượt tải: 8 lần
TẠP CHÍ KHOA HỌC, Đại học Huế, Số 60, 2010

THỰC TRẠNG ÁP DỤNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG ISO 9000
TẠI CÁC DOANH NGHIỆP CÔNG NGHIỆP THỪA THIÊN HUẾ
Hoàng Trọng Hùng, Lê Quang Trực
Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế

TÓM TẮT
Nghiên cứu này được thực hiện trên cơ sở số liệu thu thập được từ 90 doanh nghiệp
công nghiệp Thừa Thiên Huế. Kết quả nghiên cứu cho thấy mức độ quan tâm áp dụng ISO 9000
tại các doanh nghiệp công nghiệp Thừa Thiên Huế còn thấp. Mặc dù có nhiều nguyên nhân
nhưng nguyên nhân chính là đa số doanh nghiệp có quy mô vừa và nhỏ, nhận thức chưa đúng
đắn về mức độ lợi ích mà hệ thống này đem lại cho doanh nghiệp. Đối với các doanh nghiệp đã
áp dụng ISO 9000, nghiên cứu cho thấy mặc dù gặp phải một số trở ngại trong quá trình áp
dụng nhưng mức độ lợi ích doanh nghiệp đạt được cũng như mức độ hài lòng của doanh nghiệp
từ việc áp dụng hệ thống này là khá cao. Nghiên cứu cũng chỉ ra không có sự khác biệt đáng kể
về mức độ trở ngại, lợi ích và sự hài lòng của doanh nghiệp theo quy mô khi áp dụng hệ thống
quản lý chất lượng ISO 9000.

1. Mở đầu
Kinh nghiệm và thực tiễn ở trong và ngoài nước đều chỉ ra rằng, quản trị chất
lượng là một công cụ hết sức quan trọng để các doanh nghiệp thực hiện được nhiệm vụ
mang tầm chiến lược của mình là bảo đảm và nâng cao được chất lượng sản phẩm. Các
công trình nghiên cứu ở nhiều nước cho thấy, các doanh nghiệp khẳng định được đẳng
cấp chất lượng sản phẩm của mình thông qua việc xây dựng, áp dụng thành công các hệ
thống quản lý theo tiêu chuẩn, đặc biệt là hệ thống theo tiêu chuẩn ISO 9000 có được
sản phẩm tốt hơn và đạt được kết quả sản xuất kinh doanh cao hơn (Hua & cộng sự,
2000; Terziovski, 2003; Calisir, 2007; Bayati & Taghavi, 2007).
Để tồn tại và phát triển bền vững thông qua con đường nâng cao chất lượng năng suất - hiệu quả hoạt động của tổ chức trong xu thế hội nhập và cạnh tranh như hiện
nay có nhiều công cụ quản lý chất lượng được nghiên cứu và ứng dụng thành công.
Trong số đó, ở Việt Nam hiện nay, ISO 9000 được hưởng ứng áp dụng một cách mạnh
mẽ và các doanh nghiệp đã nâng cao hình ảnh của mình thông qua hệ thống quản lý
chất lượng ISO 9000 (Phan Thăng, 2009). Mặc dù thuật ngữ ISO 9000 xuất hiện trong
mọi tranh luận, thuyết trình về chất lượng của hầu hết các nhà quản lý ở Việt Nam
nhưng xu hướng của việc áp dụng ISO 9000 nhằm nâng cao tính hiệu quả của hệ thống
105

vẫn chưa được các tổ chức thực sự quan tâm. Chính vì vậy, việc giới thiệu xu hướng áp
dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn IS...
105
TẠP CHÍ KHOA HỌC, Đại học Huế, Số 60, 2010
THỰC TRẠNG ÁP DỤNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG ISO 9000
TẠI CÁC DOANH NGHIỆP CÔNG NGHIỆP THỪA THIÊN HUẾ
Hoàng Trọng Hùng, Lê Quang Trực
Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế
TÓM TẮT
Nghiên cứu này được thực hiện trên sở số liệu thu thập được từ 90 doanh nghiệp
công nghiệp Thừa Thiên Huế. Kết quả nghiên cứu cho thấy mức độ quan tâm áp dụng ISO 9000
tại các doanh nghiệp công nghiệp Thừa Thiên Huế còn thấp. Mặc nhiều nguyên nhân
nhưng nguyên nhân chính đa số doanh nghiệp quy vừa nhỏ, nhận thức chưa đúng
đắn về mức độ lợi ích mà hệ thống này đem lại cho doanh nghiệp. Đối với các doanh nghiệp đã
áp dụng ISO 9000, nghiên cứu cho thấy mặc gặp phải một số trở ngại trong quá trình áp
dụng nhưng mức độ lợi ích doanh nghiệp đạt được cũng như mức độ hài lòng của doanh nghiệp
từ việc áp dụng hệ thống này khá cao. Nghiên cứu cũng chỉ ra không có sự khác biệt đáng kể
về mức độ trở ngại, lợi ích sự hài lòng của doanh nghiệp theo quy khi áp dụng hệ thống
quản lý chất lượng ISO 9000.
1. Mở đầu
Kinh nghiệm thực tiễn trong ngoài nước đều chỉ ra rằng, quản trị chất
lượng một công cụ hết sức quan trọng để các doanh nghiệp thực hiện được nhiệm vụ
mang tầm chiến lược của mình bảo đảm nâng cao được chất lượng sản phẩm. Các
công trình nghiên cứu nhiều nước cho thấy, các doanh nghiệp khẳng định được đẳng
cấp chất lượng sản phẩm của mình thông qua việc xây dựng, áp dụng thành công các h
thống quản theo tiêu chuẩn, đặc biệt là hệ thống theo tiêu chuẩn ISO 9000 được
sản phẩm tốt hơn đạt được kết quả sản xuất kinh doanh cao hơn (Hua & cộng sự,
2000; Terziovski, 2003; Calisir, 2007; Bayati & Taghavi, 2007).
Để tồn tại phát triển bền vững thông qua con đường nâng cao chất lượng -
năng suất - hiệu quả hoạt động của tổ chức trong xu thế hội nhập và cạnh tranh như hiện
nay nhiều công cụ quản lý chất lượng được nghiên cứu ứng dụng thành công.
Trong số đó, Việt Nam hiện nay, ISO 9000 được hưởng ứng áp dụng một cách mạnh
mẽ các doanh nghiệp đã nâng cao hình ảnh của mình thông qua hthống quản lý
chất lượng ISO 9000 (Phan Thăng, 2009). Mặc dù thuật ngISO 9000 xuất hiện trong
mọi tranh luận, thuyết trình về chất lượng của hầu hết các nhà quản lý Việt Nam
nhưng xu hướng của việc áp dụng ISO 9000 nhằm nâng cao tính hiệu quả của hệ thống
Thực trạng áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9000 tại các doanh nghiệp công nghiệp Thừa Thiên Huế - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thực trạng áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9000 tại các doanh nghiệp công nghiệp Thừa Thiên Huế - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
Thực trạng áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9000 tại các doanh nghiệp công nghiệp Thừa Thiên Huế 9 10 71