Ktl-icon-tai-lieu

Thực trạng công tác quản trị nhân sự tại Công ty Cổ phần Trung Tín.

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 0 trang   |   Lượt xem: 1114 lần   |   Lượt tải: 2 lần
MỤC LỤC

CHƯƠNG 1: KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÍN3
1.1. Giới thiệu về Công ty Cổ phần Trung Tín. 3
1.1.1. Quá trình hình thành và phát triển Công ty. 3
1.1.2. Chức năng, nhiệm vụ bộ máy. 3
1.1.3. Một số sản phẩm bảo hiểm tiêu biểu của Công ty. 4
1.2. Đặc điểm cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp. 7
1.2.1. Cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp. 7
1.2.2. Cơ sở vật chất 9
1.2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. 10

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÍN13
2.1. Cơ cấu nguồn nhân lực trong Công ty. 13
2.2. Thực trạng tuyển dụng nhân sự tại Công ty. 17
2.3. Thực trạng đào tạo và phát triển lực lượng lao động trong Công ty. 20
2.4. Thực trạng đãi ngộ nguồn lao động trong Công ty. 24
2.5. Hiệu quả sử dụng lao động trong Công ty. 26
2.6. Đánh giá chung về công tác quản trị nhân sự tại Công ty. 29
2.6.1. Kết quả đạt được. 29
2.5.2. Khó khăn. 31

CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÍN38
3.1. Chiến lược phát triển của Công ty thời gian tới 38
3.2. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị nhân sự tại Công ty Cổ phần Trung Tín. 39
3.2.1. Phân tích công việc. 39
3.2.2. Về tuyển dụng. 40
3.2.3. Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực. 42
3.2.3. Đánh giá và đãi ngộ nhân sự. 45
3.2.6. Một số các biện pháp khác. 47

KẾT LUẬN 49
TÀI LIỆU THAM KHẢO
Thực trạng công tác quản trị nhân sự tại Công ty Cổ phần Trung Tín. - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
Vietnamese
Thực trạng công tác quản trị nhân sự tại Công ty Cổ phần Trung Tín. 9 10 513