Ktl-icon-tai-lieu

Thực trạng công tác tạo động lực lao động tại công ty cổ phần thương mại thanh mỹ

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 0 trang   |   Lượt xem: 1598 lần   |   Lượt tải: 14 lần
MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU 7

CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TẠO ĐỘNG LỰC LAO ĐỘNG 9
1.1.Bản chất của tạo động lực 9
1.1.1.Các khái niệm 9
1.1.2.Mối quan hệ giữa nhu cầu và lợi ích 11
1.1.3.Mục đích và vai trò của tạo động lực lao động 11
1.2.Các học thuyết tạo động lực lao động 12
1.2.1.Học thuyết nhu cầu của Maslow 12
1.2.2.Học thuyết tăng cường tích cực. 14
1.2.3.Học thuyết kỳ vọng. 14
1.2.4.Học thuyết công bằng 15
1.2.5.Học thuyết hai yếu tố. 15
1.2.6.Học thuyết đặt mục tiêu. 16
1.3.Các yếu tố ảnh hưởng đến công tác tạo động lực. 17
1.3.1. Các yếu tố thuộc về môi trường bên ngoài. 17
1.3.1.1. Chính sách của Chính phủ, pháp luật của nhà nước: 17
1.3.1.2. Điều kiện kinh tế – chính trị – xã hội của cả nước và của địa phương. 17
1.3.1.3. Đặc điểm cơ cấu của thị trường lao động: 17
1.3.2.Các yếu tố thuộc về môi trường bên trong. 18
1.3.2.1. Các yếu tố thuộc về doanh nghiệp: 18
1.3.2.2. Các yếu tố thuộc về cá nhân người lao động: 19
1.4.Các hình thức tạo động lực cho người lao động 20
1.4.1.Xác định hệ thống các nhu cầu của người lao động trong công ty. 20
1.4.2.Xác định nhiệm vụ và tiêu chuẩn thực hiện công việc cho nhân viên. 21
1.4.3.Phát triển các kênh đối thoại xã hội tại nơi làm việc. 21
1.4.4.Sử dụng đòn bẩy kích thích vật chất và tinh thần đối với người lao động 21
1.4.4.1.Sử dụng công cụ khích thích bằng kinh tế 21
1.4.4.2.Sử dụng công cụ kích thích bằng tinh thần 23
1.5.Các tiêu chí đánh giá kết quả thực hiện công tác tạo động lực lao động. 25
1.5.1.Hiệu quả công việc: 25
1.5.2.Tình hình chấp hành kỷ luật lao động: 25
1.5.3.Mức độ gắn bó của người lao động đối với công ty: 25
1.5.4.Những đóng góp nâng cao hiệu quả công việc: 25
1.5.5.Thái độ làm việc của người lao động: 25
1.5.6.Mức độ hài lòng của người lao động đối với thù lao lao động của họ: 25
1.5.7.Một số tiêu chí khác: 25
1.6.Cơ sở thực tiễn về tạo động lực cho người lao động 26
1.6.1.Quan điểm của lãnh đạo công ty về vấn đề tạo động lực 26
1.6.2.Khái quát kết quả hoạt động tạo động lực tại công ty 26

CHƯƠNG II. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TẠO ĐỘNG LỰC LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI THANH MỸ 28
2.1.Khái quát chung về công ty CPTM Thanh Mỹ. 28
2.1.1.Quá trình hình thành và phát triển của công ty: 28
2.1.2.Bộ máy tổ chức: . 29
2.1.3.Chức năng: 30
2.1.4.Đặc điểm hoạt động của công ty: 30
2.1.4.1.Đặc điểm về lao động: 30
2.1.4.2.Đặc điểm về lĩnh vực kinh doanh của công ty: 32
2.2.Thực trạng công tác nghiên cứu các nhu cầu của người lao động tại công ty CPTM Thanh Mỹ . 32
2.2.1.Nhu cầu về sinh lý: 32
2.2.2.Nhu cầu an toàn: 33
2.2.3.Nhu cầu về xã hội: 33
2.2.4.Nhu cầu được tôn trọng: 34
2.2.5.Nhu cầu tự hoàn thiện: 34
2.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến công tác tạo động lực .32
2.3.1.Các yếu tố thuộc môi trường bên ngoài: 35
2.3.2.Các yếu tố thuộc môi trường bên trong: 35
2.4.Thực trạng công tác tạo động lực tại công ty CPTM Thanh Mỹ. 37
2.4.1.Công tác xác định hệ thống các nhu cầu của công ty. 37
2.4.2.Xác định nhiệm vụ và tiêu chuẩn thực hiện công việc. 37
2.4.3.Các kênh đối thoại xã hội tại công ty. 38
2.4.4.Thực trạng các công cụ khuyến khích bằng vật chất và tinh thần của công ty: 38
2.4.4.1.Sử dụng các công cụ kích thích bằng kinh tế: 38
2.4.4.2.Thực trạng các công cụ khuyến khích bằng tinh thần được sử dụng tại công ty: 46
2.5.Đánh giá hiệu quả công tác tạo động lực tại công ty CPTM Thanh Mỹ. 49
2.6.Đánh giá chung về công tác tạo động lực tại công ty CPTM Thanh Mỹ. 51
2.6.1.Ưu điểm: 51
2.6.2.Một số tồn tại và nguyên nhân: 52

CHƯƠNG III. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC TẠO ĐỘNG LỰC LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI THANH MỸ 54
3.1.Phương hướng hoạt động kinh doanh của công ty trong thời gian tới. 54
3.2.Một số giải pháp để nâng cao hiệu quả công tác tạo động lực. 55
3.2.1.Xây dựng hệ thống đánh giá cụ thể nhu cầu của người lao động: 55
3.2.2.Xây dựng hệ thống phân tích công việc 55
3.2.3. Xây dựng các tiêu chuẩn đánh giá thực hiện công việc. 57
3.2.4. Tăng cường các kênh đối thoại xã hội trong công ty: 63
3.2.5. Cải tiến hệ thống trả lương, trả thưởng 64
3.2.5.1. Xây dựng hệ thống lương, phụ cấp công bằng, đảm bảo tính kích thích cao: 64
3.2.5.2. Xây dựng tiêu chuẩn thưởng hợp lý nhằm kích thích người lao động phấn đấu đạt được các mục tiêu của tổ chức. 66
3.2.6. Cải tiến môi trường và điều kiện làm việc. 67
3.2.7.Tạo điều kiện phát triển cho người lao động. 68
3.2.8.Cải thiện công cụ tinh thần thông qua bản thân công việc: 69
3.2.9. Các giải pháp khác: 69
3.3.Một số khuyến nghị đối với ban lãnh đạo công ty về cải thiện công tác tạo động lực lao động 69

KẾT LUẬN 71
Thực trạng công tác tạo động lực lao động tại công ty cổ phần thương mại thanh mỹ - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
Vietnamese
Thực trạng công tác tạo động lực lao động tại công ty cổ phần thương mại thanh mỹ 9 10 94