Ktl-icon-tai-lieu

Thực trạng công tác tuyển dụng nhân lực tại công ty cổ phần dược phẩm trung ương i – pharbaco

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 0 trang   |   Lượt xem: 2095 lần   |   Lượt tải: 12 lần
MỤC LỤC:

LỜI NÓI ĐẦU 1
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG NHÂN LỰC 3

1.1. Khái niệm và vai trò của tuyển dụng nhân lực 3
1.1.1 Một số khái niêm cơ bản về tuyển dụng nhân lực 3
1.1.2.Vai trò của công tác tuyển dụng nhân sự 3
1.1.2.1. Đối với doanh nghiệp 4
1.1.2.2. Đối với người lao động 4
1.1.2.3. Đối với xã hội 5
1.2. Yêu cầu của tuyển dụng 5
1.3. Những nội dung cơ bản của công tác tuyển dụng nhân lực 5
1.3.1 Nội dung của tuyển mộ 5
1.3.2. Nôi dung của tuyển chọn 10
1.4.3. Nội dung của Định hướng 14
1.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác tuyển dụng nhân sự 16
1.4.1 Các yếu tố thuộc về bên ngoài tổ chức 16
1.4.2 Các yếu tố thuộc về bên trong tổ chức. 16
1.5. Các tiêu chí đánh giá hiệu quả công tác tuyển dụng nhân lực 17
1.6. Sự cần thiết của công tác tuyển dụng đối với công ty cổ phần dược phẩm trung ương I – Pharbaco 18

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG I – PHARBACO 19
2.1. Khái quát chung về công ty cổ phần dược phẩm trung ương I- Pharbaco 19
2.1.1. Lịch sử ra đời và phát triển 20
2.1.2. Một số đặc điểm sản xuất kinh doanh của công ty 21
2.1.2.1 Tư cách pháp nhân 21
2.1.2.2. Sản phẩm 21
2.1.2.3. Thị trường 22
2.1.3. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của công ty. 23
2.1.3.1.Cơ cấu tổ chức của công ty 23
2.1.3.2. Nhiệm vụ, chức năng 26
2.1.4. Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty 26

2.2. Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác tuyển dụng của công ty 28
2.2.1. Các yếu tố thuộc về bên ngoài tổ chức 28
2.2.2. Các yếu tố thuộc về bên trong tổ chức 29
2.3. Thực trạng công tác tuyển dụng của công ty cổ phần dược phẩm trung ưong 1-pharbaco 31
2.3.1 Thực trạng công tác tuyển mộ 32
2.3.1.1. Xác lập nhu cầu tuyển dụng: 32
2.3.1.2. Lên kế hoạch tuyển dụng: 33
2.3.1.3. Thông báo tuyển dụng 36
2.3.2. Thực trạng công tác tuyển chọn 37
2.3.2.1. Tiếp nhận và xử lý hồ sơ 37
2.3.2.2. Tổ chức phỏng vấn, thi tuyển 37
2.3.2.3. Thử việc 39
2.3.2.4. Đánh giá người lao động trong thời gian thử việc 40
2.3.3. Công tác định hưóng nhân lực được tuyển dụng 41
Công tác này nằm ở bước hội nhập nhân viên mới. 41
2.4. Kết quả tuyển dụng 42
2.5. Đánh giá chung về tuyển dụng lao động tại Công ty cổ phần dược phẩm trung ưong I - Pharbaco 46
2.5.1. Đánh giá hiệu quả tuyển dụng lao động tại công ty thông qua hiệu quả sủ dụng nguồn tuyển dụng. 46
2.5.2. Tỷ lệ sàng lọc trong tuyển dụng 48
2.5.3. Chi phí tuyển dụng 48
2.5.4. Thực tế tuyển dụng so với yêu cầu thực tiễn 49
2.5.5 Các mặt còn hạn chế 50

CHƯƠNG 3 : CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CỦA CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG I- PHARBACO 53
3.1. Phương hướng kinh doanh và phát triển nguồn nhân lực của công ty trong thời gian tới 53
3.1.1. Mục tiêu công ty hướng tới trong năm 2010 53
3.1.2. Kế hoạch tuyển dụng lao động của công ty 53
3.1.2. Các yêu cầu đặt ra đối với tuyển dụng lao động ở công ty 55
3.2. Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tuyển dụng lao động tại Công ty cổ phần dược phẩm trung ưong I- Pharbaco 56
3.2.1. Đa dạng hoá nguồn tuyển dụng 56
3.2.1.1. Nguồn tuyển dụng từ bên trong tổ chức 56
3.2.1.2. Nguồn tuyển dụng từ bên ngoài tổ chức 57
3.2.2. Đổi mới quy trình tuyển dụng 59
3.2.2.1. Xác lập nhu cầu tuyển dụng 59
3.2.2.2. Lập kế hoạch tuyển dụng 62
3.2.2.3. Thông báo tuyển dụng 63
3.2.2.4. Tiếp nhận và xử lý hồ sơ 64
3.2.2.5. Tổ chức phỏng vấn, thi tuyển 64
3.2.2.6. Thử việc 66
3.2.2.7. Ký hợp đồng lao động 67
3.2.2.8. Định hướng nhân viên mới. 67
3.2.3. Các giải pháp khác 69
3.3. Kiến nghị với công ty 72

KẾT LUẬN 74
Thực trạng công tác tuyển dụng nhân lực tại công ty cổ phần dược phẩm trung ương i – pharbaco - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
Vietnamese
Thực trạng công tác tuyển dụng nhân lực tại công ty cổ phần dược phẩm trung ương i – pharbaco 9 10 705