Ktl-icon-tai-lieu

Thực trạng điều hành lãi suất của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Được đăng lên bởi onlycornsharp
Số trang: 47 trang   |   Lượt xem: 2245 lần   |   Lượt tải: 7 lần
MỤC LỤC

DANH MỤC CÁC CHỮ, KÝ HIỆU VIẾT TẮT
LỜI NÓI ĐẦU..........................................................................................................
CHƯƠNG I: LÃI SUẤT VÀ CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN LÃI
SUẤT..............................................................................................................
1.1.

Khái niệm........................................................................................................

1.2.

Vai trò.............................................................................................................

1.2.1. Cấp vi mô:..........................................................................................................
1.2.2. Cấp vĩ mô...........................................................................................................
1.3.

Các loại lãi suất..............................................................................................

1.3.1. Lãi suất tín dụng ngân hàng:..............................................................................
1.3.2. Lãi suất chỉ đạo và lãi suất thị trường.............................................................
1.3.3. Lãi suất thực và lãi suất danh nghĩa................................................................
CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG ĐIỀU HÀNH LÃI SUẤT CỦA NGÂN
HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM...............................................................
2.1.

Quá trình điều hành lãi suất của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam từ
2008 đến nay................................................................................................

2.2.

Kết quả.........................................................................................................

2.3.

Một số vấn đề quan tâm..............................................................................

CHƯƠNG III: ĐỊNH HƯỚNG ĐIỀU HÀNH LÃI SUẤT CỦA NGÂN
HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM...............................................................
3.1.

Một số giải pháp điều hành lãi suất của Ngân hàng Nhà nước Việt
Nam..............................................................................................................

3.2.

Điều kiện thực hiện.....................................................................................

KẾT LUẬN.............................................................................................................

DANH MỤC CÁC CHỮ, KÝ HIỆU VIẾT TẮT

CSTT

Chính sách tiền tệ

DTBB

Dự trữ bắt buộc

M2

Tổng phương tiện thanh toán

NDA

Tài sản C...
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC CHỮ, KÝ HIỆU VIẾT TẮT
LỜI NÓI ĐẦU..........................................................................................................
CHƯƠNG I: LÃI SUẤT CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN LÃI
SUẤT..............................................................................................................
1.1. Khái niệm........................................................................................................
1.2. Vai trò.............................................................................................................
1.2.1. Cấp vi mô:..........................................................................................................
1.2.2. Cấp vĩ mô...........................................................................................................
1.3. Các loại lãi suất..............................................................................................
1.3.1. Lãi suất tín dụng ngân hàng:..............................................................................
1.3.2. Lãi suất chỉ đạo và lãi suất thị trường.............................................................
1.3.3. Lãi suất thực và lãi suất danh nghĩa................................................................
CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG ĐIỀU HÀNH LÃI SUẤT CỦA NGÂN
HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM...............................................................
2.1. Quá trình điều hành lãi suất của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam từ
2008 đến nay................................................................................................
2.2. Kết quả.........................................................................................................
2.3. Một số vấn đề quan tâm..............................................................................
CHƯƠNG III: ĐỊNH HƯỚNG ĐIỀU HÀNH LÃI SUẤT CỦA NGÂN
HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM...............................................................
3.1. Một số giải pháp điu hành i suất ca Ngân ng Nhà nước Việt
Nam..............................................................................................................
3.2. Điều kiện thực hiện.....................................................................................
KẾT LUẬN.............................................................................................................
Thực trạng điều hành lãi suất của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thực trạng điều hành lãi suất của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. - Người đăng: onlycornsharp
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
47 Vietnamese
Thực trạng điều hành lãi suất của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. 9 10 362