Ktl-icon-tai-lieu

Thực trạng khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệpvừa và nhỏ ở việt nam hiện nay

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 75 trang   |   Lượt xem: 3848 lần   |   Lượt tải: 5 lần
Đề án môn học
LỜI NÓI ĐẦU
Ngày nay, hội nhập đã trở thành một xu thế tất yếu, một nước không
thể phát triển nếu không tham gia hội nhập kinh tế quốc tế. Đứng trước tình
hình đó, nền kinh tế Việt Nam đang có cơ hội đầu tư, phát triển. Nhưng đối
với doanh nghiệp vừa và nhỏ, ngoài những cơ hội còn rất nhiều những thách
thức, do quy mô vừa và nhỏ nên khả năng cạnh tranh thấp, có nguy cơ bị
phá sản trước các doanh nghiệp lớn và trước các đối thủ nặng ký từ nước
ngoài. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp vừa và nhỏ lại đóng một vai trò rất
quan trọng trong nền kinh tế quốc dân, hàng năm góp phần lớn vào GDP của
cả nước. Với vai trò rất lớn, nhưng lại đứng trước nhiều khó khăn, em không
khỏi băn khoăn về khả năng tồn tại và phát triển của nó. Đó là lý do em
chọn đề tài: “Giải pháp nâng cao khả năng cạnh tranh của các doanh
nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế ”
để làm đề án của mình.
Để giải quyết đề tài này em xin trình bày những nội dung sau:
- Chương I: Cơ sở lý luận về khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp
vừa và nhỏ.
- Chương II: Thực trạng khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp
vừa và nhỏ ở việt nam hiện nay
- Chương III: Giải pháp nâng cao khả năng cạnh tranh của các
doanh nghiệp
Trong phạm vi của đề án môn học, em xin trình bày một cách ngắn
gọn ý kiến của mình, hy vọng sẽ đóng góp một phần nhỏ vào việc nâng cao
khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

SV: Phạm Thị Bích Ngọc

1

Lớp QLKT 42A

Đề án môn học

CHƯƠNG I :
CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KHẢ NĂNG CẠNH TRANH CỦA DOANH
NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ
I. HỘI NHẬP THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI:

1. Sự cần thiết của hội nhập:
1.1. Khái niệm hội nhập:
Hội nhập kinh tế quốc tế là sự gắn kết nền kinh tế của một nước vào
các tổ chức quốc tế khu vực và toàn cầu, trong đó các thành viên quan hệ
với nhau theo những quy định chung.
1.2. Xu thế thế giới:
Ngay từ những năm cuối của thế kỷ XX, sự phát triển của nền kinh
tế thế giới đã chịu sự tác động sâu sắc của một loạt những xu thế mới. Đó là
xu thế phát triển cách mạng khoa học và công nghệ, quốc tế hoá, toàn cầu
hoá đời sống kinh tế thế giới và xu thế chuyển từ đối đầu sang đối thoại giúp
cho lực lượng sản xuất được quốc tế hoá cao độ. Thương mại quốc tế phát
triển mạnh mẽ và ngày càng giữ một vai trò quan trọng trong việc tăng
trưởng kinh tế thế giới. Tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hoá của thế giới đã
tăng từ 50 tỷ USD trong đầu những năm 50 lên hơn 5500 tỷ USD năm 1999;
tốc độ tăng trưởng mậu dịch thế giới tăng bình quân từ 1,2 đến 1,5 lần so với
tốc...
Đề án môn hc
SV: Phm Th Bích Ngc Lp QLKT 42A
1
LI NÓI ĐẦU
Ngày nay, hi nhp đã tr thành mt xu thế tt yếu, mt nước không
th phát trin nếu không tham gia hi nhp kinh tế quc tế. Đứng trước tình
hình đó, nn kinh tế Vit Nam đang có cơ hi đầu tư, phát trin. Nhưng đối
vi doanh nghip va và nh, ngoài nhng cơ hi còn rt nhiu nhng thách
thc, do quy mô va và nh
nên kh năng cnh tranh thp, có nguy cơ b
phá sn trước các doanh nghip ln và trước các đối th nng ký t nước
ngoài. Bên cnh đó, các doanh nghip va và nh li đóng mt vai trò rt
quan trng trong nn kinh tế quc dân, hàng năm góp phn ln vào GDP ca
c nước. Vi vai trò rt ln, nhưng li đứng trước nhiu khó khăn, em không
khi băn khoăn v
kh năng tn ti và phát trin ca nó. Đó là lý do em
chn đề tài: “Gii pháp nâng cao kh năng cnh tranh ca các doanh
nghip va và nh Vit Nam trong quá trình hi nhp kinh tế quc tế
để làm đề án ca mình.
Để gii quyết đề tài này em xin trình bày nhng ni dung sau:
- Chương I
: Cơ s lý lun v kh năng cnh tranh ca doanh nghip
va và nh.
- Chương II
: Thc trng kh năng cnh tranh ca các doanh nghip
va và nh vit nam hin nay
- Chương III
: Gii pháp nâng cao kh năng cnh tranh ca các
doanh nghip
Trong phm vi ca đề án môn hc, em xin trình bày mt cách ngn
gn ý kiến ca mình, hy vng s đóng góp mt phn nh vào vic nâng cao
kh năng cnh tranh ca các doanh nghip va và nh.
Thực trạng khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệpvừa và nhỏ ở việt nam hiện nay - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thực trạng khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệpvừa và nhỏ ở việt nam hiện nay - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
75 Vietnamese
Thực trạng khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệpvừa và nhỏ ở việt nam hiện nay 9 10 203