Ktl-icon-tai-lieu

Thực trạng về vai trò của Nhà nước trong trong quá trình Công nghiệp hóa, Hiện đại hóa ở nước ta hiện na

Được đăng lên bởi minhthanhphuda
Số trang: 24 trang   |   Lượt xem: 85 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Thực trạng về vai trò của Nhà nước trong trong quá trình Công nghiệp hóa, Hiện
đại hóa ở nước ta hiện nay

PhÇn Më §Çu
Trong thêi ®¹i ngµy nay, Nhµ níc nµo còng cã vai trß nhÊt ®Þnh trong sù ph¸t
triÓn cña mét quèc gia, ®Æc biÖt lµ trong sù nghiÖp c¶i tæ vµ x©y dùng nÒn kinh tÕ.
ViÖt Nam ®ang thùc hiÖn c«ng cuéc c«ng nghiÖp hãa hiÖn ®¹i hãa ®Êt níc víi nÒn
kinh tÕ thÞ trêng víi nhiÒu thµnh phÇn cïng tham gia. Trong ®iÒu kiÖn nh vËy th× vai
trß qu¶n lý kinh tÕ cña nhµ níc lµ kh¸ch quan, mét nhu cÇu néi t¹i cña nÒn kinh tÕ
thÞ trêng, thÓ hiÖn ë viÖc Nhµ ®iÒu tiÕt nÒn kinh th«ng qua viÖc ho¹ch ®Þnh chÝnh
s¸ch. V× vËy, n©ng cao vai trß cña Nhµ níc trong qu¶n lý vµ ®iÒu tiÕt nÒn kinh tÕ,
®Æc biÖt lµ trong qu¸ tr×nh c«ng nghiÖp hãa hiÖn ®¹i hãa lµ vÊn ®Ò mang tÝnh thêi sù
vµ lµ ®Ò tµi nghiªn cøu cña nhiÒu cÊp, ngµnh, nhiÒu c¸n bé vµ sinh viªn.
Nhµ níc thùc hiÖn tèt vai trß kinh tÕ cña m×nh ®¶m b¶o cho nÒn kinh tÕ t¨ng trëng víi hiÖu qu¶ cao vµ bÒn v÷ng, t¹o tiÒn ®Ò rót ng¾n qu¸ tr×nh c«ng nghiÖp hãa,
hiÖn ®¹i hãa, tr¸nh nguy c¬ tôt hËu vµ ®uæi kÞp c¸c níc kinh tÕ ph¸t triÓn trong khu
vùc vµ trªn thÕ giíi. §©y lµ mét vÊn ®Ò lín cÇn ®îc nghiªn cøu kü lìng, song do
kiÕn thøc cßn h¹n chÕ, bµi bµi viÕt nµy chØ nªu lªn nh÷ng néi dung c¬ b¶n vµ mét sè
thùc tr¹ng vai trß cña Nhµ níc ®èi víi c«ng nghiÖp hãa trong nh÷ng n¨m qua, ®ång
thêi ®a ra mét sè ý kiÕn nh»m n©ng cao vai trß cña Nhµ níc trong thêi gian tíi. Bµi
viÕt ®· ®îc hoµn thµnh díi sù híng dÉn tËn t×nh cña c« gi¸o híng dÉn, ®ång thêi ®îc sù gióp ®ì cña Th viÖn trêng vÒ nhiÒu tµi liÖu tham kh¶o bæ Ých.
Bµi viÕt nµy ®îc chia thµnh 2 ch¬ng, bao gåm:
Ch¬ng 1: "TÝnh tÊt yÕu kh¸ch quan vai trß Nhµ níc trong trong qu¸ tr×nh c«ng
nghiÖp hãa, hiÖn ®¹i hãa".
Ch¬ng 2: Thùc tr¹ng vÒ vai trß cña nhµ níc trong qu¸ tr×nh CNH-H§H vµ
nh÷ng gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao vai trß cña nhµ níc ®èi víi qu¸ tr×nh CNH-H§H ë
níc ta trong thêi gian tíi

Sinh viên thực hiện: Trương Minh Thanh – Luật K18B
Trang 1

Thực trạng về vai trò của Nhà nước trong trong quá trình Công nghiệp hóa, Hiện
đại hóa ở nước ta hiện nay

PhÇn Néi dung
Ch¬ng 1
TÝnh tÊt yÕu kh¸ch quan vµ vai trß cña Nhµ níc
®èi víi qu¸ tr×nh c«ng nghiÖp ho¸ hiÖn ®¹i ho¸
1.1. Vai trß cña nhµ nhµ níc ®èi víi qu¸ tr×nh CNH-H§H.

1.1.1. Thc chÊt CNH-H§H mèi quan hÖ gi÷a CNH-H§H.
Tríc ®©y chóng ta cho r»ng c«ng nghiÖp ho¸ lµ qu¸ tr×nh trang bÞ kÜ thuËt hiÖn
®¹i cho toµn bé nÒn kinh tÕ quèc d©n thay thÕ lao ®éng thñ c«ng b»ng lao ®äng c¬
khÝ ho¸ biÕn mét níc kÐm ph¸t triÓn thµnh mét níc ...
Thực trạng về vai trò của Nhà nước trong trong quá trình Công nghiệp hóa, Hiện
đại hóa ở nước ta hiện nay
PhÇn Më §Çu
Trong thêi ®¹i ngµy nay, Nhµ níc nµo còngvai trß nhÊt ®Þnh trong ph¸t
triÓn cña mét quèc gia, ®Æc biÖt trong nghiÖp c¶i x©y dùng nÒn kinh tÕ.
ViÖt Nam ®ang thùc hiÖn c«ng cuéc c«ng nghiÖp hãa hiÖn ®¹i hãa ®Êt níc víi nÒn
kinh tÕ thÞ trêng víi nhiÒu thµnh phÇn cïng tham gia. Trong ®iÒu kiÖn nhy th× vai
trß qu¶n kinh cña nhµ níc lµ kh¸ch quan, mét nhu cÇu néi t¹i cña nÒn kinh
thÞ trêng, thÓ hiÖn ë viÖc Nhµ ®iÒu tiÕt nÒn kinh th«ng qua viÖc ho¹ch ®Þnh chÝnh
s¸ch. vËy, n©ng cao vai trß cña Nhµ níc trong qu¶n ®iÒu tiÕt nÒn kinh tÕ,
®Æc biÖt lµ trong qu¸ tr×nh c«ng nghiÖp hãa hiÖn ®¹i hãa lµ vÊn ®Ò mang tÝnh thêi sù
vµ lµ ®Ò tµi nghiªn cøu cña nhiÒu cÊp, ngµnh, nhiÒu c¸n bé vµ sinh viªn.
Nhµ níc thùc hiÖn tèt vai trß kinh tÕ cña m×nh ®¶m b¶o cho nÒn kinh tÕ t¨ng tr-
ëng víi hiÖu qu¶ cao bÒn v÷ng, t¹o tiÒn ®Ò rót ng¾n qu¸ tr×nh c«ng nghiÖp hãa,
hiÖn ®¹i hãa, tr¸nh nguy tôt hËu ®uæi kÞp c¸c níc kinh ph¸t triÓn trong khu
vùc trªn thÕ giíi. §©y mét vÊn ®Ò lín cÇn ®îc nghiªn cøu lìng, song do
kiÕn thøc cßn h¹n chÕ, bµi bµi viÕt nµy chØ nªu lªn nh÷ng néi dung c¬ b¶n vµ mét sè
thùc tr¹ng vai trß cña Nhµ níc ®èi víi c«ng nghiÖp hãa trong nh÷ng n¨m qua, ®ång
thêi ®a ra mét ý kiÕn nh»m n©ng cao vai trß cña Nhµ níc trong thêi gian tíi. Bµi
viÕt ®· ®îc hoµn thµnh díi híng dÉn tËn t×nh cña gi¸o híng dÉn, ®ång thêi ®-
îc sù gióp ®ì cña Th viÖn trêng vÒ nhiÒu tµi liÖu tham kh¶o bæ Ých.
Bµi viÕt nµy ®îc chia thµnh 2 ch¬ng, bao gåm:
Ch ¬ng 1: "TÝnh tÊt yÕu kh¸ch quan vai trß Nhµ níc trong trong qu¸ tr×nh c«ng
nghiÖp hãa, hiÖn ®¹i hãa".
Ch ¬ng 2: Thùc tr¹ng vai trß cña nhµ níc trong qu¸ tr×nh CNH-H§H
nh÷ng gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao vai trß cña nhµ níc ®èi víi qu¸ tr×nh CNH-H§H ë
níc ta trong thêi gian tíi
Sinh viên thực hiện: Trương Minh Thanh – Luật K18B
Trang 1
Thực trạng về vai trò của Nhà nước trong trong quá trình Công nghiệp hóa, Hiện đại hóa ở nước ta hiện na - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thực trạng về vai trò của Nhà nước trong trong quá trình Công nghiệp hóa, Hiện đại hóa ở nước ta hiện na - Người đăng: minhthanhphuda
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
24 Vietnamese
Thực trạng về vai trò của Nhà nước trong trong quá trình Công nghiệp hóa, Hiện đại hóa ở nước ta hiện na 9 10 325