Ktl-icon-tai-lieu

Thương hiệu quốc gia, phân loại hình thái thương hiệu và giải pháp 8 hình thái

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 19 trang   |   Lượt xem: 1371 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Thương hiệu quốc gia, phân loại hình thái thương hiệu
và giải pháp
8 hình thái Thương hiệu Quốc gia
Trong tham luận vào ngày Thương hiệu Việt Nam
năm 2009, tôi có đề cập những hình thức thể hiện
của thương hiệu quốc gia, và luôn nhấn mạnh rằng
“thương hiệu quốc gia” là một tập hợp rộng và có thể
phân thành 8 nhóm chính, xin được liệt kê lại ở đây
như sau: (1) Thương hiệu chính thức quốc gia, (2)
Thương hiệu chứng nhận, (3) Tập hợp các thương
hiệu địa danh, (4) Thương hiệu doanh nghiệp tiêu
biểu, (5) Tập hợp sản phẩm tiêu biểu quốc gia và (6)
Thương hiệu di sản văn hoá lịch sử, (7) Thương hiệu
hiệp hội & tập thể và (8) tập hợp các sứ giả thương
hiệu quốc gia.

Thương hiệu quốc gia vì vậy là một tập hợp rộng các
dạng thức thương hiệu nói trên. Mỗi dạng thức có
một vai trò và sứ mệnh riêng đồng thời tác động
tương hỗ với nhau rất mật thiết. Một chiến lược

thương hiệu quốc gia tổng thể vì vậy nên phải đề cập
hết các dạng thức thương hiệu nêu trên, và mỗi dạng
thức tự mình cũng phải có một chiến lược hành động
và cơ chế tài chính thương hiệu (brand finance) khác
biệt. Các nguồn tài chính này nếu biết các hoạch định
đúng đắn sẽ diễn biến theo hướng đầu tư có lãi vì
những lợi ích thiết thực mà thương hiệu có thể mang
lại. Tuy nhiên cần phải có một hoạch định theo hướng
trung hạn và dài hạn thì thương hiệu mới phát huy
hiệu quả của nó.
Và ý nghĩa của việc chung tay xây dựng thương
hiệu
Chính vì bản chất đa dạng của tập hợp các hình thức
“thương hiệu quốc gia” như vừa phân tích trên đây
cho nên trong những năm gần đây mới có “phong
trào” nhà nhà làm thương hiệu, và điều này cần xét
dưới một thái độ tích cực. Việc “chung tay” xây dựng
thương hiệu do vậy cũng có những định hướng và
nhiệm vụ rõ ràng hơn cho từng nhóm người. Và
chung cuộc, mỗi cá nhân, mỗi doanh nghiệp, mỗi vị

đại sứ, mỗi người con Kiều Bào, mỗi một bạn sinh
viên du học, hay mỗi người đẹp “chân dài” là sứ giả
của những thương hiệu lừng danh…tất cả đều có thể
tìm thấy “sứ mệnh” riêng của mình trong một “tầm
nhìn chung” đó là Đất Nước Việt Nam, Con Người
Việt Nam.
Vì vậy nên chăng trong bài viết này, dưới góc nhìn
chuyên môn, chúng tôi xin đóng góp bằng cách phân
tích bản chất và ý nghĩa thương hiệu theo từng nhóm
thương hiệu khác nhau để giúp mọi người có một cái
nhìn cụ thể hơn về sứ mệnh của mình. Và có lẽ cần
nhấn mạnh rằng không có một sứ mệnh nào là nhỏ
nhoi cả.
Tuỳ theo góc độ tiếp cận việc xây dựng thương hiệu
quốc gia có thể là một dạng phong trào (Hành Trình
Tiếp Thị Việt Nam, báo Tuổi Trẻ ...
Thương hiệu quốc gia, phân loại hình thái thương hiệu
và giải pháp
8 hình thái Thương hiệu Quốc gia
Trong tham luận vào ngày Thương hiệu Việt Nam
năm 2009, tôi có đề cập những hình thức thể hiện
của thương hiệu quốc gia, và luôn nhấn mạnh rằng
“thương hiệu quốc gia” là một tập hợp rộng và có th
phân thành 8 nhóm chính, xin được liệt kê lại ở đây
như sau: (1) Thương hiệu chính thức quốc gia, (2)
Thương hiệu chứng nhận, (3) Tập hợp các thương
hiu địa danh, (4) Thương hiệu doanh nghiệp tiêu
biu, (5) Tập hợp sản phẩm tiêu biểu quốc gia và (6)
Thương hiệu di sản văn hoá lịch sử, (7) Thương hiệu
hip hội & tập thể và (8) tập hợp các sứ giả thương
hiu quốc gia.
Thương hiệu quốc gia vì vậy là một tập hợp rộng các
dạng thức thương hiệu nói trên. Mỗi dạng thức có
một vai trò và sứ mệnh riêng đồng thời tác động
tương hỗ với nhau rất mật thiết. Một chiến lược
Thương hiệu quốc gia, phân loại hình thái thương hiệu và giải pháp 8 hình thái - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thương hiệu quốc gia, phân loại hình thái thương hiệu và giải pháp 8 hình thái - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
19 Vietnamese
Thương hiệu quốc gia, phân loại hình thái thương hiệu và giải pháp 8 hình thái 9 10 735