Ktl-icon-tai-lieu

thủy văn

Được đăng lên bởi maitu92x4-gmail-com
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 372 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Trường Cao Đẳng Thuỷ Lợi Bắc Bộ
C2TK4

Lớp

BÀI TẬP LỚN
MÔN HỌC THỦY VĂN CÔNG TRÌNH
Đề bài: Cho chuỗi tài liệu lưu lượng nước bình quân tháng trong thời kỳ
nhiều năm

BTL: Thuỷ Văn Công Trình

1

Trường Cao Đẳng Thuỷ Lợi Bắc Bộ
C2TK4

Lớp

Câu 1: Tính toán lượng dòng chảy bình quân nhiều năm và sai s ố (tính Q 0,
W0, M0, Y0 và sai số).

BTL: Thuỷ Văn Công Trình

2

Trường Cao Đẳng Thuỷ Lợi Bắc Bộ
C2TK4

Lớp

Câu 2: Tính toán lượng dòng chảy bình quân năm thiết kế với tần
suất thiết kế P = 1; 5; 10; 95; 99,9%.
Câu 3: Tính toán phân phối dòng chảy trong năm thiết kế (theo mùa
và theo tháng) khi có đủ số liệu bằng phương pháp chọn năm đại biểu.
Yêu cầu tính toán cụ thể:
- Xác định giới hạn các mùa (mùa lũ, mùa kiệt).
- Tính lượng dòng chảy năm thủy văn ứng với các tần suất P=5%;
P=50% và P=95%.
- Chọn các năm đại biểu cho năm nhiều nước (P=5%), năm trung
bình nước (P=50%), năm ít nước (P=95%) và xác định phân phối
dòng chảy trong năm thiết kế.
Bài Làm
Câu 1: Lưu lượng dòng chảy bình quân nhiều năm là:
n

Qn =

∑Q
i =1

i

n

= 190.335

(m3/s)

Khoảng lệch bình quân ( σ )
n

σ=

∑ (Q
i =1

i

− Q0 ) 2

n −1

=

(147.247 − 190.335) 2 + (216.786 − 190.335) 2 + (220.534 − 190.335) 2
21 − 1

+

(244.703 − 190.335) 2 + (227.240 − 190.335) 2 + (189.724 − 190.335) 2 + (213.168 − 190.335) 2
21 − 1

+

(231.649 − 190.335) 2 + (170.203 − 190.335) 2 + (186.962 − 190.335) 2 + (183.831 − 190.335) 2
21 − 1

+

(184.253 − 190.335) 2 + (198.380 − 190.335) 2 + (151.428 − 190.335) 2 + (214.998 − 190.335) 2
21 − 1

+

(168.556 − 190.335) 2 + (154.733 − 190.335) 2 + (201.403 − 190.335) 2 + (169.813 − 190.335) 2
21 − 1

+

(186.431 − 190.335) 2 + (134.994 − 190.335) 2
= 30.051
21 − 1

Hệ số phân tán (Cv) Cv =

BTL: Thuỷ Văn Công Trình

σ
30.051
=
= 0.158 ≈ 0.16
Q0 190.335
3

Trường Cao Đẳng Thuỷ Lợi Bắc Bộ
C2TK4

Lớp

Bảng tính các đặc trưng biêu thị dòng chảy
Năm
Q năm
Ki
Ki-1
(Ki-1)^2 (Ki-1)^3
1967.000
147.247 0.774 -0.226
0.051
-0.012
1968.000
216.786 1.139 0.139
0.019
0.003
1969.000
220.534 1.159 0.159
0.025
0.004
1970.000
244.703 1.286 0.286
0.082
0.023
1971.000
227.240 1.194 0.194
0.038
0.007
1972.000
189.724 0.997 -0.003
0.000
0.000
1973.000
213.168 1.120 0.120
0.014
0.002
1974.000
231.649 1.217 0.217
0.047
0.010
1975.000
170.203 0.894 -0.106
0.011
-0.001
1976.000
186.962 0.982 -0.018
0.000
0.000
1977.000
183.831 0.966 -0.034
0.001
0.000
1978.000
184.253 0.968 -0.032
0.001
0.000
1979.000
198.380 1.042 0.042
0.002
0.000
1980.000
151.428 0.796 -0.204
0.042
-0.009
1981.000
...
Tr ng Cao Đ ng Thu L i B c B L pườ
C2TK4
BÀI T P L N
MÔN H C TH Y VĂN CÔNG TRÌNH
Đ bài : Cho chu i tài li u l u l ng n c bình quân tháng trong th i kỳ ư ượ ướ
nhi u năm
BTL: Thu Văn Công Trình
1
thủy văn - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
thủy văn - Người đăng: maitu92x4-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
thủy văn 9 10 794