Ktl-icon-tai-lieu

Tiềm năng du lịch và đề xuất định hướng quy hoạch du lịch sinh thái ở vùng hồ Quan Sơn, huyện Mỹ Đức, Hà Nội

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 25 trang   |   Lượt xem: 2300 lần   |   Lượt tải: 4 lần
Tiềm năng du lịch và đề xuất định hƣớng quy
hoạch du lịch sinh thái ở vùng hồ Quan Sơn,
huyện Mỹ Đức, Hà Nội
Ứng Thị Hồng Trang
Trƣờng Đại học Khoa học Tự nhiên; Khoa Sinh học
Chuyên ngành: Sinh thái học; Mã số: 60 42 60
Ngƣời hƣớng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Xuân Huấn
Năm bảo vệ: 2011
Abstract. Tìm hiểu những đặc điểm tự nhiên và xã hội của các xã của khu
vực hồ Quan Sơn, huyện Mỹ Đức, Hà Nội. Đánh giá hiện trạng các hệ sinh
thái cơ bản và tài nguyên sinh vật vùng hồ Quan Sơn. Phân tích các nhân tố
sinh thái tự nhiên, các nhân tố sinh thái nhân văn, hoạt động của con ngƣời
và tác động của chúng tới du lịch sinh thái. Định hƣớng quy hoạch phát triển
du lịch sinh thái cho vùng hồ Quan Sơn.
Keywords. Sinh thái học; Du lịch sinh thái; Hồ Quan Sơn

Content:
TÍNH CẤP THIẾT, LÝ DO VÀ MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI
Du lịch là một hoạt động đã gắn bó với con ngƣời từ rất lâu. Trải qua nhiều
giai đoạn phát triển của xã hội loài ngƣời, hoạt động du lịch cũng có những chuyển
biến đáng kể. Trong xã hội nguyên thủy, du lịch chỉ đơn thuần là đến thăm giữa các
bộ lạc, các đại gia đình. Ngày nay, du lịch không chỉ là thăm quan mà nó còn là
nghỉ dƣỡng, học hỏi, tìm tòi và khám phá. Du lịch sinh thái là một loại hình du lịch
mới chỉ đƣợc hình thành cách đây hơn 30 năm nhƣng lại hấp dẫn một lƣợng lớn
khách du lịch tham gia, đặc biệt là ngƣời dân các nƣớc phát triển. Lý do khiến du
lịch sinh thái thu hút đƣợc sự quan tâm của đông đảo khách du lịch là do đây là loại
hình du lịch gắn với thiên nhiên, cải tạo môi trƣờng và nâng cao nhận thức của du
khách cũng nhƣ ngƣời dân địa phƣơng. Những khu vực phát triển loại hình du lịch
này thƣờng là các Vƣờn quốc gia, Khu bảo tồn thiên nhiên hay Khu dự trữ sinh
1

quyển - nơi mà có những hệ sinh thái còn khá nguyên vẹn, hầu nhƣ chƣa bị tác động
tiêu cực của con ngƣời làm ảnh hƣởng. Tuy nhiên, không phải du lịch sinh thái chỉ
có thể thực hiện đƣợc tại những nơi này mà du lịch sinh thái hoàn toàn có thể diễn
ra tại những vùng đất xa xôi, hẻo lánh, ít ngƣời qua lại. Tại đây, cảnh quan thiên
nhiên, các hệ sinh thái và các loài sinh vật mang tính tự nhiên cao, độ đa dạng lớn
và tính nguyên vẹn vẫn đƣợc giữ gìn.
Việt Nam là một trong những quốc gia có sự đa dạng sinh học cao, với điều
kiện thiên nhiên ƣu đãi nên nhiều khu vực có thể phát triển đƣợc loại hình du lịch
sinh thái. Thực tế cũng chứng minh, hiện nay Việt Nam có rất nhiều những điểm
đến du lịch sinh thái hấp dẫn du khách trong nƣớc và quốc tế. Những khu du lịch
này, một phần giúp cho du kh...
1
Tiềm năng du lịch và đề xuất định hƣớng quy
hoch du lịch sinh thái ở vùng hồ Quan Sơn,
huyn M Đức, Hà Nội
ng Th Hng Trang
Trƣờng Đại hc Khoa hc T nhiên; Khoa Sinh học
Chuyên ngành: Sinh thái học; Mã số: 60 42 60
Ngƣời hƣớng dn: PGS.TS. Nguyn Xuân Huấn
Năm bảo v: 2011
Abstract. Tìm hiểu những đặc điểm t nhiên hội của các ca khu
vc h Quan Sơn, huyện M Đức, Nội. Đánh giá hiện trạng c hệ sinh
thái bản tài nguyên sinh vật vùng hồ Quan Sơn. Phân tích các nhân tố
sinh thái t nhiên, các nhân tố sinh thái nhân văn, hoạt động của con ngƣời
và tác động của chúng ti du lịch sinh thái. Định ng quy hoạch phát triển
du lịch sinh thái cho vùng hồ Quan Sơn.
Keywords. Sinh thái học; Du lịch sinh thái; H Quan Sơn
Content:
TÍNH CP THIẾT, LÝ DO VÀ MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU CA Đ TÀI
Du lịch một hoạt động đã gắn với con ngƣời t rất lâu. Tri qua nhiu
giai đoạn phát triển ca hội loài ngƣời, hoạt động du lịch ng những chuyn
biến đáng kể. Trong hội nguyên thủy, du lch ch đơn thuần đến thăm giữa các
b lạc, các đại gia đình. Ngày nay, du lịch không ch thăm quan còn
ngh dƣỡng, hc hỏi, m tòi và khám phá. Du lịch sinh thái một loại hình du lịch
mi ch đƣợc hình thành cách đây hơn 30 năm nhƣng li hp dn một lƣợng ln
khách du lịch tham gia, đặc biệt ngƣời dân các nƣớc phát triển. do khiến du
lịch sinh thái thu hút đƣc s quan tâm của đông đảo khách du lịch là do đây là loại
hình du lịch gn với thiên nhiên, cải tạo môi trƣờng nâng cao nhn thc ca du
khách cũng nhƣ ngƣời dân địa phƣơng. Nhng khu vực phát triển loại hình du lịch
này thƣờng các Vƣờn quc gia, Khu bo tồn thiên nhiên hay Khu dự tr sinh
Tiềm năng du lịch và đề xuất định hướng quy hoạch du lịch sinh thái ở vùng hồ Quan Sơn, huyện Mỹ Đức, Hà Nội - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tiềm năng du lịch và đề xuất định hướng quy hoạch du lịch sinh thái ở vùng hồ Quan Sơn, huyện Mỹ Đức, Hà Nội - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
25 Vietnamese
Tiềm năng du lịch và đề xuất định hướng quy hoạch du lịch sinh thái ở vùng hồ Quan Sơn, huyện Mỹ Đức, Hà Nội 9 10 219