Ktl-icon-tai-lieu

Tiến hóa trầm tích Oligocen - Miocen khu vực phía bắc bể Sông Hồng trong mối quan hệ với hoạt động kiến tạo và triển vọng dầu khí liên quan

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 35 trang   |   Lượt xem: 2378 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Tiến hóa trầm tích Oligocen - Miocen khu
vực phía bắc bể Sông Hồng trong mối quan
hệ với hoạt động kiến tạo và triển vọng
dầu khí liên quan
Nguyễn Thị Huyền Trang
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên; Khoa Địa chất
Chuyên ngành: Thạch học, khoáng vật học và
địa hóa học; Mã số: 60.44.57
Người hướng dẫn: TS. Doãn Đình Lâm
Năm bảo vệ: 2011
Abstract. Trình bày thành phần, quy luật phân bố tướng trầm tích Oligocen Miocen khu vực phía Bắc bể Sông Hồng theo không gian và thời gian. Nghiên cứu
mối quan hệ giữa lịch sử kiến tạo, chu kỳ dao động mực nước biển với quá trình
thành tạo trầm tích trong giai đoạn Oligocen – Miocen. Dựa trên phương pháp địa
tầng phân tập phân chia ra các miền hệ thống trầm tích: hệ thống trầm tích biển thấp
(LST), hệ thống trầm tích biển tiến (TST) và hệ thống trầm tích biển cao (HST) góp
phần làm sáng tỏ đặc điểm tiến hóa trầm tích phía Bắc bể Sông Hồng. Đánh giá triển
vọng dầu khí đá trầm tích Oligocen – Miocen khu vực phía Bắc bể Sông Hồng.
Keywords. Trầm tích; Kiến tạo; Thạch học; Dầu khí

Content.
MỞ ĐẦU
Đề tài: “Tiến hóa trầm tích Oligocen - Miocen khu vực phía bắc bể Sông Hồng
trong mối quan hệ với hoạt động kiến tạo và triển vọng dầu khí liên quan” được đặt ra
với mục tiêu và nhiệm vụ như sau:
Mục tiêu:
Mục tiêu của đề tài nhằm làm sáng tỏ đặc điểm tướng trầm tích và lịch sử tiến
hóa các thành tạo trầm tích vào giai đoạn Oligocen - Miocen khu vực phía Bắc bể
Sông Hồng, tạo cơ sở khoa học cho việc xác định cụ thể hơn diện phân bố, quy luật
phát triển của các tập đá sinh, đá chứa và đá chắn của từng hệ tầng nhằm phân vùng
triển vọng dầu khí và định hướng tìm kiếm thăm dò các bẫy phi cấu tạo.
Nhiệm vụ:
- Nghiên cứu thành phần, quy luật phân bố tướng trầm tích Oligocen - Miocen
khu vực phía Bắc bể Sông Hồng theo không gian và thời gian.

1

-Nghiên cứu mối quan hệ giữa lịch sử kiến tạo, chu kỳ dao động mực nước
biển với quá trình thành tạo trầm tích trong giai đoạn Oligocen – Miocen khu vực
nghiên cứu.
- Dựa trên phương pháp địa tầng phân tập phân chia ra các miền hệ thống trầm
tích: hệ thống trầm tích biển thấp (LST), hệ thống trầm tích biển tiến (TST) và hệ
thống trầm tích biển cao (HST) góp phần làm sáng tỏ đặc điểm tiến hóa trầm tích
phía Bắc bể Sông Hồng.
- Đánh giá triển vọng dầu khí đá trầm tích Oligocen – Miocen khu vực phía
Bắc bể Sông Hồng.
Nội dung luận văn:
Luận văn gồm 5 chương không kể mở đầu và kết luận
Chương 1. Đặc điểm địa chất khu vực
Chương 2. Lịch sử nghiên cứu và phương pháp nghiên cứu
Chương 3. Đặc điểm thạch học t...
1
- Miocen khu






; 


Abstract-

    
 



 
Keywords
Content.

 - 


Mục tiêu:
 
 - 



Nhiệm vụ:
-  - Miocen
 
Tiến hóa trầm tích Oligocen - Miocen khu vực phía bắc bể Sông Hồng trong mối quan hệ với hoạt động kiến tạo và triển vọng dầu khí liên quan - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tiến hóa trầm tích Oligocen - Miocen khu vực phía bắc bể Sông Hồng trong mối quan hệ với hoạt động kiến tạo và triển vọng dầu khí liên quan - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
35 Vietnamese
Tiến hóa trầm tích Oligocen - Miocen khu vực phía bắc bể Sông Hồng trong mối quan hệ với hoạt động kiến tạo và triển vọng dầu khí liên quan 9 10 613