Ktl-icon-tai-lieu

Tiếp cận chuỗi cung ứng nhằm nâng cao lợi thế cạnh tranh cho mặt hàng tôm thẻ chân trắng - Trường hợp công ty cổ phần Nha Trang Seafood F17

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 1648 lần   |   Lượt tải: 1 lần
TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ, ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG - SỐ 5(40).2010

TIẾP CẬN CHUỖI CUNG ỨNG NHẰM NÂNG CAO LỢI THẾ CẠNH
TRANH CHO MẶT HÀNG TÔM THẺ CHÂN TRẮNG - TRƯỜNG HỢP
CÔNG TY CỔ PHẦN NHA TRANG SEAFOODS F17
ACCESSING THE SUPPLY CHAIN TO IMPROVE COMPETITIVENESS FOR
THE WHITE SHRIMP COMMODITY- A CASE OF NHA TRANG SEAFOOD
JOINT STOCK COMPANY F17
Nguyễn Thị Trâm Anh, Huỳnh Phan Thúy Vi
Trường Đại học Nha Trang
TÓM TẮT
Quá trình toàn cầu hóa tạo điều kiện cho thương mại thủy sản Việt Nam phát triển,
nhưng cũng đặt ra những thách thức không nhỏ, mà trên hết là các vấn đề liên quan đến đáp
ứng yêu cầu người tiêu dùng về chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm, truy xuất nguồn gốc và
sản xuất thân thiện với môi trường. Để đáp ứng được các yêu cầu này đòi hỏi ngành thủy sản
Việt Nam cũng như các doanh nghiệp phải có cách tiếp cận mới trong hoạt động của mình Tiếp cận chuỗi cung ứng sản phẩm toàn cầu. Bài viết này muốn trình bày đặc điểm của chuỗi
cung ứng tôm thẻ chân trắng, trên cơ sở đó đề xuất giải pháp nâng cao lợi thế cạnh tranh cho
mặt hàng này - trường hợp Công ty cổ phần Nha Trang Seafoods F17.
ABSTRACT
On one hand the process of globalization does create favourable conditions for the
development of Vietnam’s commercial aquaculture, on the other hand it actually poses some big
challenges. First and foremost, these challenges are related to the satisfaction of consumers’
requirements for products’quality, food hygiene safety, traceability and environment-friendly
production. In order to meet these requirements, it is a great neccesity for Vietnam's
aquaculture as well as enterprises to apply new approaches in their operation, one of which is
access to the supply chain of products worldwide. This article aims to present the features of the
white shrimp supply chain, which forms the basis for putting forward some solutions to improve
the competitiveness for this commodity item. The article also presents a case of Nha Trang
Seafood Joint Stock Company F17.

1. Đặt vấn đề
Công ty Cổ phần Nha Trang Seafoods F17 là một doanh nghiệp có bề dày trong
lĩnh vực xuất khẩu thủy sản, trong đó tôm thẻ hiện đang là mặt hàng chủ lực và chiếm
ưu thế cao nhất, chiếm 58,37% tổng giá trị xuất khẩu (bảng 1). Tuy nhiên hoạt động thu
mua nguyên liệu của công ty hiện nay phần lớn thông qua hệ thống nậu vựa hoặc đại lý,
sản lượng thu mua trực tiếp từ người nuôi chiếm tỷ trọng thấp. Bên cạnh đó, trong chuỗi
cung ứng tôm thẻ của công ty vẫn còn thiếu sự hợp tác mật thiết giữa các bên liên ...
TP CHÍ KHOA HC VÀ CÔNG NGH, ĐẠI HC ĐÀ NNG - S 5(40).2010
286
TIP CN CHUI CUNG NG NHM NÂNG CAO LI TH CNH
TRANH CHO MT HÀNG TÔM TH CHÂN TRNG - TRƯỜNG HP
CÔNG TY C PHN NHA TRANG SEAFOODS F17
ACCESSING THE SUPPLY CHAIN TO IMPROVE COMPETITIVENESS FOR
THE WHITE SHRIMP COMMODITY- A CASE OF NHA TRANG SEAFOOD
JOINT STOCK COMPANY F17
Nguyn Th Trâm Anh, Hunh Phan Thúy Vi
Trường Đại hc Nha Trang
TÓM TT
Quá trình toàn cu hóa to điu kin cho thương mi thy sn Vit Nam phát trin,
nhưng cũng đặt ra nhng thách thc không nh, mà trên hết là các vn đề liên quan đến đáp
ng yêu cu người tiêu dùng v cht lượng, an toàn v sinh thc phm, truy xut ngun gc và
sn xut thân thin vi môi trường. Để đáp ng được các yêu cu này đòi hi ngành thy s
n
Vit Nam cũng như các doanh nghip phi có cách tiếp cn mi trong hot động ca mình -
Tiếp cn chui cung ng sn phm toàn cu. Bài viết này mun trình bày đặc đim ca chui
cung ng tôm th chân trng, trên cơ s đó đề xut gii pháp nâng cao li thế cnh tranh cho
mt hàng này - trường hp Công ty c phn Nha Trang Seafoods F17.
ABSTRACT
On one hand the process of globalization does create favourable conditions for the
development of Vietnam’s commercial aquaculture, on the other hand it actually poses some big
challenges. First and foremost, these challenges are related to the satisfaction of consumers’
requirements for products’quality, food hygiene safety, traceability and environment-friendly
production. In order to meet these requirements, it is a great neccesity for Vietnam's
aquaculture as well as enterprises to apply new approaches in their operation, one of which is
access to the supply chain of products worldwide. This article aims to present the features of the
white shrimp supply chain, which forms the basis for putting forward some solutions to improve
the competitiveness for this commodity item. The article also presents a case of Nha Trang
Seafood Joint Stock Company F17.
1. Đặt vn đề
Công ty C phn Nha Trang Seafoods F17 là mt doanh nghip có b dày trong
lĩnh vc xut khu thy sn,
trong đó tôm th hin đang là mt hàng ch lc và chiếm
ưu thế cao nht, chiếm 58,37% tng giá tr xut khu (bng 1). Tuy nhiên hot động thu
mua nguyên liu ca công ty hin nay phn ln thông qua h thng nu va hoc đại lý,
sn lượng thu mua trc tiếp t người nuôi chiếm t trng thp. Bên cnh đó, trong chui
cung ng tôm th ca công ty vn còn thiếu s hp tác mt thiết gia các bên liên quan.
Điu này đã dn đến nhiu bt li cho doanh nghip như kém ch động v ngun
nguyên liu, giá c không n định do cnh tranh trong thu mua, không kim soát được
có kháng sinh hay không và đặc bit không th thc hin truy xut ngun gc sn phm,
mt yêu cu ngày càng gia tăng ca người tiêu dùng.
Tiếp cận chuỗi cung ứng nhằm nâng cao lợi thế cạnh tranh cho mặt hàng tôm thẻ chân trắng - Trường hợp công ty cổ phần Nha Trang Seafood F17 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tiếp cận chuỗi cung ứng nhằm nâng cao lợi thế cạnh tranh cho mặt hàng tôm thẻ chân trắng - Trường hợp công ty cổ phần Nha Trang Seafood F17 - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Tiếp cận chuỗi cung ứng nhằm nâng cao lợi thế cạnh tranh cho mặt hàng tôm thẻ chân trắng - Trường hợp công ty cổ phần Nha Trang Seafood F17 9 10 409