Ktl-icon-tai-lieu

Tiếp cận chuỗi giá trị cho việc nâng cấp ngành dệt may Việt Nam

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 1775 lần   |   Lượt tải: 3 lần
TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ, ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG - SỐ 2(37).2010

TIẾP CẬN CHUỖI GIÁ TRỊ CHO VIỆC NÂNG CẤP
NGÀNH DỆT MAY VIỆT NAM
THE VALUE CHAIN APPROACH TO INDUSTRIAL UPGRADING
OF VIETNAM TEXTILE INDUSTRY

Trương Hồng Trình, Nguyễn Thị Bích Thu, Nguyễn Thanh Liêm
Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng

TÓM TẮT
Bài viết tiếp cận chuỗi giá trị toàn cầu nhằm giải thích sự chuyển đổi trong hệ thống sản
xuất và thương mại của ngành dệt may trên thế giới. Dựa trên mô hình OEM (sản xuất thiết bị
gốc) của các nước Đông Á và các đặc tính của ngành dệt may Việt Nam, bài viết phân tích và
xác định chiến lược nâng cấp ngành là sự dịch chuyển từ sản xuất gia công (chủ yếu nhập
khẩu các yếu tố đầu vào) sang mô hình sản xuất tích hợp OEM và OBM (đòi hỏi tăng cường
các liên kết dọc ở cấp độ khu vực và quốc gia). Ngoài ra, bài viết đề xuất các chính sách nhằm
hỗ trợ nâng cấp quá trình, sản phẩm và chức năng cho mô hình OEM, thay vì nhắm đến bước
nhảy đột phá từ sản xuất gia công sang hệ thống sản xuất định hướng xuất khẩu với thương
hiệu của nhà sản xuất (OBM).
ABSTRACT
This article presents the global commodity chain approach in view of explaining
transformation in the production and trade of the world’s textile networks. Based on East Asia’s OEM
model and the specific characteristics of Vietnam’s textile industry, this article argues that the
industrial upgrading strategy is the transfer from the simple processing production (with mostly
imported inputs) to more integrated forms of the OEM and OBM networks, which require the
intensification of vertical linkages on regional and national levels. Moreover, this study deals with the
suggestion of several policies aimed at upgrading the process, production and functions of the OEM
model instead of targeting on a radical breakthrough from the processing production type to an
export-oriented production system with producers’ trademarks (OBM network) .

1. Giới thiệu
Ngành dệt may là một trong những ngành xuất khẩu lớn và lâu đời trên thế giới.
Hầu hết các quốc gia sản xuất và cung cấp hàng dệt may cho thị trường thế giới
(Dickerson, 1995), một ngành có tính toàn cầu lớn nhất trong tất cả các ngành. Ngành
dệt may là một ngành “khởi đầu” đặc trưng của các quốc gia trong tiến trình công
nghiệp hóa định hướng xuất khẩu, và đóng một vai trò quan trọng cho sự tăng trưởng
của các nước Đông Á.
Việt Nam được biết đến như một câu chuyện thành công về chiến lược tăng
trưởng định hướng xuất khẩu từ sau chính sách đổi mới những năm cuối th...
TP CHÍ KHOA HC VÀ CÔNG NGH, ĐẠI HC ĐÀ NNG - S 2(37).2010
158
TIP CN CHUI GIÁ TR CHO VIC NÂNG CP
NGÀNH DT MAY VIT NAM
THE VALUE CHAIN APPROACH TO INDUSTRIAL UPGRADING
OF VIETNAM TEXTILE INDUSTRY
Trương Hng Trình, Nguyn Th Bích Thu, Nguyn Thanh Liêm
Trường Đại hc Kinh tế, Đại hc Đà Nng
TÓM TT
Bài viết tiếp cn chui giá tr toàn cu nhm gii thích s chuyn đổi trong h thng sn
xut và thương mi ca ngành dt may trên thế gii. Da trên mô hình OEM (sn xut thiết b
gc) ca các nước Đông Á và các đặc tính ca ngành dt may Vit Nam, bài viết phân tích và
xác định chiến lược nâng cp ngành là s dch chuyn t sn xut gia công (ch y
ếu nhp
khu các yếu t đầu vào) sang mô hình sn xut tích hp OEM và OBM (đòi hi tăng cường
các liên kết dc cp độ khu vc và quc gia). Ngoài ra, bài viết đề xut các chính sách nhm
h tr nâng cp quá trình, sn phm và chc năng cho mô hình OEM, thay vì nhm đến bước
nhy đột phá t sn xut gia công sang h thng sn xut định hướng xut khu vi thươ
ng
hiu ca nhà sn xut (OBM).
ABSTRACT
This article presents the global commodity chain approach in view of explaining
transformation in the production and trade of the world’s textile networks. Based on East Asia’s OEM
model and the specific characteristics of Vietnam’s textile industry, this article argues that the
industrial upgrading strategy is the transfer from the simple processing production (with mostly
imported inputs) to more integrated forms of the OEM and OBM networks, which require the
intensification of vertical linkages on regional and national levels. Moreover, this study deals with the
suggestion of several policies aimed at upgrading the process, production and functions of the OEM
model instead of targeting on a radical breakthrough from the processing production type to an
export-oriented production system with producers’ trademarks (OBM network) .
1. Gii thiu
Ngành dt may là mt trong nhng ngành xut khu ln và lâu đời trên thế gii.
Hu hết các quc gia sn xut và cung cp hàng dt may cho th trường thế gii
(Dickerson, 1995), mt ngành có tính toàn cu ln nht trong tt c các ngành. Ngành
dt may là mt ngành “khi đầu” đặc trưng ca các quc gia trong tiến trình công
nghip hóa định hướng xut khu, và đóng mt vai trò quan trng cho s tăng trưởng
ca các nước Đông Á.
Vit Nam được biết đến như mt câu chuyn thành công v chiến lược tăng
trưởng định hướng xut khu t sau chính sách đổi mi nhng năm cui thp k 1980.
Ngành dt may cũng là mt trong nhng lĩnh vc quan trng trong chính sách tăng
Tiếp cận chuỗi giá trị cho việc nâng cấp ngành dệt may Việt Nam - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tiếp cận chuỗi giá trị cho việc nâng cấp ngành dệt may Việt Nam - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Tiếp cận chuỗi giá trị cho việc nâng cấp ngành dệt may Việt Nam 9 10 178