Ktl-icon-tai-lieu

Tiếp cận mới bản chất năng suất và phân tích nó

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 1071 lần   |   Lượt tải: 1 lần
TIẾP CẬN MỚI BẢN CHẤT NĂNG SUẤT
VÀ PHÂN TÍCH NÓ
A NEW APPROACH TO THE ESSENSE OF PRODUCTIVITY
AND ITS ANALYSIS

LÊ DÂN
Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng

TÓM TẮT
Ngày nay, năng suất có quan hệ nhiều mặt của nền kinh tế - xã hội, liên quan đến sản xuất và
đời sống của dân cư. Nó trở thành nội lực phát triển của các công ty, ngành và nền kinh tế.
Hơn nữa, nó còn cơ sở đảm bảo cho đời sống của dân cư ngày càng tốt hơn. Chính vì vậy,
bài viết này sẽ tiếp cận mới về bản chất năng suất làm cơ sở cho việc đo lường nó. Trên cơ
sở đó, bài viết trình bày phương pháp phân tích biến động năng suất, lượng hoá vai trò và
mức độ ảnh hưởng của các nhân tố ảnh hưởng đến sự biến động đó. Đồng thời xem xét ảnh
hưởng của năng suất đến các chỉ tiêu kinh tế xã hội khác. Trong đó, bài viết chú trọng đến
phân tích chỉ tiêu năng suất nhân tố tổng hợp (TFP).
ABSTRACT
Nowadays, productivity has multi-faced linkages on social economy, particularly in production
and our living standards. It has become a main source for the development of companies,
industries and an economy as a whole. Moreover, it can ensure that our living standards will
be more prosperous. Therefore, with a new approach, this paper is to deal with the essence of
productivity so as to create a basis for measuring it. It also deals with the method of analyzing
productivity change, quantifying its roles and decomposing its influencing factors. In addition,
The paper discusses the influences on other social economic norms. The main focus of the
paper is also on analyzing theTotal Factor Productivity (TFP).

1. Bản chất năng suất theo cách tiếp cận mới
Trong nền kinh tế thị trường, dưới sự tác động của kinh tế tri thức, quan niệm và nhận
thức về năng suất thay đổi nhanh chóng. Vì thế cần phải tiếp cận mới về bản chất, đo lường
và đánh giá sự biến động của năng suất.
Năng suất theo cách tiếp cận mới không chỉ giới hạn trong hoạt động sản xuất mà còn
bao gồm cả những hoạt động xã hội1. Phải có sự kết hợp hài hoà giữa tăng năng suất và tăng
lợi ích xã hội. Năng suất trở thành phạm trù động có quan hệ biện chứng với nhiều yếu tố,
nhiều giai đoạn. Tăng năng suất là vừa tăng số lượng vừa tăng chất lượng sản phẩm. Tăng
năng suất có định hướng quan tâm đầu ra, điều này có nghĩa không chỉ chú tâm đến sử dụng
tiết kiệm các yếu tố đầu vào mà nhấn mạnh kết quả đầu ra. Tăng năng suất phải đảm bảo hạn
chế gây ô nhiễm môi trường, không làm cạn kiệt nguồn tài nguyên. Tăng năng suất phải đảm
bảo nâng cao chất lượng cuộc sống, cải ...
TIẾP CN MỚI BẢN CHT NĂNG SUẤT
VÀ PHÂN TÍCH NÓ
A NEW APPROACH TO THE ESSENSE OF PRODUCTIVITY
AND ITS ANALYSIS
LÊ DÂN
Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng
TÓM TT
Ngày nay, năng suất có quan hệ nhiều mặt của nền kinh tế - hội, liên quan đến sản xuất và
đời sống của dân cư. trở thành nội lực phát triển của các công ty, ngành nền kinh tế.
Hơn nữa, còn sđảm bảo cho đời sống của dân ngày ng tốt hơn. Chính vậy,
bài viết y sẽ tiếp cận mới về bản chất năng suất m sở cho việc đo lường nó. Trên cơ
sở đó, i viết trình bày phương pháp phân tích biến động năng suất, lượng hoá vai trò
mức độ ảnh hưởng của c nhân tố ảnh hưởng đến sự biến động đó. Đồng thời xem xét ảnh
hưởng của năng suất đến các chỉ tiêu kinh tế hội khác. Trong đó, bài viết chú trọng đến
phân tích chỉ tiêu năng suất nhân tố tổng hợp (TFP).
ABSTRACT
Nowadays, productivity has multi-faced linkages on social economy, particularly in production
and our living standards. It has become a main source for the development of companies,
industries and an economy as a whole. Moreover, it can ensure that our living standards will
be more prosperous. Therefore, with a new approach, this paper is to deal with the essence of
productivity so as to create a basis for measuring it. It also deals with the method of analyzing
productivity change, quantifying its roles and decomposing its influencing factors. In addition,
The paper discusses the influences on other social economic norms. The main focus of the
paper is also on analyzing theTotal Factor Productivity (TFP).
1. Bản chất năng suất theo cách tiếp cận mới
Trong nền kinh tế thị trường, dưới sự tác động của kinh tế tri thức, quan niệm và nhận
thức về năng suất thay đổi nhanh chóng. thế cần phải tiếp cận mới vbản chất, đo lường
và đánh giá sự biến động của năng suất.
Năng suất theo cách tiếp cận mới không chỉ giới hạn trong hoạt động sản xuất còn
bao gồm cả những hoạt động hội
1
. Phải sự kết hợp hài hoà giữa tăng năng suất tăng
lợi ích xã hội. Năng suất trở thành phạm trù động quan hệ biện chứng với nhiều yếu tố,
nhiều giai đoạn. Tăng năng suất vừa tăng số lượng vừa tăng chất lượng sản phẩm. Tăng
năng suất định hướng quan tâm đầu ra, điều y nghĩa không chỉ ctâm đến sử dụng
tiết kiệm các yếu tố đầu vào nhấn mạnh kết quả đầu ra. Tăng năng suất phải đảm bảo hạn
chế y ô nhiễm môi trường, không làm cạn kiệt nguồn tài nguyên. Tăng năng suất phải đảm
bảo nâng cao chất lượng cuộc sống, cải thiện môi trường làm việc.
Hiện nay, phạm trù năng suất liên quan đến nhiều mặt khác nhau. Từ vấn đề hạ thấp
chi phí nâng cao kết quả chất lượng sản phẩm, năng suất còn liên quan đến vấn đề
hội như tạo công ăn việc làm, giảm nghèo đói, cải thiện chất lượng cuộc sống, bảo toàn nguồn
lực và bảo vệ môi trường. Khi một doanh nghiệp quan tâm đến nâng cao năng suất thì mức độ
ảnh hưởng của nó sẽ vượt ra phạm vi của doanh nghiệp, ảnh hưởng đến nền kinh tế và dân cư.
1
Nguyễn Đình Phan (1998), Cách tiếp cận mới về năng suất việc ứng dụng vào Việt Nam, NXB Chính trị
Quốc gia, Hà Nội.
Tiếp cận mới bản chất năng suất và phân tích nó - Trang 2
Tiếp cận mới bản chất năng suất và phân tích nó - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Tiếp cận mới bản chất năng suất và phân tích nó 9 10 911