Ktl-icon-tai-lieu

Tiêu Chuẩn Việt Nam ISO 9001-2000

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 0 trang   |   Lượt xem: 313 lần   |   Lượt tải: 0 lần
MỤC LỤC

1 Phạm vi 2
1.1 Khái quát 2
1.2 Áp dụng. 2

2 Tiêu chuẩn trích dẫn. 3
3 Thuật ngữ và định nghĩa. 3

4 Hệ thống quản lý chất lượng. 3
4.1 Yêu cầu chung. 3
4.2 Yêu cầu về hệ thống tài liệu. 4
4.2.1 Khái quát 4
4.2.2 Sổ tay chất lượng. 5
4.2.3 Kiểm soát tài liệu. 5
4.2.4 Kiểm soát hồ sơ. 5

5 Trách nhiệm của lãnh đạo. 6
5.1 Cam kết của lãnh đạo. 6
5.2 Hướng vào khách hàng. 6
5.3 Chính sách chất lượng. 6
5.4 Hoạch định. 6
5.4.1 Mục tiêu chất lượng. 6
5.4.2 Hoạch định hệ thống quản lý chất lượng. 7
5.5 Trách nhiệm, quyền hạn và trao đổi thông tin. 7
5.5.1 Trách nhiệm và quyền hạn. 7
5.5.2 Đại diện của lãnh đạo. 7
5.5.3 Trao đổi thông tin nội bộ. 7
5.6 Xem xét của lãnh đạo. 7
5.6.1 Khái quát 7
5.6.2 Đầu vào của việc xem xét 8
5.6.3 Đầu ra của việc xem xét 8

6 Quản lý nguồn lực. 8
6.1 Cung cấp nguồn lực. 8
6.2 Nguồn nhân lực. 8
6.2.1 Khái quát 8
6.2.2 Năng lực, nhận thức và đào tạo. 9
6.3 Cơ sở hạ tầng. 9
6.4 Môi trường làm việc. 9
Tiêu Chuẩn Việt Nam ISO 9001-2000 - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
Vietnamese
Tiêu Chuẩn Việt Nam ISO 9001-2000 9 10 808