Ktl-icon-tai-lieu

Tiêu chuẩn việt nam

Được đăng lên bởi Hùng Híp
Số trang: 30 trang   |   Lượt xem: 1465 lần   |   Lượt tải: 0 lần
T i ê u c h u n V i t n a m TCVN 5942 - 1995
Cht lượng nước
Tiêu chun cht lượng nước mt
Water quality - Surface water quality standard
1 Phm vi áp dng
1.1 Tiêu chun này quy định gii hn các thông s và nng độ cho phép ca các cht ô nhim
trong nước mt.
1.2 Tiêu chun này áp dng để đánh giá mc độ ô nhim ca mt ngun nước mt.
2 Giá tr gii hn
2.1 Danh mc các thông s, cht ô nhim và mc gii hn cho phép trong nước mt nêu trong
bng 1.
2.2 Phương pháp ly mu, phân tích, tính toán xác định tng thông s và nng độ c th được
quy định trong các TCVN tương ng.
Bng 1 _ Giá tr gii hn cho phép ca các thông s và nng độ
các cht ô nhim trong nước mt
TT Thông s Đơn v Giá tr gii hn
A B
1 pH - 6 đến 8,5 5,5 đến 9
2 BOD5 (20oC) mg/l < 4 < 25
3 COD mg/l >10 >35
4 Oxy hoà tan mg/l > 6 > 2
Tiêu chuẩn việt nam - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tiêu chuẩn việt nam - Người đăng: Hùng Híp
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
30 Vietnamese
Tiêu chuẩn việt nam 9 10 455