Ktl-icon-tai-lieu

Tiêu đề " Đo lường mức độ trung thành của khách hàng đối với dịch vụ thông tin di độngNghiên cứu tại thị trường TP.HCM"

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 1559 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Thành viên   Tap chi BCVT ­CNTT
Ngày đăng   12/06/2007 ( 2002 lượt xem) 
Tiêu đề  

Đo lường mức độ trung thành của khách hàng đối với dịch vụ thông tin di động­
Nghiên cứu tại thị trường TP.HCM

Nội dung   Mục R & D

Phạm Đức Kỳ, Bùi Nguyên Hùng
Khoa Quản lý Công nghiệp-ĐHBK TP.HCM
I. GIỚI THIỆU MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU
Bài viết “Nghiên cứu mô hình sự trung thành của khách hàng trong lĩnh vực thông tin di động
tại Việt Nam”, Tạp chí BCVT&CNTT Kỳ 1 tháng 2/2007 đã phân tích các mô hình nghiên cứu sự trung
thành của khách hàng trong lĩnh vực dịch vụ thông tin di động (TTDĐ) của một số nước trên
thế giới và đề xuất mô hình lý thuyết áp dụng cho nghiên cứu tại thị trường TTDĐ Việt Nam
[10]. Bài viết này sẽ trình bày kết quả nghiên cứu thực nghiệm tại thị trường TP. Hồ Chí
Minh từ 01/2006 đến 05/2006 nhằm kiểm nghiệm mô hình lý thuyết đề xuất [10] và cung cấp
một thang đo sự trung thành của khách hàng trong lĩnh vực dịch vụ TTDĐ tại Việt Nam. Về
mặt thực tiễn kết quả nghiên cứu cung cấp thông tin giúp cho việc hoạch định chính sách sử
dụng hiệu quả nguồn tài nguyên viễn thông đồng thời giúp các nhà cung cấp dịch vụ TTDĐ
xây dựng chiến lược tiếp thị phòng thủ hiệu quả theo định hướng khách hàng.
Mô hình nghiên cứu sử dụng thang đo 05 thành phần chất lượng dịch vụ trong lĩnh vực TTDĐ,
kết hợp các mô hình nghiên cứu gần đây có xét thêm yếu tố “Rào cản chuyển mạng”, được
nhiều tổ chức và cá nhân trên thế giới tiến hành, lựa chọn các nhân tố phù hợp với thị trường
TTDĐ tại Việt Nam [10].
Trong mô hình này, chất lượng dịch vụ gồm 05 thành phần: Chất lượng cuộc gọi, Cấu trúc giá
cước, Dịch vụ gia tăng, Sự thuận tiện và Dịch vụ khách hàng. Rào cản chuyển mạng gồm 03
thành phần: Chi phí chuyển mạng (tổn thất phát sinh khi chuyển mạng, chi phí thích nghi
mạng mới, chi phí gia nhập mạng mới); Sự hấp dẫn của mạng khác, và Quan hệ khách hàng.
II. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
Xác định các biến đo lường: nghiên cứu định tính nhằm xác định các nhân tố và các thuộc
tính đo lường. Hơn 800 giao dịch viên các cửa hàng, đại lý Bưu điện tỉnh thành phía Nam đã
được lấy ý kiến thăm dò trong khoảng thời gian từ 01/2006 đến 02/2006, sơ bộ hình thành
thang đo ban đầu [10]. Tiếp theo tiến hành phỏng vấn 150 khách hàng để kiểm định độ tin cậy
thang đo. Sau khi hiệu chỉnh một số biến, thang đo cuối cùng được sử dụng cho phỏng vấn
chính thức.
Mẫu và thông tin mẫu: khảo sát định lượng thực hiện tại khu vực TP.HCM từ tháng 03/2006
đến 05/2006, đối tượng chọn mẫu là khách hàng các mạng di động MobiFone, V...
Thành viên
Tap chi BCVT -CNTT
Ngày đăng 12/06/2007 ( 2002 lượt xem)
Tiêu đề
Đo lường mc độ trung thành ca khách hàng đối vi dch v thông tin di động-
Nghiên cu ti th trường TP.HCM
Ni dung
Mc R & D
Ph m Đ c Kỳ, Bùi Nguyên Hùng
Khoa Qu n lý Công nghi p-ĐHBK TP.HCM
I. GI I THI U MÔ HÌNH NGHIÊN C U
Bài vi t “Nghiên c u mô hình s trung thành c a khách hàng trong lĩnh v c thông tin di đ ngế
t i Vi t Nam”, Tp chí BCVT&CNTT K 1 tháng 2/2007 đã phân tích các mô hình nghiên c u s trung
thành c a khách hàng trong lĩnh v c d ch v thông tin di đ ng (TTDĐ) c a m t s n c trên ướ
th gi i và đ xu t mô hình lý thuy t áp d ng cho nghiên c u t i th tr ng TTDĐ Vi t Namế ế ườ
[10]. Bài vi t này s trình bày k t qu nghiên c u th c nghi m t i th tr ng TP. H Chíế ế ườ
Minh t 01/2006 đ n 05/2006 nh m ki m nghi m mô hình lý thuy t đ xu t [10] và cung c p ế ế
m t thang đo s trung thành c a khách hàng trong lĩnh v c d ch v TTDĐ t i Vi t Nam. V
m t th c ti n k t qu nghiên c u cung c p thông tin giúp cho vi c ho ch đ nh chính sách s ế
d ng hi u qu ngu n tài nguyên vi n thông đ ng th i giúp các nhà cung c p d ch v TTDĐ
xây d ng chi n l c ti p th phòng th hi u qu theo đ nh h ng khách hàng. ế ượ ế ướ
Mô hình nghiên c u s d ng thang đo 05 thành ph n ch t l ng d ch v trong lĩnh v c TTDĐ, ượ
k t h p các mô hình nghiên c u g n đây có xét thêm y u t “Rào c n chuy n m ng”, đ cế ế ượ
nhi u t ch c và cá nhân trên th gi i ti n hành, l a ch n các nhân t phù h p v i th tr ng ế ế ườ
TTDĐ t i Vi t Nam [10].
Trong mô hình này, ch t l ng d ch v g m 05 thành ph n: Ch t l ng cu c g i, C u trúc giá ượ ượ
c c, D ch v gia tăng, S thu n ti n và D ch v khách hàng. Rào c n chuy n m ng g m 03ướ
thành ph n: Chi phí chuy n m ng (t n th t phát sinh khi chuy n m ng, chi phí thích nghi
m ng m i, chi phí gia nh p m ng m i); S h p d n c a m ng khác, và Quan h khách hàng.
II. PH NG PHÁP NGHIÊN C UƯƠ
Xác đ nh các bi n đo l ng ế ườ : nghiên c u đ nh tính nh m xác đ nh các nhân t và các thu c
tính đo l ng. H n 800 giao d ch viên các c a hàng, đ i lý B u đi n t nh thành phía Nam đãườ ơ ư
đ c l y ý ki n thăm dò trong kho ng th i gian t 01/2006 đ n 02/2006, s b hình thànhượ ế ế ơ
thang đo ban đ u [10]. Ti p theo ti n hành ph ng v n 150 khách hàng đ ki m đ nh đ tin c y ế ế
thang đo. Sau khi hi u ch nh m t s bi n, thang đo cu i cùng đ c s d ng cho ph ng v n ế ượ
chính th c.
M u và thông tin m u: kh o sát đ nh l ng th c hi n t i khu v c TP.HCM t tháng ượ 03/2006
đ n 05/2006, đ i t ng ch n m u là khách hàng các m ng di đ ng MobiFone, VinaPhone, S-ế ượ
Fone và Viettel, s d ng d ch v 6 tháng tr lên, ti n hành ph ng v n khách hàng t i các ế khu
v c Qu n, Huy n theo t l dân c h p lý. Ph ng pháp l y m u phi xác su t có phân t [14] ư ươ
theo gi i tính (nam-58%, n -42%), 5 nhóm đ tu i (18-24, 25-34, 35-44, 45-54, 55-64), th
ph n thuê bao các m ng (Mobifone-52.8%, VinaPhone-21%, S-Fone 5.9%, Viettel-20.3%),
trong m i m ng l i chia theo t l thuê bao tr tr c và thuê bao tr sau (MobiFone-70/30, ướ
VinaPhone-80/20, S-Fone-60/40, Viettel-65/35). Mô hình đo l ng g m 52 bi n quan sát, theoườ ế
quy t c t i thi u là: 5 x 3 = 15 m u cho m t bi n đo l ng (Bentle & Chou, 1987), do đó s ế ườ
Tiêu đề " Đo lường mức độ trung thành của khách hàng đối với dịch vụ thông tin di độngNghiên cứu tại thị trường TP.HCM" - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tiêu đề " Đo lường mức độ trung thành của khách hàng đối với dịch vụ thông tin di độngNghiên cứu tại thị trường TP.HCM" - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Tiêu đề " Đo lường mức độ trung thành của khách hàng đối với dịch vụ thông tin di độngNghiên cứu tại thị trường TP.HCM" 9 10 912