Ktl-icon-tai-lieu

Tiểu luận

Được đăng lên bởi conglun
Số trang: 22 trang   |   Lượt xem: 1922 lần   |   Lượt tải: 1 lần
PHỤ LỤC
Phần mở đầu………………………………………………………

2

I- Hoàn cảnh ra đời, diễn biến tình huống.

4

Mô tả tình huống vụ tranh chấp đất đai…………………….….
II- Phân tích, xử lý tình huống.
1- Xác định mục tiêu xử lý……………………………………..

8

2- Cơ sở lý luận.

9

3- Phân tích tình huống.

13

4- Nguyên nhân và hậu quả

15

5- Xây dựng phương án và lựa chọn phương án giải quyết……..

16

Kế hoạch tổ chức thực hiện phương án đã lựa chọn………….

17

III- Kiến nghị……………………………………………………..

18

Kết luận………………………………………………………

20

Tài liệu tham khảo………………………………………………

-1-

22

MỞ ĐẦU
Đất đai là tài nguyên đặc biệt. Trong nền kinh tế thị trường, người ta coi
đất đai là hàng hoá đặc biệt. Câu nói “tấc đất, tấc vàng” nói lên sự quý giá ở tầm
mức cao nhất của đất đai thực ra cũng không đủ. Nếu nói dưới góc độ giá trị lịch
sử - xã hội : “mỗi tấc đất đều nhuốm máu cha ông”; đất đai là “giang sơn gấm
vóc” thì sự thiêng liêng, quý giá ấy khó lấy thước đo nào mà định giá.
Trong qu¸ tr×nh vËn ®éng cña x· héi, nhÊt lµ trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng,
nhiÒu vÊn ®Ò bøc xóc x¶y ra hµng ngµy. Trong ®ã ®øng ®Çu lµ vÊn ®Ò tranh chÊp
®Êt ®ai. Nguyên nhân phát sinh tranh chấp là dân không có thói quen cắm cột
mốc, quá trình sử dụng bị sai lệch hoặc chuyển nhượng, tặng cho không làm đầy
đủ các thủ tục cần thiết, hợp lệ. Hệ thống hồ sơ địa chính, đặc biệt là bản đồ địa
chính chính quy chưa đầy đủ, thiếu đồng bộ, thống nhất, độ chính xác và tin cậy
không cao nên gây ra những khó khăn rất lớn cho các cấp chính quyền địa
phương trong thực thi thẩm quyền quản lý theo quy định của pháp luật, đặc biệt
là ở cấp cơ sở. Nhiều vấn đề lịch sử để lại chưa được giải quyết dứt điểm và kịp
thời như việc xác định nguồn gốc, mốc giới, thời hạn, mục đích, quy chủ sử
dụng đất… đã nảy sinh nhiều bức xúc. Trong quá trình giải quyết tranh chấp,
các cơ quan chức năng gặp không ít khó khăn khi tìm chứng cứ để xác định tính
khách quan của vụ việc, thậm chí có nhiều trường hợp phải suy đoán theo lập
luận của các bên. Từ đó, xảy ra nhiều tình trạng khiếu kiện vượt cấp, kéo dài,
thưa gửi nhiều nơi và qua nhiều cấp giải quyết mà các bên vẫn khiếu nại.
Giải quyết khiếu nại, tranh chấp đất đai là một trong những chủ trương
lớn của Đảng và Nhà nước, là một trong những nội dung của công tác quản lý
Nhà nước về đất đai theo quy định của pháp luật về đất đai. Thực hiện tốt nội
dung này không những góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý
nhà nước về đất đai, mà còn góp phần đáng kể trong việc giữ gìn ổn định sản
xuất, đời sống, ph...
PHỤ LỤC
Phần mở đầu………………………………………………………
I- Hoàn cảnh ra đời, diễn biến tình huống.
Mô tả tình huống vụ tranh chấp đất đai…………………….….
II- Phân tích, xử lý tình huống.
2
4
1- Xác định mục tiêu xử lý……………………………………..
2- Cơ sở lý luận.
3- Phân tích tình huống.
4- Nguyên nhân và hậu quả
5- Xây dựng phương án và lựa chọn phương án giải quyết……..
Kế hoạch tổ chức thực hiện phương án đã lựa chọn………….
III- Kiến nghị……………………………………………………..
Kết luận………………………………………………………
Tài liệu tham khảo………………………………………………
8
9
13
15
16
17
18
20
22
- 1 -
Tiểu luận - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tiểu luận - Người đăng: conglun
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
22 Vietnamese
Tiểu luận 9 10 422