Ktl-icon-tai-lieu

Tiểu luận công tác vận động phụ nữ

Được đăng lên bởi phamlethanhpy
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 878 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Tieåu Luaän Toát Nghieäp

Kpaù H Deùt

LÔØI MÔÛ ÑAÀU

Vieät Nam laø moät trong nhöõng quoác gia raát quan taâm ñeán vaán ñeà phuï nöõ, ngay töø ngaøy
ñaàu thaønh laäp Ñaûng naêm 1930, muïc tieâu giaûi phoùng daân toäc, giaiû phoùng giai caáp vaø giaûi phoùng
phuï nöõ, thöïc hieän nam nöõ bình quyeàn ñaõ ñöôïc ñaët ra trong cöông lónh cuûa Ñaûng Coäng Saûn Vieät
Nam. Noùi ñeán coâng taùc vaän ñoäng phuï nöõ, phaûi treân cô sôû quan ñieåm Chuû Nghóa Maùc -Leânin
vaø tö töôûng Hoà Chí Minh ñeå ñaùnh giaù ñuùng ñaén chuû tröông chính saùch cuûa Ñaûng vaø Nhaø Nöôùc
nhaèm ñoäng vieân, phaùt huy vai troø cuûa phuï nöõ ñoùng goùp vaøo söï nghieäp caùch maïng giaûi phoùng
daân toäc vaø xaây döïng Chuû Nghóa Xaõ Hoäi ôû Vieät Nam.
Coâng taùc vaän ñoäng quaàn chuùng laø moät vieäc heát söùc quan troïng trong chieán tranh choáng
xaâm löôïc, aùp böùc boác loät cuõng nhö trong giai ñoaïn caùch maïng môùi. Xaây döïng Chuû Nghóa Xaõ
Hoäi hieän nay coù nhieàu thuaän lôïi nhöng cuõng coù nhieàu khoù khaên, phöùc taïp caàn phaùt huy söùc
maïnh toaøn daân, taäp hôïp vôùi moïi löïc löôïng, huy ñoäng moïi tieàm naêng vaø trí tueä cuûa toaøn daân
toäc. Do ñoù heä thoáng chính trò, xaõ hoäi khoâng ngöøng cuûng coá vaø phaùt trieån. Ñaûng coi coâng taùc toå
chöùc quaàn chuùng laø choã döïa chuû yeáu, laø sôïi daây noái lieàn giöõa Ñaûng vôùi quaàn chuùng. Vieäc thöïc
hieän caùc chuû tröông, chính saùch, ñöôøng loái cuûa Ñaûng, phaùp luaät cuûa Nhaø Nöôùc coù thöïc söï
thaéng lôïi hay khoâng ñeàu quyeát ñònh do cô sôû tröïc tieáp giaûi thích cho quaàn chuùng hieåu roõ ñöôøng
loái chuû tröông chính saùch vaø phaùp luaät ñoù ñeå hoï baøn baïc daân chuû, tìm ra giaûi phaùp toái öu thöïc
hieän moät caùch saùng taïo, sinh ñoäng ñöôøng loái chuû tröông chính saùch ñaõ ñeà ra.
Coâng taùc vaän ñoâïng quaàn chuùng ñeå khai thaùc trí tueä, taøi naêng, saùng taïo cuûa taäp theå vaø caù
nhaân töøng ngöôøi. Bôûi leõ moãi haønh ñoäng xaõ hoäi ñeàu qua töøng con ngöôøi cuï theå, neáu tieâu dieät
ñoäng löïc caù nhaân thì xaõ hoäi khoâng theå phaùt trieån ñöôïc. Ñaây cuõng laø vaán ñeà cô baûn trong söï
nghieäp ñoåi môùi. Chính vì vaäy maø nghò quyeát Trung Öông 8b khoaù VI cuûa Ñaûng khaúng ñònh:
Ñoåi môùi coâng taùc quaàn chuùng cuûa Ñaûng laø taêng cöôøng moái quan heä giöõa Ñaûng vaø nhaân daân.
Do coù tính quan troïng nhö vaäy, neân Ñaûng ta ñaõ toå chöùc maët traän vaø caùc ñoaøn theå naèm
trong heä thoáng chính trò cuûa Ñaûng, nhaèm phaùt huy tính tích cöïc, hieäu quaû trong coâng vieäc ñaá...
Tieåu Luaän Toát Nghieäp Kpaù H Deùt
LÔØI MÔÛ ÑAÀU
Vieät Nam laø moät trong nhöõng quoác gia raát quan taâm ñeán vaán ñeà phuï nöõ, ngay töø ngaøy
ñaàu thaønh laäp Ñaûng naêm 1930, muïc tieâu giaûi phoùng daân toäc, giaiû phoùng giai caáp vaø giaûi phoùng
phuï nöõ, thöïc hieän nam nöõ bình quyeàn ñaõ ñöôïc ñaët ra trong cöông lónh cuûa Ñaûng Coäng Saûn Vieät
Nam. Noùi ñeán coâng taùc vaän ñoäng phuï nöõ, phaûi treân sôû quan ñieåm Chuû Nghóa Maùc -Leânin
vaø tö töôûng Hoà Chí Minh ñeå ñaùnh giaù ñuùng ñaén chuû tröông chính saùch cuûa Ñaûng vaø Nhaø Nöôùc
nhaèm ñoäng vieân, phaùt huy vai troø cuûa phuï nöõ ñoùng goùp vaøo söï nghieäp caùch maïng giaûi phoùng
daân toäc vaø xaây döïng Chuû Nghóa Xaõ Hoäi ôû Vieät Nam.
Coâng taùc vaän ñoäng quaàn chuùng laø moät vieäc heát söùc quan troïng trong chieán tranh choáng
xaâm löôïc, aùp böùc boác loät cuõng nhö trong giai ñoaïn caùch maïng môùi. Xaây döïng Chuû Nghóa Xaõ
Hoäi hieän nay coù nhieàu thuaän lôïi nhöng cuõng coù nhieàu khoù khaên, phöùc taïp caàn phaùt huy söùc
maïnh toaøn daân, taäp hôïp vôùi moïi löïc löôïng, huy ñoäng moïi tieàm naêng vaø trí tueä cuûa toaøn daân
toäc. Do ñoù heä thoáng chính trò, xaõ hoäi khoâng ngöøng cuûng coá vaø phaùt trieån. Ñaûng coi coâng taùc toå
chöùc quaàn chuùng laø choã döïa chuû yeáu, laø sôïi daây noái lieàn giöõa Ñaûng vôùi quaàn chuùng. Vieäc thöïc
hieän caùc chuû tröông, chính saùch, ñöôøng loái cuûa Ñaûng, phaùp luaät cuûa Nhaø Nöôùc coù thöïc söï
thaéng lôïi hay khoâng ñeàu quyeát ñònh do cô sôû tröïc tieáp giaûi thích cho quaàn chuùng hieåu roõ ñöôøng
loái chuû tröông chính saùch vaø phaùp luaät ñoù ñeå hoï baøn baïc daân chuû, tìm ra giaûi phaùp toái öu thöïc
hieän moät caùch saùng taïo, sinh ñoäng ñöôøng loái chuû tröông chính saùch ñaõ ñeà ra.
Coâng taùc vaän ñoâïng quaàn chuùng ñeå khai thaùc trí tueä, taøi naêng, saùng taïo cuûa taäp theå vaø caù
nhaân töøng ngöôøi. ûi leõ moãi haønh ñoäng xaõ hoäi ñeàu qua töøng con ngöôøi cuï theå, neáu tieâu dieät
ñoäng löïc caù nhaân thì xaõ hoäi khoâng theå phaùt trieån ñöôïc. Ñaây cuõng laø vaán ñeà baûn trong söï
nghieäp ñoåi môùi. Chính vaäy maø nghò quyeát Trung Öông 8b khoaù VI cuûa Ñaûng khaúng ñònh:
Ñoåi môùi coâng taùc quaàn chuùng cuûa Ñaûng laø taêng cöôøng moái quan heä giöõa Ñaûng vaø nhaân daân.
Do coù tính quan troïng nhö vaäy, neân Ñaûng ta ñaõ toå chöùc maët traän vaø caùc ñoaøn theå naèm
trong heä thoáng chính trò cuûa Ñaûng, nhaèm phaùt huy tính tích cöïc, hieäu quaû trong coâng vieäc ñaáu
tranh phoøng choáng aùp böùc boác loät trong chieán tranh cuõng nhö trong xaây döïng Chuû Nghóa xaõ
Hoäi nhaát laø trong coâng cuoäc ñoåi môùi hieän nay. Coâng taùc vaän ñoäng quaàn chuùng noùi chung, coâng
taùc vaän ñoäng phuï nöõ noùi rieâng laøm theá naøo phaùt huy moïi tieàm naêng saùng taïo cuûa moïi taàng lôùp
phuï nöõ goùp phaàn thöïc hieän toát moïi chuû tröông chính saùch cuûa Ñaûng vaø phaùt luaät cuûa Nh
Nöôùc moät caùch trieät ñeå. Xuaát phaùt töø tình hình, nhieäm vuï chính trò noùi treân vaø tình hình thöïc teá
cuûa ñòa pông ñaëc bieät laø vôùi phong traøo phuï nöõ cuûa xaõ nhaø, neân toâi maïnh daïn choïn ñeà taøi
Coâng taùc vaän ñoäng phuï nöõ xaõ Kroângpa”laøm tieåu luaän toát nghieäp khoaù hoïc.
Ñeå hoaøn thaønh toát tieåu luaän naøy, tröôùc heát toâi xin chaân thaønh caûm ôn caùc thaày coâ giaùo
trong tröôøng, caûm ôn caùc thaày coâ khoa xaây döïng Ñaûng, ñaëc bieät laø coâ Phaïm Thò Leä Thanh
ngöôøi ñaõ tröïc tieáp höôùng daãn vaø giuùp ñôõ toâi hoaøn thaønh tieåu luaän toát nghieäp.
Xin caûm ôn!
Coâng Taùc Vaän Ñoäng Phuï Nöõ Trang: 1
Tiểu luận công tác vận động phụ nữ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tiểu luận công tác vận động phụ nữ - Người đăng: phamlethanhpy
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
Tiểu luận công tác vận động phụ nữ 9 10 867