Ktl-icon-tai-lieu

TIỂU LUẬN: Giải pháp giao thông đô thị

Được đăng lên bởi Lê Hiền
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 1289 lần   |   Lượt tải: 1 lần
1.

TIỂU LUẬN: Giải pháp giao thông đô thị

2.

A . Phần mở đầu Tai nạn giao thông đã lấy đi không biết bao nhiêu
nước mắt và sinh mạng của hàng vạn người. Nó đã và đang trở thành một
vấn đề bức xúc gây ảnh hưởng và thiệt hại nghiêm trọng đối với nền kinh
tế, nhất là trong thời kỳ nền kinh tế Việt Nam đang trên đà hội nhập và phát
triển. Hiện nay mặc dù chính phủ đã đầu tư và đề ra nhiều hướng giải
quyết song dường như vẫn chưa có sự thay đổi gì nhiều. Giao thông đô thị
không chỉ đơn thuần ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân, nó còn là
cầu nối giúp con người trao đổi, giao lưu với nhau , hàng hoá được vận
chuyển và lưu thông tốt hơn… góp phần đáng kể vào bộ mặt của một nền
kinh tế, một quốc gia phát triển. Tại các thành phố đang trong quá trình
hiện đại hoá như Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh thì vấn đề giao thông
lại càng quan trọng . Thực trạng giao thông ở các đô thị của chúng ta như
thế nào? Nguyên nhân của thực trạng đó do đâu? Nhà nước sẽ có các giải
pháp ra sao để giao thông đô thị không còn là nỗi ám ảnh nữa? Đó cũng
chính là nội dung bài tiểu luận của em. Bài tiểu luận của em được chia
thanh các phần chính: A.Phần mở bài B.Phần nội dung I. Cơ sở triết học II.
Vận dụng 1.Thực trạng giao thông 2. Nguyên nhân 3. Giải pháp

3.

B. Phần nội dung I. Cơ sở triết học 1. Khái niệm nguyên nhân và kết
quả Nguyên nhân là tương tác giữa các mặt trong một sự vật hoặc giữa
các sự vật với nhau gây ra những biến đổi nhất định. Kết quả là những
biến đổi xuất hiện do nguyên nhân tạo ra. 2.Mối quan hệ biện chứng giữa
nguyên nhân và kết quả _Theo quan điểm biện chứng duy vật mối liên hệ
nhân _ quả là mối liên hệ khách quan của bản thân các sự vật.Nó tồn tại
ngoài ý muốn của con người không phụ thuộc vào việc ta có nhận thức
được nó hay không . _Mối quan hệ biện chứng giữa nguyên nhân và kết
quả còn thể hiện ở chỗ : một hiện tượng nào đó trong đó mối quan hệ này
là nguyên nhân thì trong mối quan hệ khác là kết quả và ngược lại. _Thực
tiễn cho thấy cùng một nguyên nhân có thể gây nên nhiều kết quả khác
nhau tuỳ thuộc vào hoàn cảnh cụ thể. Ngược lại một kết quả có thể gây
nên bởi nhiều nguyên nhân khác nhau tác động riêng lẻ hay tác động cùng
một lúc. 3.Phân loại nguyên nhân : _Nguyên nhân chủ yếu và nguyên nhân
thứ yếu +Nguyên nhân chủ yếu : là các nguyên nhân mà khi thiếu mặt thì
kết quả sẽ không xảy ra. +Nguyên nhân thứ yếu : là các nguyên nhân mà
khi có mặt của chúng chỉ quyết định những đặc điểm nhất thời, không ổn
định , cá biệt của hiện tượng . _Nguyên nhân bê...
1. TIỂU LUẬN: Giải pháp giao thông đô thị
2. A . Phần mở đầu Tai nạn giao thông đã lấy đi không biết bao nhiêu
nước mắt và sinh mạng của hàng vạn người. Nó đã và đang trở thành một
vấn đề bức xúc gây ảnh hưởng và thiệt hại nghiêm trọng đối với nền kinh
tế, nhất là trong thời kỳ nền kinh tế Việt Nam đang trên đà hội nhập và phát
triển. Hiện nay mặc dù chính phủ đã đầu tư và đề ra nhiều hướng giải
quyết song dường như vẫn chưa có sự thay đổi gì nhiều. Giao thông đô thị
không chỉ đơn thuần ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân, nó còn là
cầu nối giúp con người trao đổi, giao lưu với nhau , hàng hoá được vận
chuyển và lưu thông tốt hơn… góp phần đáng kể vào bộ mặt của một nền
kinh tế, một quốc gia phát triển. Tại các thành phố đang trong quá trình
hiện đại hoá như Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh thì vấn đề giao thông
lại càng quan trọng . Thực trạng giao thông ở các đô thị của chúng ta như
thế nào? Nguyên nhân của thực trạng đó do đâu? Nhà nước sẽ có các giải
pháp ra sao để giao thông đô thị không còn là nỗi ám ảnh nữa? Đó cũng
chính là nội dung bài tiểu luận của em. Bài tiểu luận của em được chia
thanh các phần chính: A.Phần mở bài B.Phần nội dung I. Cơ sở triết học II.
Vận dụng 1.Thực trạng giao thông 2. Nguyên nhân 3. Giải pháp
3. B. Phần nội dung I. Cơ sở triết học 1. Khái niệm nguyên nhân và kết
quả Nguyên nhân là tương tác giữa các mặt trong một sự vật hoặc giữa
các sự vật với nhau gây ra những biến đổi nhất định. Kết quả là những
biến đổi xuất hiện do nguyên nhân tạo ra. 2.Mối quan hệ biện chứng giữa
nguyên nhân và kết quả _Theo quan điểm biện chứng duy vật mối liên hệ
nhân _ quả là mối liên hệ khách quan của bản thân các sự vật.Nó tồn tại
ngoài ý muốn của con người không phụ thuộc vào việc ta có nhận thức
được nó hay không . _Mối quan hệ biện chứng giữa nguyên nhân và kết
quả còn thể hiện ở chỗ : một hiện tượng nào đó trong đó mối quan hệ này
là nguyên nhân thì trong mối quan hệ khác là kết quả và ngược lại. _Thực
tiễn cho thấy cùng một nguyên nhân có thể gây nên nhiều kết quả khác
nhau tuỳ thuộc vào hoàn cảnh cụ thể. Ngược lại một kết quả có thể gây
nên bởi nhiều nguyên nhân khác nhau tác động riêng lẻ hay tác động cùng
một lúc. 3.Phân loại nguyên nhân : _Nguyên nhân chủ yếu và nguyên nhân
thứ yếu +Nguyên nhân chủ yếu : là các nguyên nhân mà khi thiếu mặt thì
kết quả sẽ không xảy ra. +Nguyên nhân thứ yếu : là các nguyên nhân mà
khi có mặt của chúng chỉ quyết định những đặc điểm nhất thời, không ổn
định , cá biệt của hiện tượng . _Nguyên nhân bên trong và nguyên nhân
bên ngoài : +Nguyên nhân bên trong : là sự tác động lẫn nhau giữa những
mặt hay những yếu tố của cùng một kết cấu vật chất nào đó và gây ra
những biến đổi nhất định . +Nguyên nhân bên ngoài : là sự tác động lẫn
TIỂU LUẬN: Giải pháp giao thông đô thị - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TIỂU LUẬN: Giải pháp giao thông đô thị - Người đăng: Lê Hiền
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
TIỂU LUẬN: Giải pháp giao thông đô thị 9 10 318