Ktl-icon-tai-lieu

Tiểu thuyết Nguyễn Trọng Oánh trong tiến trình đổi mới văn xuôi Việt Nam sau 1975

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 22 trang   |   Lượt xem: 2497 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Tiểu thuyết Nguyễn Trọng Oánh trong tiến
trình đổi mới văn xuôi Việt Nam sau 1975
Nguyễn Thị An
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn; Khoa Văn học
Chuyên ngành: Lý luận văn học; Mã số: 60 22 32
Người hướng dẫn khoa học: PGS-TS. Phạm Thành Hưng
Năm bảo vệ: 2012
Abstract. Tổng quan về sự vận động của văn xuôi, tiểu thuyết Việt Nam sau năm
1975 với những nhân tố tác động đến tiến trình đổi mới văn xuôi và từng nhà văn
để chỉ ra những chuyển biến trong quan niệm về văn chương nghệ thuật của nhà
văn Nguyễn Trọng Oánh. Đồng thời, phân tích ý nghĩa của thời điểm ra đời ở từng
tiểu thuyết trong mối quan hệ với tiến trình đổi mới văn xuôi để từ đó, bước đầu
khẳng định những đóng góp của nhà văn trong việc đổi mới văn xuôi sau 1975.
Phân tích những đặc điểm về giá trị tư tưởng trên hai phương diện: cái nhìn hiện
thực và vấn đề số phận con người. Nghiên cứu những đổi mới trên phương diện
nghệ thuật, thẩm mỹ: nghệ thuật trong bốn tập tiểu thuyết của Nguyễn Trọng Oánh.
Đưa ra những kết luận mang tính lý luận, từ đó định hướng cho việc nghiên cứu về
phong cách của nhà văn Nguyễn Trọng Oánh.
Keywords. Văn học Việt Nam; Lý luận văn học; Tiểu thuyết

Content.
PHẦN MỞ ĐẦU
I. Lý do chọn đề tài
Nguyễn Trọng Oánh (1929 – 1993) quê ở Nghệ An, là một nhà thơ, nhà văn
của Tạp chí Văn nghệ Quân đội. Trong kháng chiến chống Mỹ, ông có công lớn
trong việc đào tạo lực lượng viết trẻ. Do bệnh hiểm nghèo, ông mất ngày
24.12.1993 tại Hà Nội.
Nguyễn Trọng Oánh là con người khá trầm lặng, kín đáo nhưng rất tận tụy
với công việc. Khởi đầu với vai trò là người biên tập thơ, và là nhà thơ với tác
phẩm Thơm hương bốn mùa; Ngày đẹp nhất (thơ, 1974); Lời người cầm súng (thơ,
1977)… Bằng một ngòi bút cẩn trọng, sắc bén cùng vốn sống trải nghiệm, những
năm sau chiến tranh Nguyễn Trọng Oánh đã cho ra đời hàng loạt những tác phẩm
văn xuôi với: ký sự Nhật ký chiến dịch (1975) và bốn tập tiểu thuyết Con tốt sang
sông (1978), Đất trắng (1979 – 1983), Mây cuối chân trời (1985), Người thắng

1

cuộc (1987), cùng một bộ tiểu thuyết lớn về đường Trường Sơn đã hoàn thành
xong đề cương chi tiết. Sự ra đời của những tác phẩm này đánh dấu một bước
ngoặt mới trong sự nghiệp sáng tác của Nguyễn Trọng Oánh trong vai trò là nhà
văn: “Có thể nói sau chiến tranh, văn xuôi đã đem lại cho Nguyễn Trọng Oánh
một gương mặt mới”. Những sáng tác đã mang về cho ông các giải thưởng của
Hội Nhà văn Việt Nam (1977); Giải thưởng Văn học Bộ Quốc phòng (1984) với
bộ tiểu thuyết Đất Trắng.
Từ những vấn đề trên, chúng tôi c...
1
1
Tiu thuyết Nguyn Trọng Oánh trong tiến
trình đổi mới văn xuôi Việt Nam sau 1975
Nguyn Th An
Trường Đại hc Khoa học Xã hội và Nhân văn; Khoa Văn học
Chuyên ngành: Lý luận văn học; Mã số: 60 22 32
Người hướng dn khoa hc: PGS-TS. Phm Thành Hưng
Năm bo v: 2012
Abstract. Tng quan v s vận động của văn xuôi, tiểu thuyết Việt Nam sau năm
1975 vi những nhân tố tác động đến tiến trình đi mới văn xuôi từng nhà văn
để ch ra nhng chuyn biến trong quan nim v văn chương nghệ thut của nhà
văn Nguyn Trọng Oánh. Đng thời, phân tích ý nghĩa của thời đim ra đời tng
tiu thuyết trong mi quan h vi tiến trình đi mới văn xuôi đ t đó, bước đầu
khẳng định những đóng góp của nhà văn trong việc đổi mới văn xuôi sau 1975.
Phân tích nhng đặc đim v giá trị tưởng trên hai phương din: cái nhìn hiện
thực vấn đề s phận con người. Nghiên cu những đổi mới trên phương din
ngh thut, thm m: ngh thut trong bn tp tiu thuyết ca Nguyn Trọng nh.
Đưa ra những kết luận mang tính lý luận, t đó định hướng cho việc nghiên cứu v
phong cách của nhà văn Nguyễn Trọng Oánh.
Keywords. Văn học Việt Nam; Lý luận văn học; Tiu thuyết
Content.
PHN M ĐẦU
I. Lý do chọn đ tài
Nguyn Trọng Oánh (1929 1993) quê Ngh An, mt nhà thơ, nhà văn
ca Tạp chí Văn nghệ Quân đi. Trong kháng chiến chng M, ông công lớn
trong việc đào tạo lc lượng viết tr. Do bnh hiểm nghèo, ông mất ngày
24.12.1993 tại Hà Ni.
Nguyn Trng Oánh con người khá trm lặng, kín đáo nhưng rt tn ty
với công việc. Khởi đầu với vai trò người biên tập thơ, nhà thơ vi tác
phm Thơm hương bốn mùa; Ngày đp nht (thơ, 1974); Lời người cm súng (thơ,
1977)… Bằng một ngòi bút cẩn trng, sắc bén cùng vốn sng tri nghim, nhng
năm sau chiến tranh Nguyn Trọng Oánh đã cho ra đời hàng loạt những tác phẩm
văn xuôi vi: ký sự Nhật chiến dch (1975)bốn tp tiu thuyết Con tt sang
sông (1978), Đất trng (1979 1983), Mây cui chân trời (1985), Người thng
Tiểu thuyết Nguyễn Trọng Oánh trong tiến trình đổi mới văn xuôi Việt Nam sau 1975 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tiểu thuyết Nguyễn Trọng Oánh trong tiến trình đổi mới văn xuôi Việt Nam sau 1975 - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
22 Vietnamese
Tiểu thuyết Nguyễn Trọng Oánh trong tiến trình đổi mới văn xuôi Việt Nam sau 1975 9 10 994