Ktl-icon-tai-lieu

Tim hiểu các vân gỗ

Được đăng lên bởi tuphamport
Số trang: 103 trang   |   Lượt xem: 7653 lần   |   Lượt tải: 5 lần
Tài liệu NHẬN BIẾT ĐẶC ĐIỂM CÁC LOẠI GỖ

PHẦN I

TÀI NGUYÊN CÂY GỖ VIỆT NAM
I. GIỚI THIỆU CHUNG
Con người nguyên thủy cũng sinh ra và kiếm sống đầu tiên trong các cánh rừng
già và từ đó dần mở rộng khu vực tìm kiếm thức ăn qua các đồi núi để lan tràn xuống
dọc theo các con sông vùng đồng bằng phì nhiêu. Trong sự phát triển lâu dài của toàn
bộ hành tinh, vào thời đại Trung sinh (Mesozoic) cách đây trên 100 triệu năm, sinh
giới đã có một bước tiến hóa quyết định, đó là sự ra đời của động vật có vú và thực vật
hạt kín, hai nguồn tài nguyên lớn nhất cho con người được sinh ra sau này (con người
chỉ xuất hiện vào cuối Đại tân sinh (Cenozoic). Con người ngay từ lúc thoát khỏi lốt
cầm thú, đã thu lượm các sản phẩm tài nguyên trên các cây gỗ lớn trung bình. Các cây
gỗ mà đặc biệt cây gỗ trong ngành thực vật hạt kín cũng trải qua quá trình tiến hóa,
thích nghi với môi trường sống luôn biến động để đa dạng hóa, mang nhiều đặc tính
quí phục vụ lợi ích của cuộc sống con người. Mối quan hệ giữa con người với cây cỏ,
mà nguyên thủy từ các loài cây gỗ đã được thiết lập và ngày càng có nhiều ràng buộc
phức tạp.
Cây thân gỗ là loài có thân mọc thẳng (nhóm thực vật tự dưỡng độc lập về mặt
cơ giới) luôn có tư cách là những sinh vật “lập quần” (édificateur) để kiến tạo ra các
quần xã thực vật đa dạng về tổ thành và cấu trúc. Từ các loài cây gỗ tiên phong trên
các diện tích đất nhất định sẽ tạo dựng lên một môi trường thích hợp lôi kéo các loài
cây “tùy tùng” và cây “ngẫu nhiên” đến cùng sống, xây dựng nên những sinh cảnh
rừng (biotope) sau một thời gian dài chọn lọc tự nhiên. Những cánh rừng nhiều tầng
phiên đó là nơi ngụ cư lý tưởng cho các loài động vật, từ đó hình thành ra các biom.
Ở Việt Nam, tài nguyên cây gỗ lớn nhất tập trung vào hai ngành thực vật tiến
hóa nhất: Ngành thực vật hạt trần (còn gọi là Ngành Thông: Pinophyta) và Ngành
thực vật hạt kín (còn gọi là Ngành Ngọc lan: Magnoliophyta) hiện nay chiếm hầu hết
các diện tích đất rừng tự nhiên và gây trồng. Các loài cây gỗ trong ngành thực vật hạt
trần được các nhà kinh doanh, làm nghề rừng gọi là Nhóm gỗ mềm” hay nhóm “cây lá
kim”, còn cây gỗ trong ngành thực vật hạt kín được gọi là “nhóm gỗ cứng” hay nhóm
“cây lá rộng”.
Nhìn chung tài nguyên gỗ trong các loại hình rừng đều có xu hướng giảm sút và
tiến tới sa mạc hóa nhiều vùng đất rộng lớn. Riêng khu vực châu Á – Thái Bình Dương
(ESCAP) hiện nay chỉ còn 2 nước có tỷ lệ rừng lớn nhất là đảo Salomon (93%) và
Papua Tân Ghi nê (85%), còn lại 10 trong 29 nước, tỷ lệ rừng...
Tài liu NHN BIT ĐẶC ĐIM CÁC LOI G
Vũ Xuân Qunh http://www.ebook.edu.vn Trang
1
PHN I
TÀI NGUYÊN CÂY G VIT NAM
I. GII THIU CHUNG
Con người nguyên thy cũng sinh ra và kiếm sng đầu tiên trong các cánh rng
già và t đó dn m rng khu vc tìm kiếm thc ăn qua các đồi núi để lan tràn xung
dc theo các con sông vùng đồng bng phì nhiêu. Trong s phát trin lâu dài ca toàn
b hành tinh, vào thi đại Trung sinh (Mesozoic) cách đây trên 100 triu năm, sinh
gii đã có mt bước tiến hóa quyết định, đó là s ra đời ca động v
t có vú và thc vt
ht kín, hai ngun tài nguyên ln nht cho con người được sinh ra sau này (con người
ch xut hin vào cui Đại tân sinh (Cenozoic). Con người ngay t lúc thoát khi lt
cm thú, đã thu lượm các sn phm tài nguyên trên các cây g ln trung bình. Các cây
gđặc bit cây g trong ngành thc vt ht kín cũng tri qua quá trình tiến hóa,
thích nghi vi môi trường sng luôn biến động để đa dng hóa, mang nhiu đặc tính
quí ph
c v li ích ca cuc sng con người. Mi quan h gia con người vi cây c,
mà nguyên thy t các loài cây g đã được thiết lp và ngày càng có nhiu ràng buc
phc tp.
Cây thân g là loài có thân mc thng (nhóm thc vt t dưỡng độc lp v mt
cơ gii) luôn có tư cách là nhng sinh vt “lp qun” (édificateur) để kiến to ra các
qun xã thc v
t đa dng v t thành và cu trúc. T các loài cây g tiên phong trên
các din tích đất nht định s to dng lên mt môi trường thích hp lôi kéo các loài
cây “tùy tùng” và cây “ngu nhiên” đến cùng sng, xây dng nên nhng sinh cnh
rng (biotope) sau mt thi gian dài chn lc t nhiên. Nhng cánh rng nhiu tng
phiên đó là nơi ng cư lý tưởng cho các loài động vt, t đó hình thành ra các biom.
Vit Nam, tài nguyên cây g ln nh
t tp trung vào hai ngành thc vt tiến
hóa nht: Ngành thc vt ht trn (còn gi là Ngành Thông: Pinophyta) và Ngành
thc vt ht kín (còn gi là Ngành Ngc lan: Magnoliophyta) hin nay chiếm hu hết
các din tích đất rng t nhiên và gây trng. Các loài cây g trong ngành thc vt ht
trn được các nhà kinh doanh, làm ngh rng gi là Nhóm g mm” hay nhóm “cây lá
kim”, còn cây g trong ngành thc vt ht kín được gi là “nhóm g cng” hay nhóm
“cây lá rng”.
Nhìn chung tài nguyên g
trong các loi hình rng đều có xu hướng gim sút và
tiến ti sa mc hóa nhiu vùng đất rng ln. Riêng khu vc châu Á – Thái Bình Dương
(ESCAP) hin nay ch còn 2 nước có t l rng ln nht là đảo Salomon (93%) và
Papua Tân Ghi nê (85%), còn li 10 trong 29 nước, t l rng ch còn trong phm vi
50% và 4 nước có t l rng thp nht ít hơn 5% (Afganistan, Pakistan, Maldiva và
Vanuatu). Tng din tích rng ca khu vc này ch còn có 658 triu Ha, phân b
không đồ
ng đều các nước: Tt c đều đang trng thái b phá hoi, nghiêm trng,
dn đến s mt dn tính đa dng và gim sút tr lượng g.
Tim hiểu các vân gỗ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tim hiểu các vân gỗ - Người đăng: tuphamport
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
103 Vietnamese
Tim hiểu các vân gỗ 9 10 473