Ktl-icon-tai-lieu

Tìm hiểu đặc điểm tâm lý lứa tuổi học sinh Trung Học Phổ Thông

Được đăng lên bởi nguyenhongthangqn-gmail-com
Số trang: 38 trang   |   Lượt xem: 4462 lần   |   Lượt tải: 16 lần
Website:  Email : lienhe@docs.vn Tel: 0918.775.368

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN
KHOA TÂM LÝ HỌC
---------------

NIÊN LUẬN
TÌM HIỂU ĐẶC ĐIỂM TÂM LÝ LỨA TUỔI HỌC SINH
TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

Giáo viên hướng dẫn : TS. Hoàng Mộc Lan
Sinh viên
: Lương Thị Khánh Ly
Lớp
: K49-TLH-Hệ tại chức

Hà Nội -2007

Website:  Email : lienhe@docs.vn Tel: 0918.775.368

MỞ ĐẦU
Lý do chọn đề tài
Đời sống tâm lý cũng như thể chất của con người, từ khi mới hình
thành đến khi chết, trải qua nhiều giai đoạn phát triển, mỗi giai đoạn là một
sự đánh dấu những biến đổi cả về chất và lượng của cả thể người ấy . Tâm
lý học lứa tuổi hay Tâm lý học phát triển là một chuyên ngành của tâm lý
học, đi sâu nghiên cứu các động lực phát triển tâm lý theo lứa tuổi con
người, sự phát triển cá thể của các quá trình tâm lý, phẩm chất tâm lý trong
nhân cách của con người đang được phát triển. Theo tâm lý học Mác xít,
lứa tuổi được coi là một thời kỳ phát triển nhất định, đóng kín một cách
tương đối mà ý nghĩa của nó được quan điểm bởi vị trí của nó trong toàn bộ
quá trình phát triển chung, và ở đó những quy luật phát triển chung bao giờ
cũng được thể hiện một cách độc đáo về chất. Tuy nhiên, sự phát triển của
các giai đoạn lứa tuổi không hoàn toàn đồng nhất với trình độ phát triển
tâm lý. Do đó, một trong những vai trò của tâm lý học phát triển là đóng
góp những cơ sở lý luận cơ bản về các đặc điểm phát triển tâm lý từng giai
đoạn lứa tuổi nhằm phục vụ đắc lực sự phát triển tâm lý, nhân cách cá nhân
thông qua giáo dục.
“Tuổi thanh niên (từ 14, 15 đến 18 tuổi) là thế giới thứ 3 theo nghĩa
đen của từ này, tồn tại giữa tuổi trẻ em và tuổi người lớn (I.X.côn) chính do
đặc điểm trên mà lứa tuổi thanh niên là giai đoạn phát triển phức tạp và
nhiều mặt của cá thể. Có rất nhiều các nghiên cứu được thực hiện nhằm đi
sâu tìm hiểu, tổng kết và đưa ra các định hướng giáo dục mà khách thể nằm
trong độ tuổi thanh niên mới lớn.

2

Website:  Email : lienhe@docs.vn Tel: 0918.775.368

Nhìn chung, đa số thanh niên mới lớn (từ 14, 15 18 tuổi) tham gia
vào chương trình giáo dục ở bậc trung học phổ thông hay cấp 3. Vì vậy,
các nghiên cứu về thanh niên mới lớn (thanh niên học sinh) được sử dụng
nhiều trong giáo dục, trong định hướng nghề… góp phần hoàn thiện nhân
cách cho thanh niên lứa tuổi này và chuẩn bị tích cực cho các em bước vào
giai đoạn phát triển tiếp theo.
Dựa trên các nghiên cứu về đặc điểm tâm lý lứa tuổi tha...
Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel: 0918.775.368
ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN
KHOA TÂM LÝ HỌC
---------------
NIÊN LUẬN
TÌM HIỂU ĐẶC ĐIỂM TÂM LÝ LỨA TUỔI HỌC SINH
TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
Giáo viên hướng dẫn : TS. Hoàng Mộc Lan
Sinh viên
Lớp
Hà Nội -2007
: Lương Thị Khánh Ly
: K49-TLH-Hệ tại chức
Tìm hiểu đặc điểm tâm lý lứa tuổi học sinh Trung Học Phổ Thông - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tìm hiểu đặc điểm tâm lý lứa tuổi học sinh Trung Học Phổ Thông - Người đăng: nguyenhongthangqn-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
38 Vietnamese
Tìm hiểu đặc điểm tâm lý lứa tuổi học sinh Trung Học Phổ Thông 9 10 420