Ktl-icon-tai-lieu

TÌM HIỂU LUẬT BIỂN VIỆT NAM

Được đăng lên bởi sau-do
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 894 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Họ và tên: Nguyễn Thị Cầu - Th«n Nam H¶i
Đơn vị: xã Kênh Giang - thị xã Chí Linh - Tỉnh Hải Dương
BÀI DỰ THI
TÌM HIỂU LUẬT BIỂN VIỆT NAM
Câu 1: Luật Biển Việt Nam được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ
nghĩa Việt Nam thông qua ngày, tháng, năm nào? Chủ tịch nước ký lệnh công bố
ngày, tháng, năm nào? Luật Biển Việt Nam có hiệu lực thi hành kể từ ngày,
tháng, năm nào? Có bao nhiêu chương, bao nhiêu điều?
Trả lời:
Luật Biển Việt Nam được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt
Nam khóa XIII thông qua ngày 02 tháng 06 năm 2012.
Luật Biển Việt Nam được Chủ tịch nước ký lệnh công bố vào 16 tháng 07
năm 2012.
Luật này gồm 7 chương, 55 điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2013.
Chủ quyền của Việt Nam trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa được
khẳng định từ điều 1 của bộ luật.
Câu 2: Luật Biển Việt Nam quy định về quản lý và bảo vệ biển như thế
nào?
Trả lời:
Việc quản lý và bảo vệ biển ở nước ta được Luật Biển Việt Nam quy định
trong hai điều: Điều 4 và Điều 5 có nội dung như sau:
Ðiều 4. Nguyên tắc quản lý và bảo vệ biển
1. Quản lý và bảo vệ biển được thực hiện thống nhất theo quy định của
pháp luật Việt Nam, phù hợp với Hiến chương Liên hợp quốc và các điều ước
quốc tế khác mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.
2. Các cơ quan, tổ chức và mọi công dân Việt Nam có trách nhiệm bảo vệ
chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán quốc gia trên các vùng biển, đảo và
quần đảo, bảo vệ tài nguyên và môi trường biển.
3. Nhà nước giải quyết các tranh chấp liên quan đến biển, đảo với các
nước khác bằng các biện pháp hòa bình, phù hợp với Công ước của Liên hợp
quốc về Luật Biển năm 1982, pháp luật và thực tiễn quốc tế.
Ðiều 5. Chính sách quản lý và bảo vệ biển
1. Phát huy sức mạnh toàn dân tộc và thực hiện các biện pháp cần thiết
bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán quốc gia trên các vùng biển,
đảo và quần đảo, bảo vệ tài nguyên và môi trường biển, phát triển kinh tế biển.
2. Xây dựng và thực hiện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch quản lý, sử
dụng, khai thác, bảo vệ các vùng biển, đảo và quần đảo một cách bền vững phục
vụ mục tiêu xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh.
3. Khuyến khích tổ chức, cá nhân đầu tư lao động, vật tư, tiền vốn và áp
dụng thành tựu khoa học kỹ thuật, công nghệ vào việc sử dụng, khai thác, phát
triển kinh tế biển, bảo vệ tài nguyên và môi trường biển, phát triển bền vững các
vùng biển phù hợp với điều kiện của từng vùng biển và bảo đảm yêu cầu quốc
phòng, an ninh; tăng cường thông tin, phổ biến ...
Họ và tên: Nguyn Th Cu - Th«n Nam H¶i
Đơn vị: xã Kênh Giang - thị xã Chí Linh - Tỉnh Hải Dương
BÀI DỰ THI
TÌM HIỂU LUẬT BIỂN VIỆT NAM
Câu 1: Luật Biển Việt Nam được Quốc hội nước Cộng hòa hội chủ
nghĩa Việt Nam thông qua ngày, tháng, năm nào? Chủ tịch nước ký lệnh công bố
ngày, tháng, năm nào? Luật Biển Việt Nam hiệu lực thi hành kể từ ngày,
tháng, năm nào? Có bao nhiêu chương, bao nhiêu điều?
Trả lời:
Luật Biển Việt Nam được Quốc hội nước Cộng hòa hội chủ nghĩa Việt
Nam khóa XIII thông qua ngày 02 tháng 06 năm 2012.
Luật Biển Việt Nam được Chủ tịch nước lệnh công bố vào 16 tháng 07
năm 2012.
Luật này gồm 7 chương, 55 điều, hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2013.
Chủ quyền của Việt Nam trên hai quần đảo Hoàng Sa Trường Sa được
khẳng định từ điều 1 của bộ luật.
Câu 2: Luật Biển Việt Nam quy định về quản bảo vệ biển như thế
nào?
Trả lời:
Việc quản bảo vệ biển nước ta được Luật Biển Việt Nam quy định
trong hai điều: Điều 4 và Điều 5 có nội dung như sau:
Ðiều 4. Nguyên tắc quản lý và bảo vệ biển
1. Quản bảo vệ biển được thực hiện thống nhất theo quy định của
pháp luật Việt Nam, p hợp với Hiến chương Liên hợp quốc các điều ước
quốc tế khác mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.
2. Các quan, tổ chức mọi công dân Việt Nam trách nhiệm bảo vệ
chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán quốc gia trên các vùng biển, đảo
quần đảo, bảo vệ tài nguyên và môi trường biển.
3. Nhà nước giải quyết các tranh chấp liên quan đến biển, đảo với các
nước khác bằng các biện pháp hòa bình, phù hợp với Công ước của Liên hợp
quốc về Luật Biển năm 1982, pháp luật và thực tiễn quốc tế.
Ðiều 5. Chính sách quản lý và bảo vệ biển
1. Phát huy sức mạnh toàn dân tộc thực hiện các biện pháp cần thiết
bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán quốc gia trên các vùng biển,
đảo và quần đảo, bảo vệ tài nguyên và môi trường biển, phát triển kinh tế biển.
2. Xây dựng thực hiện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch quản lý, sử
dụng, khai thác, bảo vệ các vùng biển, đảo và quần đảo một cách bền vững phục
vụ mục tiêu xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh.
3. Khuyến kch tổ chức, cá nhân đầu lao động, vật tư, tiền vốn và áp
dụng thành tựu khoa học kỹ thuật, công nghệ vào việc sử dụng, khai thác, phát
triển kinh tế biển, bảo vệ tài nguyên môi trường biển, phát triển bền vững các
vùng biển phù hợp với điều kiện của từng vùng biển bảo đảm yêu cầu quốc
phòng, an ninh; tăng cường thông tin, phổ biến về tiềm ng, chính sách, pháp
luật về biển.
TÌM HIỂU LUẬT BIỂN VIỆT NAM - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TÌM HIỂU LUẬT BIỂN VIỆT NAM - Người đăng: sau-do
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
TÌM HIỂU LUẬT BIỂN VIỆT NAM 9 10 561