Ktl-icon-tai-lieu

TÌM HIỂU MD5 VÀ CÁC GIẢI THUẬT MÃ HÓA

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 1026 lần   |   Lượt tải: 3 lần
TÌM HIỂU MD5 VÀ
CÁC GIẢI THUẬT MÃ HÓA
MD5 (Message-Digest algorithm 5) là một hàm băm để mã hóa với giá trị băm là
128bit. Từng được xem là một chuẩn trên Internet, MD5 đã được sữ dụng rông rải
trong các chương trình an ninh mạng, và cũng thường được dùng để kiểm tra tính
nguyên vẹn của tập tin.
MD5 được thiết kế bởi Ronald Rivest vào năm 1991 để thay thế cho hàm băm
trước đó, MD4 (cũng do ông thiết kế, trước đó nữa là MD2).
MD5 có 2 ứng dụng quan trọng:
1/ MD5 được sử dụng rộng rải trong thế giới phần mềm để đảm bảo rằng tập tin
tải về không bị hỏng. Người sử dụng có thể so sánh giữa thông số kiểm tra phần
mềm bằng MD5 được công bố với thông số kiểm tra phần mềm tải về bằng MD5.
Hệ điều hành Unix sử dụng MD5 để kiểm tra các gói mà nó phân phối, trong khi
hệ điều hành Windows sử dụng phần mềm của hãng thứ ba.
2/ MD5 được dùng để mã hóa mật khẩu. Mục đích của việc mã hóa này là biến đổi
một chuổi mật khẩu thành một đoạn mã khác, sao cho từ đoạn mã đó không thể
nào lần trở lại mật khẩu. Có nghĩa là việc giải mã là không thể hoặc phải mất một
khoãng thời gian vô tận (đủ để làm nản lòng các hacker).

Thuật giải
MD5 biến đổi một thông điệp có chiều dài bất kì thành một khối có kích
thước cố định 128 bits. Thông điệp đưa vào sẻ được cắt thành các khối 512 bits.
Thông điệp được đưa vào bộ đệm để chiều dài của nó sẻ chia hết cho 512. Bộ đệm
hoạt động như sau:
- Trước tiên nó sẻ chèn bit 1 vào cuối thông điệp.
- Tiếp đó là hàng loạt bit Zero cho tới khi chiều dài của nó nhỏ hơn bội số của 512
một khoảng 64 bit .
- Phần còn lại sẻ được lấp đầy bởi một số nguyên 64 bit biểu diển chiều dài ban
đầu của thông điệp.
Thuật toán chính của MD5 hoạt động trên một bộ 128 bit. Chia nhỏ nó ra
thành 4 từ 32 bit, kí hiệu là A,B,C và D. Các giá trị này là các hằng số cố định.

Sau đó thuật toán chính sẻ luân phiên hoạt động trên các khối 512 bit. Mỗi khối sẻ
phối hợp với một bộ. Quá trình xữ lý một khối thông điệp bao gồm 4 bước tương
tự nhau, gọi là vòng (“round”). Mỗi vòng lại gồm 16 quá trình tương tự nhau dựa
trên hàm một chiều F, phép cộng module và phép xoay trái…
Hình bên dưới mô tả một quá trình trong một vòng. Có 4 hàm một chiều F
có thể sử dụng. Mỗi vòng sử dụng một hàm khác nhau.

Hàm băm MD5 (còn được gọi là hàm tóm tắt thông điệp - message degests)
sẻ trả về một chuổi số thập lục phân gồm 32 số liên tiếp. Dưới đây là các ví dụ mô
tả các kết quả thu được sau khi băm.

MD5("The quick brown fox jumps over the lazy
dog") = 9e107d9d372bb6826bd81d3542a419d6
Thậm chỉ chỉ cầ...
TÌM HIU MD5 VÀ
CÁC GII THUT MÃ HÓA
MD5 (Message-Digest algorithm 5) là mt hàm băm để mã hóa vi giá tr băm là
128bit. Tng được xem là mt chun trên Internet, MD5 đã được s dng rông ri
trong các chương trình an ninh mng, và cũng thường được dùng để kim tra tính
nguyên vn ca tp tin.
MD5 được thiết kế bi Ronald Rivest vào năm 1991 để thay thế cho hàm băm
trước đó, MD4 (cũng do ông thiết kế, trước đó na là MD2).
MD5 có 2 ng dng quan trng:
1/ MD5 được s dng rng ri trong thế gii phn mm để đảm bo rng tp tin
ti v không b hng. Người s dng có th so sánh gia thông s kim tra phn
mm bng MD5 được công b vi thông s kim tra phn mm ti v bng MD5.
H điu hành Unix s dng MD5 để kim tra các gói mà nó phân phi, trong khi
h điu hành Windows s dng phn mm ca hãng th ba.
2/ MD5 được dùng để mã hóa mt khu. Mc đích ca vic mã hóa này là biến đổi
mt chui mt khu thành mt đon mã khác, sao cho t đon mã đó không th
nào ln tr li mt khu. Có nghĩa là vic gii mã là không th hoc phi mt mt
khoãng thi gian vô tn (đủ để làm nn lòng các hacker).
Thut gii
MD5 biến đổi mt thông đip có chiu dài bt kì thành mt khi có kích
thước c định 128 bits. Thông đip đưa vào s được ct thành các khi 512 bits.
Thông đip được đưa vào b đệm để chiu dài ca nó s chia hết cho 512. B đệm
hot động như sau:
- Trước tiên nó s chèn bit 1 vào cui thông đip.
- Tiếp đó là hàng lot bit Zero cho ti khi chiu dài ca nó nh hơn bi s ca 512
mt khong 64 bit .
- Phn còn li s được lp đầy bi mt s nguyên 64 bit biu din chiu dài ban
đầu ca thông đip.
Thut toán chính ca MD5 hot động trên mt b 128 bit. Chia nh nó ra
thành 4 t 32 bit, kí hiu là A,B,C và D. Các giá try là các hng s c định.
TÌM HIỂU MD5 VÀ CÁC GIẢI THUẬT MÃ HÓA - Trang 2
TÌM HIỂU MD5 VÀ CÁC GIẢI THUẬT MÃ HÓA - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
TÌM HIỂU MD5 VÀ CÁC GIẢI THUẬT MÃ HÓA 9 10 847