Ktl-icon-tai-lieu

Tìm hiểu phong trào công giáo kháng chiến ở Nam Bộ (1945-1954)

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 1757 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Tìm hiểu phong trào công giáo kháng chiến ở
Nam Bộ (1945-1954)
Ngô Quốc Đông
Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn
Luận văn ThS ngành: Lịch sử Việt Nam; Mã số: 60 22 54
Người hướng dẫn: GS.TS. Đỗ Quang Hưng
Năm bảo vệ: 2010
Abstract: Trình bày tóm tắt về Công giáo Việt Nam và nêu ra vài đặc điểm của
Công giáo có liên quan đến phong trào Công giáo kháng chiến tại Nam Bộ 19451954. Khảo sát quá trình hình thành, phát triển về mặt tổ chức của phong trào
Công giáo kháng chiến Nam Bộ. Phân tích những hoạt động tiêu biểu nhất của
phong trào Công giáo kháng chiến tại Nam Bộ (1945-1954). Sự diễn biến được
khảo sát theo 3 hướng chính song hành là: Sự tham gia kháng chiến của linh mục
Công giáo; Sự tham gia của giáo dân và một số nội dung và dạng thức hoạt đông
của phong trào.
Keywords: Phong trào công giáo; Kháng chiến Nam Bộ; Lịch sử Việt Nam; Thời
kỳ 1945-1954
Content
1. Mục đích, ý nghĩa đề tài
Bầu không khí vui vẻ sau cách mạng tháng Tám chưa được bao lâu thì bóng đen
ảm đạm đã bao trùm trở lại. Ngày 23/09/1945 thực dân Pháp nổ súng tiến công trở lại Sài
Gòn. Ngày 19/12/1946 chúng tái chiếm Bắc Bộ. Trong kháng cuộc kháng chiến đó, vấn
đề Công giáo có mối quan hệ mật thiết với vấn đề đoàn kết dân tộc. Từ lâu một câu hỏi
nghiên cứu luôn được đặt ra: người Công giáo giữ một vị trí, vai trò như thế nào trong
việc tìm cách giải quyết tốt đẹp mối quan hệ đó ?
Lâu nay nhiều người tìm cách trả lời câu hỏi trên. Những thắc mắc vẫn còn đó.
Các công bố chỉ được phố biến tản mát hoặc ở diện hẹp. Vấn đề nghiên cứu vẫn còn
“mở.”

Luận văn này nhằm mục đích nghiên cứu Công giáo yêu nước ở Nam Bộ chủ yếu
qua việc tiếp cận phân tích tổ chức và các hoạt động tiêu biểu của người Công giáo Nam
Bộ trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1945-1954).
Cuộc tái chiếm Việt Nam, thực dân Pháp đã lợi dụng triệt để vấn đề Công giáo
Nam Bộ cho mục đích kích động chia rẽ đoàn kết dân tộc của chúng. Trên thực tế vấn đề
Công giáo với dân tộc trở nên hết sức nhạy cảm và phức tạp, đặc biệt vùng Sài Gòn là nơi
tập trung nhiều đồng bào Công giáo sinh sống. Từ đó đã hình thành hai dòng “trong”,
“đục” chảy trái ngược với nhau đó là: Công giáo yêu nước, ủng hộ, tham gia kháng chiến
và xa lánh dân tộc không đồng hành cùng dân tộc, đi ngược lại mong mỏi và lợi ích của
dân tộc. Vì vậy, nghiên cứu Phong trào Công giáo kháng chiến Nam Bộ (1945-1954), sẽ
giúp chúng ta tổng kết khách quan một vấn đề lịch sử vốn dĩ rất nhạy cảm. Đồng thời, rút
ra được những bài học kinh nghiệm của vấn đề này sẽ là ng...
Tìm hiu phong trào công giáo kháng chiến
Nam B (1945-1954)
Ngô Quc Đông
Trường Đại hc Khoa hc Xã hội & Nhân văn
Lun văn ThS ngành: Lch s Vit Nam; Mã s: 60 22 54
Người ng dn: GS.TS. Đỗ Quangng
m bảo v: 2010
Abstract: Trình bày tóm tt v Công giáo Việt Nam nêu ra vài đặc điểm ca
Công giáo liên quan đến phong trào Công giáo kháng chiến ti Nam B 1945-
1954. Kho sát quá trình hình thành, phát trin v mt t chc ca phong trào
Công giáo kháng chiến Nam B. Phân tích nhng hoạt động tiêu biu nht ca
phong trào ng giáo kháng chiến ti Nam B (1945-1954). S din biến được
khảo sát theo 3 hướng chính song hành là: S tham gia kháng chiến ca linh mc
Công giáo; S tham gia ca giáo dân mt s ni dung và dng thc hoạt đông
ca phong trào.
Keywords: Phong trào công giáo; Kháng chiến Nam B; Lch s Vit Nam; Thi
k 1945-1954
Content
1. Mục đích, ý nghĩa đề tài
Bu không kvui v sau cách mạng tháng Tám chưa được bao lâu thì ng đen
ảm đạm đã bao tm tr li. Ngày 23/09/1945 thc dân Pháp n súng tiến công tr li Sài
Gòn. Ngày 19/12/1946 chúng tái chiếm Bc B. Trong kháng cuc kháng chiến đó, vấn
đề Công giáo mi quan h mt thiết vi vn đề đoàn kết dân tc. T lâu mt câu hi
nghiên cứu luôn được đặt ra: người Công go gi mt v trí, vai trò như thế nào trong
vic m cách gii quyết tốt đẹp mi quan h đó ?
Lâu nay nhiu người tìm cách tr li câu hi trên. Nhng thc mc vẫn còn đó.
Các công b ch được ph biến tn mát hoc din hp. Vn đề nghiên cu vn còn
“mở.”
Tìm hiểu phong trào công giáo kháng chiến ở Nam Bộ (1945-1954) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tìm hiểu phong trào công giáo kháng chiến ở Nam Bộ (1945-1954) - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
Tìm hiểu phong trào công giáo kháng chiến ở Nam Bộ (1945-1954) 9 10 445