Ktl-icon-tai-lieu

Tìm hiểu tư tưởng của Phan Bội Châu về tôn giáo, tín ngưỡng

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 4255 lần   |   Lượt tải: 7 lần
Tìm hiểu tư tưởng của Phan Bội Châu
về tôn giáo, tín ngưỡng
Nguyễn Khắc Sâm
Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn; Khoa Triết học
Chuyên ngành: Tôn giáo học; Mã số: 60 22 90
Người hướng dẫn: PGS,TS. Đỗ Thị Hòa Hới
Năm bảo vệ: 2012
Abstract. Phân tích những điều kiện kinh tế - xã hội và tiền đề tư tưởng tác động tới sự
hình thành và phát triển tư tưởng tôn giáo, tín ngưỡng của Phan Bội Châu. Hệ thống hóa
và phân tích những nội dung tư tưởng về tôn giáo, tín ngưỡng của Phan Bội Châu. Phân
tích ý nghĩa và nêu lên được giá trị và hạn chế của những tư tưởng đó đối với tiến trình
phát triển của lịch sử tư tưởng Việt Nam trước 1945.
Keywords. Tôn giáo học; Tư tưởng Phan Bội Châu; Tín ngưỡng tôn giáo

Content.
A. MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
Phan Bội Châu (1867-1940) là nhà yêu nước, nhà tư tưởng, danh nhân văn hóa
trong lịch sử cận đại Việt Nam. Ông là dấu nối giữa tư tưởng văn hóa truyền thống với
tư tưởng văn hóa hiện đại của Việt Nam. Vì thế đã có rất nhiều nhà nghiên cứu đề tài
Phan Bội Châu từ nhiều góc độ lịch sử, văn học, văn hóa, tư tưởng triết học.
Trong điều kiện hiện nay, cùng với việc tiếp thu những giá trị tinh hoa của nhân
loại, hơn bao giờ hết, chúng ta phải biết giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa của dân tộc
nhằm xây dựng một nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc. Sự nghiệp cách mạng
của chúng ta không được phép đoạn tuyệt với quá khứ, mà phải là sự tiếp nối và phát
huy những truyền thống tốt đẹp, những giá trị nhân văn của dân tộc.
Sự hình thành và phát triển tư tưởng tôn giáo của Phan Bội Châu là một quá trình
phức tạp, trải qua nhiều thời kỳ khác nhau, ở mỗi thời kỳ lại có những đặc điểm nhất
định và bao chứa một nội dung khá phong phú có ý nghĩa sâu sắc cần được đi sâu tìm
hiểu. Xuất phát từ những lý do đó, trong khuôn khổ luận văn tôi sẽ đi sâu vào tìm hiểu
tư tưởng tôn giáo của Phan Bội Châu ở một số nội dung tư tưởng nội bật mà ở đó còn
nhiều điểm chưa thống nhất với nhau. Đặc biệt, luận văn tập trung tìm hiểu ở trong các
di thảo của Phan Bội Châu để lại qua Phan Bội Châu Toàn tập, Nhà xuất bản Thuận
Hóa, Huế, 2000.

2. Tình hình nghiên cứu của đề tài
Lịch sử Việt Nam thời cận đại ghi nhận vị trí rất quan trọng của tư tưởng Phan
Bội Châu. Chúng ta biết đến công ơn như một nhân vật lịch sử tài năng ở các lĩnh vực
văn thơ, triết học, chính trị, lịch sử, tôn giáo… Vì thế, tư tưởng của Phan Bội Châu là đề
tài nghiên cứu của nhiều nhà khoa học trong và ngoài nước với khối lượng rất lớn.
Trong thời gian gần đây có nhiều cuộc hội thả...
Tìm hiểu tư tưởng ca Phan Bội Châu
v tôn giáo, tín ngưỡng
Nguyn Khắc Sâm
Trường Đại hc Khoa học xã hội và Nhân văn; Khoa Triết hc
Chuyên ngành: Tôn giáo học; Mã số: 60 22 90
Người hướng dẫn: PGS,TS. Đỗ Th Hòa Hới
Năm bảo v: 2012
Abstract. Phân tích những điều kin kinh tế - hội tiền đề tưởng tác đng ti s
hình thành và phát triển tư tưởng tôn giáo, tín ngưỡng ca Phan Bội Châu. Hệ thống hóa
và phân tích những ni dung tư tưởng v tôn giáo, tín ngưỡng ca Phan Bi Châu. Phân
tích ý nghĩa và nêu lên được giá trị hạn chế ca những tư tưởng đó đối vi tiến trình
phát triển ca lch s tư tưởng Việt Nam trước 1945.
Keywords. Tôn giáo học; Tư tưởng Phan Bội Châu; Tín ngưỡng tôn giáo
Content.
A. M ĐẦU
1. Lý do chọn đ tài
Phan Bội Châu (1867-1940) nhà yêu nước, nhà tưởng, danh nhân văn hóa
trong lch s cận đại Việt Nam. Ông dấu ni giữa ởng văn hóa truyền thng vi
tưởng văn hóa hiện đại ca Vit Nam. thế đã rất nhiều nhà nghiên cứu đề tài
Phan Bội Châu từ nhiều góc độ lch s, văn học, văn hóa, tư tưng triết hc.
Trong điều kin hin nay, ng vi vic tiếp thu những giá trị tinh hoa của nhân
loại, hơn bao giờ hết, chúng ta phải biết gi gìn và phát huy bản sắc văn hóa của dân tộc
nhằm xây dựng mt nn văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc. S nghiệp cách mạng
của chúng ta không được phép đoạn tuyt với quá khứ, phải sự tiếp nối phát
huy nhng truyn thng tốt đẹp, nhng giá trị nhân văn của dân tc.
S hình thành và phát triển tư tưởng tôn giáo ca Phan Bội Châu là một quá trình
phc tp, tri qua nhiu thi k khác nhau, mi thi k lại những đặc điểm nht
định bao chứa mt nội dung khá phong pý nghĩa sâu sắc cần được đi sâu m
hiu. Xuất phát từ những do đó, trong khuôn khổ lun văn tôi s đi sâu vào tìm hiểu
tưởng tôn giáo của Phan Bội Châu mt s nội dung tưởng ni bật đó còn
nhiều điểm chưa thng nht vơ
́
i nhau. Đặc bit, luận văn tập trung tìm hiu trong các
di tho ca Phan Bội Châu để li qua Phan Bội Châu Toàn tập, Nxuất bn Thun
Hóa, Huế, 2000.
Tìm hiểu tư tưởng của Phan Bội Châu về tôn giáo, tín ngưỡng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tìm hiểu tư tưởng của Phan Bội Châu về tôn giáo, tín ngưỡng - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
Tìm hiểu tư tưởng của Phan Bội Châu về tôn giáo, tín ngưỡng 9 10 501