Ktl-icon-tai-lieu

Tìm kiếm âm nhạc trên cơ sở nội dung và ứng dụng tại trường đại học Văn Hóa, Thể Thao và Du Lịch Thanh Hóa

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 26 trang   |   Lượt xem: 2081 lần   |   Lượt tải: 4 lần
HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
---------------------------------------

TÀO NGỌC BIÊN

ĐỀ TÀI:
TÌM KIẾM ÂM NHẠC TRÊN CƠ SỞ NỘI DUNG VÀ ỨNG DỤNG
TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
THANH HÓA

CHUYÊN NGÀNH: KHOA HỌC MÁY TÍNH
MÃ SỐ: 60.48.01
TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ

HÀ NỘI - 2012

Luận văn được hoàn thành tại:
HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

Người hướng dẫn khoa học: PGS. TS ĐẶNG VĂN ĐỨC

Phản biện 1: ……………………………………………………………………………

Phản biện 2: …………………………………………………………………………...

Luận văn sẽ được bảo vệ trước Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ tại Học viện Công nghệ Bưu chính
Viễn thông

Vào lúc:

....... giờ ....... ngày ....... tháng ....... .. năm ...............

Có thể tìm hiểu luận văn tại:
- Thư viện của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông

1

MỞ ĐẦU
Cùng với sự phát triển của Công nghệ thông tin thì khối lượng dữ liệu đa
phương tiện được thu thập và lưu trữ ngày càng nhiều dẫn tới việc tìm kiếm dữ liệu
đa phương tiện trở nên khó khăn. Do đó cần có các hệ thống tìm kiếm thông tin hỗ
trợ người sử dụng tìm kiếm một cách chính xác và nhanh chóng các thông tin mà họ
cần từ kho dữ liệu khổng lồ này.
Hiện nay có một số hệ thống tìm kiếm như Google, Yahoo, MSN, DTSearch,
Lucene, tuy nhiên các hệ thống này sử dung các kỹ thuật tìm kiếm đơn giản nên
hiệu quả còn chưa cao. Vì vậy mục tiêu của luận văn này nhằm tìm hiểu một số kỹ
thuật nâng cao tìm kiếm thông tin, cụ thể ở đây là tìm kiếm âm nhạc theo nội dung
trong cơ sở dữ liệu đa phương tiện nhằm đáp ứng nhu cầu cấp thiết của thời đại
bùng nổ thông tin điện tử hiện nay đồng thời ứng dụng vào trường đại học Văn hóa,
Thể thao và Du lịch Thanh Hóa.
Con người có khả năng phân biệt các kiểu âm thanh. Cho trước một đoạn âm
thanh, ta có thể nói loại âm thanh đó (tiếng nói, âm nhạc hay nhiễu), tốc độ (nhanh
hay chậm), tâm trạng (vui, buồn...) và xác định được tính tương đồng với đoạn âm
thanh khác. Tuy nhiên, máy tính coi đoạn âm thanh như dãy giá trị mẫu. Cho đến
hiện tại, phương pháp chung nhất để xâm nhập âm thanh dựa trên cơ sở tiêu đề và
tên tệp. Do tên tệp và mô tả văn bản là không đầy đủ và chủ quan cho nên việc tìm
ra đoạn âm thanh thõa mãn người sử dụng là rất khó khăn. Thêm nữa, kỹ thuật truy
tìm này không hỗ trợ câu truy vấn như “tìm đoạn âm thanh tương tự đoạn đang
nghe” (truy vấn theo thí dụ).
Để giải quyết vấn đề này, các kỹ thuật truy tìm âm thanh trên cơ sở nội dung là
cần thiết. Truy tìm âm thanh trên cơ sở nội dung đơn giản nhất sử dụng so sánh mẫu
với mẫu giữa câu truy ...
HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
---------------------------------------
TÀO NGỌC BIÊN
ĐỀ TÀI:
TÌM KIẾM ÂM NHC TRÊN CƠ SỞ NỘI DUNG VÀ ỨNG DỤNG
TI TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU L
CH
THANH HÓA
CHUYÊN NGÀNH: KHOA HỌC MÁY TÍNH
MÃ SỐ: 60.48.01
TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ
NỘI - 2012
Tìm kiếm âm nhạc trên cơ sở nội dung và ứng dụng tại trường đại học Văn Hóa, Thể Thao và Du Lịch Thanh Hóa - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tìm kiếm âm nhạc trên cơ sở nội dung và ứng dụng tại trường đại học Văn Hóa, Thể Thao và Du Lịch Thanh Hóa - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
26 Vietnamese
Tìm kiếm âm nhạc trên cơ sở nội dung và ứng dụng tại trường đại học Văn Hóa, Thể Thao và Du Lịch Thanh Hóa 9 10 731