Ktl-icon-tai-lieu

tin ứng dụng trong sinh học

Được đăng lên bởi Đinh Hữu Hiếu
Số trang: 44 trang   |   Lượt xem: 1575 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chương 2. Thống kê sinh học (6LT + 3TH)
Ôn tập xác suất thống kê
1. Sự kiện (hay còn gọi là biến cố):
Là kết quả của phép thử. Mỗi sự kiện tương ứng với một tập hợp, ký hiệu là A,
B,…
- Sự kiện tất yếu, ký hiệu là , là sự kiện nhất định xảy ra khi tiến hành phép
thử.
- Sự kện không thể, ký hiệu là , là sự kiện không thể xảy ra khi tiến hành
phép thử.
- Sự kiện ngẫu nhiên, ký hiệu là A, B,… là sự kiện có thể xảy ra hoặc có thể
không xảy ra, khi tiến hành một phép thử.
Ví dụ: Khi gieo một hạt thóc trên mảnh ruộng. Đó là một phép thử. ‘Hạt thóc
nảy mầm’ hoặc ‘Hạt thóc không nảy mầm’, đó là hai sự kiện ngẫu nhiên. ‘Nếu hạt
thóc nảy mầm, nó chỉ có thể mọc thành cây mạ’, đây chính là sự kiện tất yếu. ‘Nó
mọc thành cây lạc’, đây chính là sự kiện không thể.
Nhưng cây mạ có thể trở thành cây lúa hay không, cây lúa này tốt xấu như thế
nào, có trổ bông hay không, bông có hạt thóc chắc hay lép, bao nhiêu hạt trên bông,
các hạt này có khả năng nảy mầm hay không,… ta không biết được. Các biến cố trên
phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố: khí hậu, đất đai, chăm bón, sâu, bệnh,… Các sự kiện
sau đều là các sự kiện ngẫu nhiên, vì nó phụ thuộc vào những nguyên nhân ngẫu
nhiên.
2. Nhắc lại định nghĩa xác suất theo quan điểm thống kê
Gọi m là số lần xuất hiện biến cố A trong n phép thử, m được gọi là tần số. Tỷ
số f =

được gọi là tần suất của A.
Khi n dần tới vô hạn (n  ), tần suất này dao động quanh giá trị cố định p

nào đó. Hằng số p được gọi là xác suất của A.
Ví dụ: Cho ấp trứng gà, trứng nở thành gà con, đếm số gà trống, được kết quả
ở bảng sau đây :
Thứ tự thí nghiệm

Số trứng

Gà trống nở

1

Tần suất

1
100
45
0,45
2
500
219
0,438
3
1000
432
0,432
4
2000
861
0,4305
Số lần thí nghiệm tăng lên, số trứng cho ấp tăng lên, tần suất nở gà trống dao
động quanh giá trị 0,43.
Do đó nếu A là sự kiện nở ra gà trống, m(A) là số lần nở gà trống trong n quả
trứng được ấp, ta sẽ có :
p(A) =
biểu thị tần suất thể hiện A trong n phép thử. Khi n đủ lớn p(A) = 0,43 gọi là xác suất
của sự kiện nở ra gà trống trong thí nghiệm này.
Xác suất p(A) = p của một sự kiện ngẫu nhiên A, là giới hạn của tần suất xảy ra
sự kiện A khi số phép thử tăng lên vô hạn. Nghĩa là :
và 0  p(A)  1. Do đó:
- Nếu A là sự kiện tất yếu, p(A) = 1.
- Nếu A là sự kiện không thể, p(A) = 0.
- Như vậy, xác suất p(A) của sự kiện ngẫu nhiên A càng gần 1, thì sự kiện A
càng có nhiều khả năng xảy ra. Nếu p(A) càng gần 0, thì sự kiện A càng ít có khả
năng xảy ra.
2.1 Tổng thể và mẫu
 Tổng thể
Tổng thể là tập chứa mọi phần...
Chương 2. Thống kê sinh học (6LT + 3TH)
Ôn tập xác suất thống kê
1. Sự kiện (hay còn gọi là biến cố):
Là kết quả của phép thử. Mỗi sự kiện tương ứng với một tập hợp, ký hiệu là A,
B,…
- Sự kiện tất yếu, hiệu , sự kiện nhất định xảy ra khi tiến hành phép
thử.
- Sự kện không thể, hiệu , sự kiện không thể xảy ra khi tiến hành
phép thử.
- Sự kiện ngẫu nhiên, hiệu A, B,… sự kiện thể xảy ra hoặc thể
không xảy ra, khi tiến hành một phép thử.
dụ: Khi gieo một hạt thóc trên mảnh ruộng. Đó một phép thử. ‘Hạt thóc
nảy mầm’ hoặc ‘Hạt thóc không nảy mầm’, đó hai sự kiện ngẫu nhiên. ‘Nếu hạt
thóc nảy mầm, chỉ thể mọc thành y mạ’, đây chính sự kiện tất yếu. ‘Nó
mọc thành cây lạc’, đây chính là sự kiện không thể.
Nhưng cây mạ thể trở thành cây lúa hay không, cây lúa này tốt xấu như thế
nào, trổ bông hay không, bông hạt thóc chắc hay lép, bao nhiêu hạt trên bông,
các hạt này khả năng nảy mầm hay không,… ta không biết được. Các biến cố trên
phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố: khí hậu, đất đai, chăm bón, sâu, bệnh,… Các sự kiện
sau đều các sự kiện ngẫu nhiên, nó phụ thuộc vào những nguyên nhân ngẫu
nhiên.
2. Nhắc lại định nghĩa xác suất theo quan điểm thống kê
Gọi m là số lần xuất hiện biến cố A trong n phép thử, m được gọi là tần số. T
số f = được gọi là tần suất của A.
Khi n dần tới hạn (n ), tần suất này dao động quanh giá trị cố định p
nào đó. Hằng số p được gọi là xác suất của A.
dụ: Cho ấp trứng gà, trứng nở thành con, đếm số trống, được kết quả
ở bảng sau đây :
Thứ tự thí nghiệm Số trứng Gà trống nở Tần suất
1
tin ứng dụng trong sinh học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
tin ứng dụng trong sinh học - Người đăng: Đinh Hữu Hiếu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
44 Vietnamese
tin ứng dụng trong sinh học 9 10 922