Ktl-icon-tai-lieu

Tính chất quang của hạt gốm từ chứa Mn trong dung môi hữu cơ

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 1511 lần   |   Lượt tải: 4 lần
Tính chất quang của hạt gốm từ chứa Mn trong
dung môi hữu cơ
Đinh Thị Lan
Trƣờng Đại học Khoa học Tự nhiên
Luận văn ThS Chuyên ngành: Quang học; Mã số: 60 44 11
Ngƣời hƣớng dẫn: TS. Phùng Quốc Thanh
Năm bảo vệ: 2011
Abstract: Tổng quan về các hạt nano trong dung dịch và vật liệu
perovskite. Trình bày các phƣơng pháp thực nghiệm: phƣơng pháp chế tạo
vật liệu; quá trình chế tạo mẫu; phƣơng pháp nghiên cứu vật liệu. Kết quả
và thảo luận: cấu trúc tinh thể của các mẫu khối; kết quả đo tính chất từ của
các mẫu khối; phổ hấp thụ hồng ngoại của các mẫu dung dịch nano; kết quả
đo hình thái hạt SEM; phổ phát xạ huỳnh quang của các mẫu dung dịch
nano; đo phát xạ huỳnh quang trong từ trƣờng.

Ketwords: Quang học; Dung môi; Hữu cơ; Tính chất quang; Hạt gốm từ
Content
Do có nhiều đặc tính điện - từ - hóa khác nhau nên perovskite có mặt trong rất
nhiều ứng dụng [1] và đƣợc coi là một trong những vật liệu rất lý thú. Sự lý thú trong tính
chất của perovskite là nó có thể tạo ra rất nhiều tính chất trong một vật liệu ở các nhiệt độ
khác nhau. Nhà vật lý ngƣời Ấn Độ C.N.R. Rao từng phát biểu rằng perovskite là trái tim
của vật lý chất rắn [2]. Với tính chất từ điện trở khổng lồ, perovskite rất hứa hẹn cho các
linh kiện spintronics và các cảm biến từ siêu nhạy. Với nhiều tính chất đặc biệt nhƣ siêu
dẫn nhiệt độ cao, sắt điện... perovskite rất hữu ích cho nhiều linh kiện điện tử. Ngoài ra,
perovskite với các tính chất hấp phụ một số loại khí hoặc tính chất xúc tác hóa học nên
còn đƣợc sử dụng trong các pin nhiên liệu, xúc tác trong các quá trình chuyển hóa các
hợp chất hữu cơ, xúc tác dehydro hóa.
Các perovskite đƣợc ứng dụng rộng rãi không chỉ bởi các tính chất đã nêu trên mà còn vì
vật liệu này dễ chế tạo và có thể chế tạo với lƣợng lớn, giá thành rẻ. Bên cạnh đó bằng
các phƣơng pháp xử lí đặc biệt, vật liệu có tính ổn định cao, không gây độc hại với cơ thể
và rất thân thiện với môi trƣờng. Xu hƣớng chế tạo vật liệu gần đây là các vật liệu có cấu
trúc nano, đặc biệt là cấu trúc nano một chiều vì đặc tính và phạm vi ứng dụng rộng rãi
của nó trong các thiết bị ở kích thƣớc nano.
Đã có nhiều hội nghị quốc tế chuyên ngành về perovskite đƣợc tổ chức, nhằm trao đổi
các kết quả nghiên cứu của giới khoa học về các tính chất điện, từ và nhiệt của các hệ

perovskite [1]. Nhiều kết quả lý thú từ các phòng thí nghiệm trên thế giới đƣợc công bố
đã gây ra sự phát triển đột biến trong việc nghiên cứu loại vật liệu này [1]. Các tính chất
điện-quang-từ của các hệ này ở trạng thái rắn đã đƣ...
Tính cht quang ca ht gm t cha Mn trong
dung môi hu cơ
Đinh Th Lan
Trƣờng Đại hc Khoa hc T nhiên
Lun văn ThS Chuyên ngành: Quang hc; Mã s: 60 44 11
Ngƣời hƣớng dn: TS. Phùng Quc Thanh
m bảo v: 2011
Abstract: Tng quan v các ht nano trong dung dch vt liu
perovskite. Trình bày các phƣơng pháp thc nghiệm: phƣơng pháp chế to
vt liu; quá trình chế to mẫu; phƣơng pháp nghiên cứu vt liu. Kết qu
và tho lun: cu trúc tinh th ca các mu khi; kết qu đo tính chất t ca
các mu khi; ph hp th hng ngoi ca các mu dung dch nano; kết qu
đo hình thái hạt SEM; ph phát x hunh quang ca các mu dung dch
nano; đo phát xạ hunh quang trong t trƣờng.
Ketwords: Quang hc; Dung môi; Hữu cơ; Tính cht quang; Ht gm t
Content
Do có nhiều đặc tính điện - t - hóa khác nhau nên perovskite có mt trong rt
nhiu ng dụng [1] và đƣợc coi là mt trong nhng vt liu rt lý thú. S lý thú trong tính
cht ca perovskite là nó có th to ra rt nhiu tính cht trong mt vt liu các nhiệt độ
khác nhau. Nhà vật lý ngƣời Ấn Độ C.N.R. Rao tng phát biu rng perovskite là trái tim
ca vt lý cht rn [2]. Vi tính cht t điện tr khng l, perovskite rt ha hn cho các
linh kin spintronics và các cm biến t siêu nhy. Vi nhiu tính chất đặc biệt nhƣ siêu
dn nhiệt độ cao, sắt điện... perovskite rt hu ích cho nhiu linh kiện điện t. Ngoài ra,
perovskite vi các tính cht hp ph mt s loi khí hoc tính cht xúc tác hóa hc nên
còn đƣợc s dng trong các pin nhiên liu, xúc tác trong các quá trình chuyn hóa các
hp cht hữu cơ, xúc tác dehydro hóa.
Các perovskite đƣợc ng dng rng rãi không ch bi các tính chất đã nêu trên mà còn vì
vt liu này d chế to và có th chế to với lƣợng ln, giá thành r. Bên cạnh đó bng
các phƣơng pháp x lí đặc bit, vt liu có tính ổn định cao, không gây độc hi với cơ thể
và rt thân thin với môi trƣờng. Xu hƣớng chế to vt liu gần đây là các vật liu có cu
trúc nano, đặc bit là cu trúc nano mt chiều vì đặc tính và phm vi ng dng rng rãi
ca nó trong các thiết b kích thƣớc nano.
Đã có nhiu hi ngh quc tế chuyên ngành v perovskite đƣợc t chc, nhằm trao đổi
các kết qu nghiên cu ca gii khoa hc v các tính chất điện, t và nhit ca các h
Tính chất quang của hạt gốm từ chứa Mn trong dung môi hữu cơ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tính chất quang của hạt gốm từ chứa Mn trong dung môi hữu cơ - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Tính chất quang của hạt gốm từ chứa Mn trong dung môi hữu cơ 9 10 240