Ktl-icon-tai-lieu

TÍNH ĐẠO HÀM VÀ TÍCH PHÂN

Được đăng lên bởi Antony Hoangtan
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 1404 lần   |   Lượt tải: 1 lần
- Kênh thông tin -Học tập - Giải trí

Chương 3

TÍNH ĐẠO HÀM VÀ TÍCH PHÂN
I TÍNH GẦN ĐÚNG ĐẠO HÀM.
Trong nhiều bài toán thực tế ta cần phải tính đạo hàm của hàm số y=f(x) khi
biết giá trị của hàm này tại các mốc xi. t.l biết
yi = f(xi)

(3.1)

Ta có thể dùng công thức nội suy Lagrange để tính đạo hàm:
f’(x)  Ln’(x)

(3.2)

với ước lượng sai số:


d  f ( n1) (c)
R ( x)  
 n ( x) 

dx  (n  1)!


'
n

(3.3)

Vì điểm c phụ thuộc x nên ước lượng (3.3) chỉ đánh giá được khi x là các
mốc nội suy x=xi;
Thông thường người ta xét đa thức nội suy với mốc cách đều với h=xi+1 – xi .
1.1 Tính đạo hàm cấp 1.
a) Đạo hàm tại các điểm biên.
Khi x là điểm biên x0 hoặc xn ta dùng công thức nội suy bậc nhất với hai
mốc nội suy để tính gần đúng đạo hàm:
y’(x0) = (y1-y0)/h

(3.4)

y’(xn) = (yn-yn-1)/h
Vì yn = yn-1 + y’(xn) h + 0(h2) nên sai số của ước lượng (3.4) là O(h2).
b) Đạo hàm tại các điểm trong.
Khi x=xi là các điểm trong (i=1,2,..,n-1) ta dùng công thức nội suy bậc 2 có
xi là điểm giữa

y ( x)  yi 1  t yi 1 

t (t  1) 2
 yi 1
2

với x = xi-1 +ht
Đạo hàm (3.5) theo x ta được:

(3.5)

 - Kênh thông tin -Học tập - Giải trí

2t  1 2

1
'
y ' ( x)  y t' t x   y i 1 
 y i 1 .
2

h

thay x=xi hay t=1 vào công thức trên ta được:
1
1

1 
1
y ' ( xi )   yi 1  2 y i 1 .   y i 1  (yi  y i 1 ) 
2
2

h 
h
1
yi yi 1 
y ' ( xi ) 
2h

hay

y ' ( xi ) 

yi1  yi1
2h

(3.6)

với i=1,2,…,n-1.
Để tính ước lượng sai số ta có các công thức:


h 2 ''
yi 1  yi  hyi' 
y i  O(h 3 )


2

2
 y  y  hy '  h y ''  O(h 3 )
i
i
i
 i 1

2
Do vậy:

y i 1  y i 1
 y i'  O(h 2 )
2h
hay công thức (3.6) có sai số là O(h2).
1.2 Đạo hàm cấp 2.
Để tính đạo hàm cấp 2 ta dùng công thức nội suy cấp 2 để tính y’’(xi). Đạo
hàm hai lần liên tiếp biểu thức (3.5) ta có:

y ' ' ( xi ) 

1 2
1
 yi 1  2  yi 1  2 yi  yi 1 
2
h
h

ta có các công thức sau:

h 2 '' h 3 ( 3)
y i 1  y i  hyi' 
yi 
yi  O(h 4 )


2
6

2
3
 y  y  hy '  h y ''  h y ( 3)  O (h 4 )
i
i
i
i
 i 1
2
6


từ đó ta có:

(3.7)

 - Kênh thông tin -Học tập - Giải trí

1
( yi 1  2 yi  yi 1 )  y i''  O( y 2 )
2
h

(3.8)

Vậy sai số có bậc O(h2).
Chú ý:
 Chúng ta đã có công thức tính đạo hàm cấp 1 và cấp 2 tại các mốc nội
suy. Để tính đạo hàm tại các điểm không là mốc ta lại áp dụng phương
pháp nội suy Lagrange.
 Sai số khi tính đạo hàm ngoài sai số của công thức còn phải tính đ...
wWw.kenhdaihoc.com - Kênh thông tin -Học tập - Giải t
Chương 3
TÍNH ĐẠO HÀM TÍCH PHÂN
I TÍNH GẦN ĐÚNG ĐẠO HÀM.
Trong nhiều i toán thực tế ta cần phải tính đạo hàm của hàm sy=f(x) khi
biết giá trị của hàm này tại các mốc xi. t.l biết
y
i
= f(x
i
) (3.1)
Ta có thể dùng công thức nội suy Lagrange để tính đạo hàm:
f’(x) L
n
’(x) (3.2)
với ước lượng sai số:
)3.3()(
)!1(
)(
)(
)1(
'
x
n
cf
dx
d
xR
n
n
n
điểm c phụ thuộc x nên ước lượng (3.3) chỉ đánh giá được khi x các
mốc nội suy x=xi;
Thông thường người ta xét đa thức ni suy với mốc cách đều với h=x
i+1
– x
i
.
1.1 Tính đạo hàm cấp 1.
a) Đạo hàm tại các điểm biên.
Khi x là điểm biên x0 hoặc xn ta dùng ng thức nội suy bậc nhất vi hai
mốc nội suy để tính gần đúng đạo hàm:
y’(x
0
) = (y
1
-y
0
)/h (3.4)
y’(x
n
) = (y
n
-y
n-1
)/h
Vì y
n
= y
n-1
+ y’(x
n
) h + 0(h
2
) nên sai số của ước lượng (3.4) là O(h
2
).
b) Đạo hàm tại các điểm trong.
Khi x=xi các điểm trong (i=1,2,..,n-1) ta dùng công thức nội suy bậc 2
xi là điểm giữa
)5.3(
2
)1(
)(
1
2
11
iii
y
tt
ytyxy
với x = x
i-1
+ht
Đạo hàm (3.5) theo x ta được:
TÍNH ĐẠO HÀM VÀ TÍCH PHÂN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TÍNH ĐẠO HÀM VÀ TÍCH PHÂN - Người đăng: Antony Hoangtan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
TÍNH ĐẠO HÀM VÀ TÍCH PHÂN 9 10 447