Ktl-icon-tai-lieu

TÍNH ĐIỂM & XÉT HỌC BỔNG

Được đăng lên bởi Jack Lee
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 382 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TÍNH ĐIỂM & XÉT HỌC BỔNG
T Í HT

N

H
N HỌ

N

HÍ H HỌ T
HÍ:

-

Căn cứ vào: Kết quả học tập (điểm trung bình chung học bổng), kết quả rèn luyện
đạo đức (điểm rèn luyện), số tiền chi cho học bổng. Xem thêm các văn bản quy
định của Bộ GD&ĐT để biết chi tiết. Văn bản có ở phần “Quy chế / Quy định” tại
website 
o Điểm TBCHB:
 Định nghĩa: Điểm TBCHB là điểm trung bình có trọng số của điểm
thang 10 của các học phần sinh viên học trong 1 học kỳ ở lần học
thứ nhất. Trọng số là số tín chỉ của học phần;
 Mức điểm xét: Nếu ĐTBCHB dưới 7,0 thì không được xét, và
không phải tất cả SV được xét đều có học bổng;
 Các điều kiện:
 Nếu trong học kỳ có bất cứ học phần nào có điểm dưới 5, kể
cả các học phần học từ lần 2 trở đi, thì bị loại khỏi danh sách
xét học bổng;
 Tổng số tín chỉ học trong học kỳ không dưới ngưỡng quy
định: 14 tín chỉ, trừ các trường hợp sau đây:
 Số tín chỉ của ngành đào tạo trong kỳ xét học bổng
dưới 14;
 Sinh viên học vượt ở kỳ trước nên kỳ xét học bổng
không học đủ tổng số tín chỉ ngưỡng quy định;
 Sinh viên học cùng lúc nhiều chương trình thì chỉ tính cho
chương trình chính;
o Điểm r n luyện:
 Đánh giá điểm RL theo thang 100 căn cứ vào đạo đức của sinh viên.
SV có điểm RL dưới 70 thì không được xét học bổng và không phải
tất cả SV được xét đều có học bổng;
 Tùy từng giai đoạn, Nhà trường có thể ban hành chính sách cộng
điểm đối với SV có đóng góp tích cực cho hoạt động của Trường.
Phòng Công tác sinh viên công bố công khai chính sách cộng điểm;

-

Số tiền chi cho học bổng, phân bổ học bổng, mức học bổng, phương thức chi:
o Số tiền học bổng toàn trường:
= 8% học phí sinh viên đóng (theo Quy
định của Nhà nước);
o Số tiền học bổng mỗi khoa:
= Theo tỷ lệ số sinh viên của khoa so với
tổng số SV của trường. Có những khoa có tỷ lệ SV có kết quả học tập cao
hơn nhiều với khoa khác có thể có tình huống SV học khá giỏi không có
học bổng;
1

o Mức học bổng: Số tiền học bổng là cố định đối với mỗi học kỳ (=8% học
phí), nên tùy tình hình từng học kỳ mà sẽ có mức học bổng
(đồng/SV/loại/tháng) đối với loại Xuất sắc, Giỏi, Khá. Ở học kỳ cuối, học
bổng chi một lần (đồng/SV/loại/kỳ);
o Tùy tình hình thực tế, Tài vụ có thể chi trả học bổng theo phương thức: SV
nhận trực tiếp tại Tài vụ hoặc trả qua tài khoản ngân hàng;
-

Nhiệm vụ của các đơn vị của Trường trong công tác xét & cấp học bổng:
o Khoa quản lý sinh viên: Chủ trì họp lớp sinh hoạt để xét điểm RL và đề
nghị Phòng Công tác sinh viên xét học bổng;
o Phòng...
1
M & XÉT HC BNG 
:
-  vào: Kt qu hc tm trung bình chung hc bng), kt qu rèn luyn
m rèn luyn), s tin chi cho hc bng. Xem thêm các văn bản quy
định ca B GD&ĐT để biết chi tiết. Văn bản phần “Quy chế / Quy định” tại
website http://tinchi.dut.udn.vn/G_QuyCheChung.aspx;
o m TBCHB:
m m trung bình trng s ca m
thang 10 ca các hc phn sinh viên hc trong 1 hc k ln hc
th nht. Trng s là s tín ch ca hc phn;
M m xét: Nu  i 7,0 thì không c xét, và
không phi tt c c xét u có hc bng;
u kin:
Nu trong hc k bt c hc phi 5, k
c các hc phn hc t ln 2 tr thì b loi khi danh sách
xét hc bng;
Tng s tín ch hc trong hc k   ng quy
nh: 14 tín ch, tr ng h
S tín ch c   o trong k xét hc bng
i 14;
Sinh viên hc vt k c nên k xét hc bng
không h tng s tín ch nh;
Sinh viên hc cùng lúc nhi   tính cho

o m :
 c ca sinh viên.
i 7c xét hc bng và không phi
tt c u có hc bng;
Tùy t   ng th ban hành chính sách cng
i vc cho hong cng.
Phòng Công tác sinh viên công b công khai chính sách cm;
- S tin chi cho hc bng, phân b hc bng, mc hc bngc chi:
o S tin hc bng: = 8% h (theo Quy
nh cc);
o S tin hc bng mi khoa: = Theo t l s sinh viên ca khoa so vi
tng s SV cng. nhng khoa t l SV kt qu hc tp cao
u vi khoa khác th tình hung SV hc k không
hc bng;
TÍNH ĐIỂM & XÉT HỌC BỔNG - Trang 2
TÍNH ĐIỂM & XÉT HỌC BỔNG - Người đăng: Jack Lee
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
TÍNH ĐIỂM & XÉT HỌC BỔNG 9 10 620