Ktl-icon-tai-lieu

TÍNH GIÁ TRỊ VÀ XẤP XỈ HÀM SỐ

Được đăng lên bởi Antony Hoangtan
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 2090 lần   |   Lượt tải: 5 lần
- Kênh thông tin -Học tập - Giải trí

Chương II

TÍNH GIÁ TRỊ VÀ XẤP XỈ HÀM SỐ

I TÍNH GIÁ TRỊ HÀM SỐ.
1.1 Thuật toán Horner (tính giá trị đa thức)
Cho đa thức p(x) = a0 xn + a1 xn-1 + . . +an-1x + an .
Để tính giá trị p(x) theo từng số hạng ta cần (2n-1) phép nhân và n phép
cộng. Đa thức p(x) có thể viết dưới dạng:
p(x) = (((a0 x + a1) x +a2) x + a3 ) x +… )x+an
Từ đó dễ dàng thấy có thể tính p(x) theo từng bước như sau:
y0 =a0
y1 = y0.x +a1 = (a0x+a1)
y2= y1.x+a2 = ((a0x+a1) x + a2 = a0x2+a1x + a2
y3= y2.x+a3 = [(a0x+a1) x + a2 ] x + a3 = a0x3+a1x2 + a2 x+ a3
. . . .
yn = yn-1.x+an = a0 xn + a1 xn-1 + . . +an-1x + an .
Thủ tục tính giá trị của đa thức tại x=c được viết như sau:
float Horner (float c, float a[])
{ // float a[n] là mảng các hệ số của đa thức với a[i] =ai
float y = a[0]; int i;
for ( i=1; i<= n ; i++)
y:=y*c + a[i] ;
return (y);
}
Trong thuật toán trên mỗi bước lặp cần 1 phép nhân và một phép cộng, vậy
tất cả cần n phép nhân và n phép cộng.
Ví dụ: Tính giá trị của 3x2+ x + 1 tại x=2 bằng cách thực hiện từng bước
thuật toán trên.
Bước 0. y=3;

1

 - Kênh thông tin -Học tập - Giải trí

Bước 1: y= 3.2+1 =7
Bước 2: y=7.2 +1 =15.
1.2 Tính giá trị của hàm nhờ chuỗi lũy thừa.
Nếu hàm số y=f(x) dễ tính đạo hàm mọi cấp tại x0 và f(x) có thể khai triển
thành chuỗi Taylor:


f ( x)  
k 0

f ( k ) ( x0 )
k!

( x  x0 ) k

thì ta có thể tính gần đúng giá trị của hàm này khi x gần x0 bởi đa thức:
n

f ( x) 


k 0

f (k ) ( x0 )
k!

( x  x0 ) k

(2.1)

Khi đó sai số được ước lượng bởi công thức sau:
| Rn ( x ) |  |

f ( n1) (c)
| | x  x 0 | n1
(n  1)!

Ví dụ: Tính sin 360, với n=1. c=/6 ta có
sin 360 = sin(/6 + /30) = sin (/6) + ( /30) cos (/6) + R1
=

1 
3
 .
 R1
2 30 2

trong đó
2

sin c   
R1  |
|    10  2
2  30 

Chú ý: Trong Thư viện toán (math.h) của trình biên dịch TURBO C (hoặc
một ngôn ngữ lập trình bậc cao nào khác) thường cung cấp cho chúng ta khá
nhiều thủ tục tính giá trị tại một điểm của các hàm thường gặp. Trước khi
tính toán chúng ta cần kiểm tra xem trong math.h đã có hàm mà ta cần tính
chưa. Nếu chưa có mới đi tìm các phương pháp khác nhau để áp dụng.
II XẤP XỈ HÀM BẰNG NỘI SUY
2.1 Bài toán nội suy.
Giả sử chúng ta có hàm số y=f(x), và biết giá trị của nó tại các điểm x0 =a <
x1 <x2 < .. <xn=b; yi = f(xi) với i=0,..,n. Hãy tìm biểu thức g(x) đủ đơn giản
xác định trên [a,b] sao cho: y= f(x)  g(x) và g(xi) =yi
Hàm f(x) thường là hàm thực nghiệm hoặc hàm khó tính giá tr...
wWw.kenhdaihoc.com - Kênh thông tin -Học tập - Giải t
1
Chương II
TÍNH GIÁ TRỊ VÀ XẤP XỈ HÀM SỐ
I TÍNH GIÁ TRỊ HÀM SỐ.
1.1 Thuật toán Horner (tính giá trđa thức)
Cho đa thức p(x) = a
0
x
n
+ a
1
x
n-1
+ . . +a
n-1
x + a
n
.
Để tính giá trị p(x) theo từng số hạng ta cần (2n-1) phép nhân và n phép
cộng. Đa thức p(x) có thể viết dưới dạng:
p(x) = (((a
0
x + a
1
) x +a
2
) x + a
3
) x +… )x+a
n
Từ đó dễ dàng thy có thể tính p(x) theo từng bước như sau:
y
0
=a
0
y
1
= y
0
.x +a
1
= (a
0
x+a
1
)
y
2
= y
1
.x+a
2
= ((a
0
x+a
1
) x + a
2
= a
0
x
2
+a
1
x + a
2
y
3
= y
2
.x+a
3
= [(a
0
x+a
1
) x + a
2
] x + a
3
= a
0
x
3
+a
1
x
2
+ a
2
x+ a
3
. . . .
y
n
= y
n-1
.x+a
n
= a
0
x
n
+ a
1
x
n-1
+ . . +a
n-1
x + a
n
.
Thủ tục tính giá trị của đa thức tại x=c được viết như sau:
float Horner (float c, float a[])
{ // float a[n] là mảng các hệ số của đa thức với a[i] =a
i
float y = a[0]; int i;
for ( i=1; i<= n ; i++)
y:=y*c + a[i] ;
return (y);
}
Trong thuật toán trên mỗi bước lặp cần 1 phép nhân một phép cộng, vậy
tất cả cần n phép nhân và n phép cộng.
dụ: Tính giá trcủa 3x
2
+ x + 1 ti x=2 bằng cách thực hin tng bước
thut toán trên.
Bước 0. y=3;
TÍNH GIÁ TRỊ VÀ XẤP XỈ HÀM SỐ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TÍNH GIÁ TRỊ VÀ XẤP XỈ HÀM SỐ - Người đăng: Antony Hoangtan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
TÍNH GIÁ TRỊ VÀ XẤP XỈ HÀM SỐ 9 10 132