Ktl-icon-tai-lieu

Tinh hoa quản trị của drucker

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 216 trang   |   Lượt xem: 2011 lần   |   Lượt tải: 10 lần
PETER F. DRUCKER
NGUYÏÎN DÛÚNG HIÏËU, MBA dõch

TINH HOA QUAÃN TRÕ
CUÃA DRUCKER

THE ESSENTIAL DRUCKER: The Best of Sixty Years of Peter Drucker’s
Essential Writing on Management.
Copyright arranged with: The Peter F. Drucker Literary Trust
424 North Linden Avenue, Oak Park, IL 60302-2218, USA.
Though Tuttle-Mori Agency Co., Ltd.

NHAÂ XUÊËT BAÃN TREÃ

TINH HOA QUAÃN TRÕ CUÃA DRUCKER

PHÊÌN ÀÊÌU

TINH HOA QUAÃN TRÕ

MUÅC LUÅC

CUÃA
DRUCKER

GIÚÁI THIÏÅU: NGUÖÌN GÖËC VAÂ MUÅC ÀÑCH CUÃA
TINH HOA QUAÃN TRÕ CUÃA DRUCKER ................................................................. 7

I.

QUAÃN TRÕ HOÅC
1.

QUAÃN TRÕ NHÛ LAÂ MÖÅT CHÛÁC NÙNG XAÄ HÖÅI VAÂ
MÖÅT NGHÏÅ THUÊÅT PHÖÍ THÖNG ...................................................................... 15

2.

QUY MÖ CUÃA QUAÃN TRÕ ..................................................................................... 29

3.

MUÅC ÀÑCH VAÂ MUÅC TIÏU CUÃA KINH DOANH ............................................... 33

4.

TÖÍ CHÛÁC PHI LÚÅI NHUÊÅN DAÅY ÀÛÚÅC ÀIÏÌU GÒ
CHO CAÁC DOANH NGHIÏÅP? ................................................................................ 59

5.

AÃNH HÛÚÃNG XAÄ HÖÅI VAÂ CAÁC VÊËN ÀÏÌ XAÄ HÖÅI .............................................. 75

6.

KHUNG MÊÎU MÚÁI CUÃA QUAÃN TRÕ ................................................................... 97

7.

THÖNG TIN CÊÌN THIÏËT CHO NHAÂ QUAÃN LYÁ ............................................... 128

8.

QUAÃN TRÕ THEO MUÅC TIÏU VAÂ TÛÅ KIÏÍM SOAÁT ........................................... 149

9.

CHOÅN LÛÅA NHÊN SÛÅ - NHÛÄNG NGUYÏN TÙÆC CÚ BAÃN .............................. 167

10. TINH THÊÌN ÀÖÍI MÚÁI, SAÁNG TAÅO .................................................................... 177
11. NHÛÄNG DÛÅ AÁN KINH DOANH MÚÁI ................................................................ 187
12. CHIÏËN LÛÚÅC KHÚÃI NGHIÏÅP KINH DOANH ................................................... 207

II.

CAÁ NHÊN
13. PHAÃI REÂN LUYÏÅN ÀÏÍ TRÚÃ NÏN HIÏÅU QUAÃ .................................................... 243
14. TÊÅP TRUNG VAÂO SÛÅ ÀOÁNG GOÁP ..................................................................... 261

4

5

TINH HOA QUAÃN TRÕ CUÃA DRUCKER

PHÊÌN ÀÊÌU

15. BIÏËT ROÄ ÀIÏÍM MAÅNH VAÂ GIAÁ TRÕ CUÃA BAÅN ................................................. 273
16. QUAÃN LYÁ THÚÂI GIAN .......................................................................................... 284
17. CAÁC QUYÏËT ÀÕNH HIÏÅU QUAÃ ........................
THE ESSENTIAL DRUCKER: The Best of Sixty Years of Peter Drucker’s
Essential Writing on Management.
Copyright arranged with: The Peter F. Drucker Literary Trust
424 North Linden Avenue, Oak Park, IL 60302-2218, USA.
Though Tuttle-Mori Agency Co., Ltd.
PETER F. DRUCKER
NGUYÏÎN DÛÚNG HIÏËU, MBA
dõch
TINH HOA QUAÃN TRÕ
CUÃA DRUCKER
NHAÂ XUÊËT BAÃN TREÃ
Tinh hoa quản trị của drucker - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tinh hoa quản trị của drucker - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
216 Vietnamese
Tinh hoa quản trị của drucker 9 10 343