Ktl-icon-tai-lieu

Tình huống hành chính

Được đăng lên bởi tien06051992
Số trang: 49 trang   |   Lượt xem: 5598 lần   |   Lượt tải: 4 lần
Các tình huống được chia sẽ bởi diễn đàn sinh viên Hành chính – www.hanhchinh.com.vn
Cảm ơn bạn Tuấn Public và chị Kiều Quyên ở Biên Hòa – Đồng Nai đã chia sẻ những bài viết này
I. NHÓM TÌNH HUỐNG PHÂN CẤP THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
* Tình huống 1:
MỘT QUYẾT ĐỊNH ĐƯỢC BAN HÀNH KHÔNG ĐÚNG THỦ TỤC
1. Mô tả tình huống:
Trong quá trình thực hiện quản lý hành chính do UBND tỉnh A ban hành đều đảm bảo về thể thức và nội dung.
Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ quản lý toàn diện đời sống kinh tế xã hội ở địa phương, UBND tỉnh A đã ban
hành rất nhiều các quyết định quản lý hành chính. Phần lớn các quyết định, có tính khả thi cao. Nhưng ngày 20
tháng 2 năm 2000, UBND tỉnh A đã ra quyết định số 30/ QĐ-UB “Về việc ban hành bản quy định đơn giá bồi
thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất” có những sai sót khá lớn.
Sau một thời gian ban hành quyết định nêu trên, rất nhiều dư luận trong nhân dân không đồng tình với mức quy
định về hỗ trợ và đền bù quá thấp của UBND tỉnh khi thu hồi đất. Sở dĩ có hiện tượng trên là vì quá trình xây dựng
và ban hành quyết định số 30/ QĐ-UB của UBND tỉnh không được làm theo trình tự, thủ tục luật định. Văn phòng
UBND tỉnh soạn thảo quyết định trên mà không thu thập các tài liệu về giá đất, không sát thực tế, chủ tịch UBND
tỉnh cũng không thẩm định kỹ trước khi ký ban hành.
2. Phân tích tình huống:
Việc xây dựng và ban hành văn bản quản lý Nhà nước đòi hỏi tuân theo trình tự thủ tục rất chặt chẽ để đảm bảo cho
quyết định quản lý Nhà nước có hiệu lực và tác dụng tốt đến các quá trình xã hội. Xuất phát từ ý đồ chủ quan, quan
liêu nên bộ phận tham mưu văn phòng và chủ tịch UBND tỉnh A đã có nhiều sai sót về trình tự, thủ tục khi xây
dựng và ban hành văn bản quản lý Nhà nước dẫn tới việc văn bản không những không phát huy hiệu lực, tác dụng
tích cực mà còn ảnh hưởng đến quyền và lợi ích của các tổ chức, công dân ở địa phương , ảnh hưởng tiêu cực đến
nhiều mặt đời sống kinh tế - xã hội của tỉnh
3. Phương án giải quyết:
Sau khi phát hiện ra tính bất hợp lý 0000
cùng những sai phạm trong quá trình ban hành quyết định số 30 / QĐ - UB nêu trên, sở Tư pháp nhanh chóng báo
cáo và đề xuất với chủ tịch UBND tỉnh hủy bỏ quyết định số 30/QĐ-UB ngày 20 tháng 2 năm 2000 đồng thời xin ý
kiến chỉ đạo tiến hành khảo sát toàn diện các yếu tố thực tiễn trên địa bàn tỉnh làm cơ sở để xây dựng và ban hành
văn bản mới . Văn phòng UBND tỉnh phải nhanh chóng xây dựng văn bản đảm bảo về thể thức và nội dung, phải
phản ánh trong hồ sơ trình chủ tịch ký những căn...
Các tình hung được chia s bi din đàn sinh viên Hành chính www.hanhchinh.com.vn
Cm ơn bn Tun Public ch Kiu Quyên Biên Hòa Đồng Nai đã chia s nhng bài viết này
I. NM TÌNH HUNG PHÂN CP TH TC HÀNH CHÍNH
* Tình hung 1:
MT QUYT ĐỊNH ĐƯỢC BAN HÀNH KHÔNG ĐÚNG TH TC
1. Mô t tình hung:
Trong quá trình thc hin qun hành chính do UBND tnh A ban hành đều đảm bo v th thc ni dung.
Trong quá trình thc hin nhim v qun toàn din đời sng kinh tế hi địa phương, UBND tnh A đã ban
hành rt nhiu các quyết định qun hành chính. Phn ln các quyết định, có tính kh thi cao. Nhưng ngày 20
tháng 2 năm 2000, UBND tnh A đã ra quyết định s 30/ QĐ-UB “V vic ban hành bn quy định đơn g bi
thường, h tr tái định cư khi N nước thu hi đất có nhng sai sót k ln.
Sau mt thi gian ban hành quyết định nêu trên, rt nhiu dư lun trong nhân dân không đồng tình vi mc quy
định v h tr đền bù quá thp ca UBND tnh khi thu hi đất. S dĩ có hin tượng trên là vì quá trình xây dng
ban hành quyết định s 30/ QĐ-UB ca UBND tnh không được làm theo trình t, th tc lut định. Văn phòng
UBND tnh son tho quyết định trên mà không thu thp các tài liu v gđất, không t thc tế, ch tch UBND
tnh cũng không thm định k trước khi ký ban hành.
2. Phân ch tình hung:
Vic xây dng ban hành văn bn qun N nước đòi hi tuân theo trình t th tc rt cht ch để đảm bo cho
quyết định qun lý N nước có hiu lc tác dng tt đến các quá trình hi. Xut pt t ý đồ ch quan, quan
lu nên b phn tham mưu văn phòng và ch tch UBND tnh A đã có nhiu sai sót v trình t, th tc khi xây
dng ban hành văn bn qun lý N nước dn ti vic văn bn không nhng không phát huy hiu lc, tác dng
tích cc còn nh hưởng đến quyn li ích ca các t chc, công dân địa phương , nh hưởng tiêu cc đến
nhiu mt đời sng kinh tế - hi ca tnh
3. Phương án gii quyết:
Sau khi pt hin ra tính bt hp lý 0000
cùng nhng sai phm trong quá trình ban hành quyết định s 30 / QĐ - UB u trên, s Tư pp nhanh chóng o
o đề xut vi ch tch UBND tnh hy b quyết định s 30/QĐ-UB ngày 20 tháng 2 năm 2000 đồng thi xin ý
kiến ch đạo tiến hành kho t toàn din các yếu t thc tin trên địa bàn tnh làm cơ s để xây dng ban hành
văn bn mi . Văn phòng UBND tnh phi nhanh chóng xây dng văn bn đảm bo v th thc ni dung, phi
phn ánh trong h sơ trình ch tch ký nhng căn c pp căn c thc tin đã được kho t khách quan để
đảm bo cho nhng văn bn mi ban hành s pt huy được hiu lc, hiu qu tt trên thc tế.
Ch tch UBND tnh cn t p bình, đồng thi ch đạo văn phòng UBND tnh kim đim làm rõ trách nhim rút
kinh nghim nghiêm túc.
* Tình hung 2:
HƠN HAI TUN MI HOÀN THÀNH TH TC ĐĂNG KÝ XE MÁY
1. Mô t tình hung.
Ngày 02/ 01/ 2006 anh A mua mt chiếc xe máy nhãn hiu wave RS ca mt ca hàng đại lý do HonDa u nhim.
Để hp thc hoá tài sn thun tin cho vic đi li , anh A đã đến chi cc thuế th xã H để làm th tc xin đăng ký
chiếc xe máy đã mua. Ngày 06/ 01/ 2006 anh đến chi cc th V làm th tc np l phí trước b, np thuế xin đăng
ký xe máy song vì quá đông nên anh A không làm th tc được đành phi quay v. Đến ln th 3, anh A mi làm
xong các th tc np thuế, phí trước b đăng ký xe. Ngày 12/ 01/ 06 anh A sang kho bc np tin thì cũng gp khó
khăn như đã làm th tc ti chi cc thuế.
Sau khi đã hoàn tt giy t, th tc đăng ký xe máy, anh A đến phòng cnh t giao thông tnh np h sơ xin đăng
ký xe cũng phi mt 2 bui na anh A mi đăng ký xong chiếc xe mi mua ca nh.
2. Phân ch tình hung:
Th tc liên quan đến l phí trước b hin nay còn k phc tp, rườm rà lãng phí thi gian, công sc ca công dân
đồng thi to điu kin cho mt s cán b công chc Nhà nước nhũng nhiu, hch ch khi công dân đến liên h
làm th tc. Để đăng ký được mt chiếc xe thuc quyn s hu ca nh, anh A đã phi mt c tun ch đợi, làm
th tc chy t cơ quan thuế sang kho bc, t kho bc sang cơ quan cnh t giao thông rt lãng phí thi gian và gây
c chế cho anh A.
V th tc trước b, sau khi ngh quyết 38/ CP ngày 4/5/1994 ca Chính ph được ban hành đã có nhiu ci tiến
Tình huống hành chính - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tình huống hành chính - Người đăng: tien06051992
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
49 Vietnamese
Tình huống hành chính 9 10 66