Ktl-icon-tai-lieu

Tình huống xử lý của người giám hộ không đúng quy định

Được đăng lên bởi tien06051992
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 5593 lần   |   Lượt tải: 32 lần
Häc viÖn chÝnh trÞ - hµnh chÝnh
Quèc gia hå chÝ minh
Häc viÖn hµnh chÝnh
Líp båi dìng kiÕn thøc qu¶n lý nhµ níc
ch¬ng tr×nh chuyªn viªn chÝnh
tæ chøc t¹i H¶i Dư¬ng

T×nh huèng qu¶n lý
Tªn t×nh huèng: Xö lý quyÕt ®Þnh cö ngưêi gi¸m hé
cña UBND cÊp x· ®ựơc ban hµnh kh«ng ®óng tr×nh tù, thñ tôc.

H¶i Dư¬ng, th¸ng 01 n¨m 2009
MỤC LỤC
Lời nói đầu
I. Câu chuyện tình huống
II. Phân tích, xử lý tình huống
1, Mục tiêu
2, Cơ sở lý luận
3, Phân tích tình huống
III. Phương án, biện pháp giải quyết tình huống
1, Mục đích
2, Phương án, biên pháp giải quyết
3, Các bước tiến hành
4, Kết quả

IV. Giải pháp kiến nghị
Kết luận
LỜI NÓI ĐẦU

Hộ tịch là những sự kiện cơ bản xác định tình trạng nhân thân
của một người từ khi sinh ra đến khi chết; việc đăng ký hộ tịch
là việc của cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhằm xác định các
sự kiện: sinh; kết hôn; tử; nuôi con nuôi; giám hộ; nhận cha, mẹ,
con; thay đổi, cải chính, bổ sung, điều chỉnh hộ tịch; xác định lại
dân tộc; xác định lại giới tính. Đồng thời, căn cứ vào quyết định
của cơ quan nhà nước có thẩm quyền ghi vào sổ hộ tịch các
việc: xác định cha, mẹ, con; thay đổi quốc tịch; ly hôn; huỷ việc
kết hôn trái pháp luật; chấm dứt việc nuôi con nuôi. Giấy tờ hộ
tịch do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho cá nhân theo
quy định của pháp luật về hộ tịch là căn cứ pháp lý xác nhận sự
kiện hộ tịch của cá nhân đó. Giấy khai sinh là giấy tờ hộ tịch gốc
của mỗi cá nhân, mọi hồ sơ, giấy tờ của cá nhân có nội dung về
họ tên, chữ đệm, ngày, tháng,năm sinh, giới tính, dân tộc, quốc
tịch, quê quán, quan hệ cha, mẹ, con phải phù hợp với giấy khai
sinh của người đó.
Quản lý hộ tịch là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của chính
quyền các cấp nhằm theo dõi thực trạng và sự biến động về hộ
tịch, trên cơ sở đó bảo vệ các quyền, lợi ích hợp pháp của cá
nhân và gia đình. Đồng thời, góp phần xây dựng chính sách về
kinh tế, xã hội, an ninh và quốc phòng, dân số và kế hoạch hoá
gia đình.
Mọi sự kiện hộ tịch phải được đăng ký kịp thời chính xác, mỗi
một sự kiện hộ tịch chỉ được đăng ký ở một nơi theo đúng thẩm
quyền quy định. Cơ quan quản lý hộ tịch cấp trên phải thường
xuyên kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn, chỉ đạo đối với cơ quan
quản lý hộ tịch cấp dưới, trường hợp phát hiện thấy sai phạm
phải chấn chỉnh và xử lý kịp thời.

Xác định được vai trò quan trọng của việc đăng ký, quản lý hộ
tịch nên ngay từ tháng 01 năm 1961, Hội đồng Chính phủ đã ban
hành Nghị định số 04/CP ngày 16/01/1961 về ban hành điều lệ
đăng ký hộ tịch. Từ đó đến nay, các chính sách ...
Häc viÖn chÝnh trÞ - hµnh chÝnh
Quèc gia hå chÝ minh
Häc viÖn hµnh chÝnh
Líp båi dìng kiÕn thøc qu¶n lý nhµ níc
ch¬ng tr×nh chuyªn viªn chÝnh
tæ chøc t¹i H¶i Dư¬ng
T×nh huèng qu¶n lý
Tªn t×nh huèng: Xö lý quyÕt ®Þnh cö ngưêi gi¸m hé
cña UBND cÊp x· ®ựơc ban hµnh kh«ng ®óng tr×nh tù, thñ tôc.
H¶i Dư¬ng, th¸ng 01 n¨m 2009
MỤC LỤC
Lời nói đầu
I. Câu chuyện tình huống
II. Phân tích, xử lý tình huống
1, Mục tiêu
2, Cơ sở lý luận
3, Phân tích tình huống
III. Phương án, biện pháp giải quyết tình huống
1, Mục đích
2, Phương án, biên pháp giải quyết
3, Các bước tiến hành
4, Kết quả
Tình huống xử lý của người giám hộ không đúng quy định - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tình huống xử lý của người giám hộ không đúng quy định - Người đăng: tien06051992
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
Tình huống xử lý của người giám hộ không đúng quy định 9 10 191