Ktl-icon-tai-lieu

Tính toán quá trình lan truyền sóng trong rừng ngập mặn

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 22 trang   |   Lượt xem: 2321 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Tính toán quá trình lan truyền sóng trong rừng
ngập mặn
Nguyễn Viết Quỳnh
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
Luận văn ThS ngành: Hải dương học; Mã số: 60 44 97
Người hướng dẫn: PGS. TS. Nguyễn Minh Huấ n
Năm bảo vệ: 2012
Abstract: Phân tích quá trình tiêu tán năng lượng sóng trong rừng ngập
mặn. Đưa ra Mô hình tính toán và dự báo sóng SWAN. Áp dụng mô hình
SWAN tính toán suy giảm năng lượng sóng do rừng ngập mặn tại khu vực
cửa Trà Lý – Thái Bình.
Keywords: Hải dương học; Quá trình lan truyền sóng; Rừng ngập mặn;
Tính toán
Content
Mở đầu
Rừng ngập mặn (RNM) phát triển chủ yếu tồn tại và sinh trưởng tại khu vực bờ
biển ngập nước. Rừng ngập mặn trên thế giới rải rác chủ yếu ở những khu vực nhiệt đới
và cận nhiệt đới vì chúng không chịu được sự lạnh giá ( Taal, 1994). Trong quá khứ rừng
ngập mặn được xem như là vô dụng và như một kết quả chúng bị biến mất nhanh chóng
[3]. Chỉ gần đây rừng ngập mặn được nhận là một hệ sinh thái quan trọng, không chỉ vẻ
đẹp mà còn vì tầm quan trọng đối với sự ổn định đường bờ biển và môi trường nuôi
dưỡng nhiều sinh vật biển. Đặc biệt những khu rừng ngập mặn gần bờ có thể làm giảm độ
cao sóng và thậm chí sóng thần. Tháng 7 năm 1996, cơn bão số 2 (Frankie) với sức gió
103 ÷ 117 km/giờ đổ bộ vào huyện Thái Thụy (Thái Bình) nhờ có dải RNM bảo vệ nên
đê biển và nhiều bờ đầm không bị hư hỏng, trong lúc đó huyện Tiền Hải do phá phần lớn
RNM nên các bờ đầm đều bị xói lở hoặc bị phá vỡ. Năm 2005, vùng ven biển huyện Thái
Thụy tuy không nằm trong tâm bão số 7 (Damrey) nhưng sóng cao ở sông Trà Lý đã làm
sạt lở hơn 650m đê nơi không có RNM ở thôn Tân Bồi, xã Thái Đô trong lúc phần lớn
tuyến đê có RNM ở xã này không bị sạt lở vì thảm cây dày đặc đã làm giảm đáng kể
cường độ sóng. Trận sóng thần khủng khiếp tại Ấn Độ Dương tháng 12 năm 2004,
Kathiresan and Rajendran (2005) đã cho thấy tầm quan trọng của rừng ngập mặn trong

việc làm suy giảm ảnh hưởng của sóng thần.Ví dụ, tại Indonesia tâm sóng thần rất gần
với đảo Simeuleu, tuy nhiên số lượng người chết đặc biệt thấp bởi vì sự hiện diện của
những khu rừng ngập mặn với mật độ dày đặc, phía đông nam của Ấn Độ, thiệt hại về
kinh tế và con người ít tại những vùng có rừng ngập mặn rậm rạp.
Do tầm quan trọng to lớn của chúng, rừng ngập mặn và hệ sinh thái rừng ngập
mặn đã được chú trọng nghiên cứu trong thời gian gần đây nhưng sự hiểu biết về chúng
còn rất hạn chế. Thiếu trầm trọng những nghiên cứu động lực và nghiên cứu về sự tương
tác giữa trầm tích học và thủy động học. Đặc biệt, những ngh...
Tính toán quá trình lan truyn sóng trong rng
ngp mn
Nguyê
̃
n Viết Qunh
Trường Đại hc Khoa hc T nhiên
Lun văn ThS ngành: Hải dương học; Mã s: 60 44 97
Người hướng dn: PGS. TS. Nguyê
̃
n Minh Huấn
m bảo v: 2012
Abstract: Phân tích quá trình tiêu tán năng lượng sóng trong rng ngp
mặn. Đưa ra hình tính toán d báo sóng SWAN. Áp dng hình
SWAN tính toán suy giảm năng lượng sóng do rng ngp mn ti khu vc
ca Trà Lý Thái Bình.
Keywords: Hi dương học; Quá trình lan truyn sóng; Rng ngp mn;
Tính toán
Content
M đầu
Rng ngp mn (RNM) phát trin ch yếu tn tại sinh trưởng ti khu vc b
bin ngập nước. Rng ngp mn trên thế gii ri rác ch yếu nhng khu vc nhiệt đới
và cn nhiệt đi vì chúng không chịu được s lnh giá ( Taal, 1994). Trong quá kh rng
ngp mặn được xem như dụng như một kết qu chúng b biến mt nhanh chóng
[3]. Ch gần đây rng ngp mặn được nhn mt h sinh thái quan trng, không ch v
đẹp mà còn vì tm quan trọng đối vi s ổn định đường b biển môi trường nuôi
dưỡng nhiu sinh vt biển. Đặc bit nhng khu rng ngp mn gn b có th làm giảm độ
cao sóng thm chí sóng thần. Tháng 7 m 1996, cơn bão số 2 (Frankie) vi sc gió
103 ÷ 117 km/gi đổ b vào huyn Thái Thy (Thái Bình) nh di RNM bo v nên
đê biển và nhiu b đầm không b hư hỏng, trong lúc đó huyện Tin Hi do phá phn ln
RNM nên các b đầm đều b xói l hoc b phá vỡ. Năm 2005, vùng ven biển huyn Thái
Thy tuy không nm trong tâm bão s 7 (Damrey) nhưng sóng cao sông Trà đã làm
st l n 650m đê nơi không RNM thôn Tân Bồi, Thái Đô trong lúc phần ln
tuyến đê RNM này không b st l vì thm cây dày đặc đã m giảm đáng k
ờng đ sóng. Trn sóng thn khng khiếp ti Ấn Độ Dương tháng 12 năm 2004,
Kathiresan and Rajendran (2005) đã cho thy tm quan trng ca rng ngp mn trong
Tính toán quá trình lan truyền sóng trong rừng ngập mặn - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tính toán quá trình lan truyền sóng trong rừng ngập mặn - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
22 Vietnamese
Tính toán quá trình lan truyền sóng trong rừng ngập mặn 9 10 734