Ktl-icon-tai-lieu

Tính toán thiết kế mạng lõi 3G

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 24 trang   |   Lượt xem: 2725 lần   |   Lượt tải: 6 lần
1

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
---------------------------------------

Nguyễn Xuân Bách

TÍNH TOÁN THIẾT KẾ MẠNG LÕI 3G

Chuyên ngành: Kỹ thuật điện tử
Mã số: 60.52.70

TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ
HÀ NỘI -2012

1

Luận văn được hoàn thành tại:
HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

Người hướng dẫn khoa học : PGS.TS Bạch Nhật Hồng

Phản biện 1: …………………………………………………

Phản biện 2: …………………………………………………

Luận văn sẽ được bảo vệ trước Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ tại
Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
Vào lúc :…. giờ …. ngày …. tháng …. năm 2012

Có thể tìm hiểu luận văn tại:
- Thư viện của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông

1

MỞ ĐẦU
Mạng UMTS bao gồm hai phần, phần mạng lõi (Core Network) và phần mạng
truy nhập (RAN- Radio Access Network). Mạng lõi CN liên quan đến vấn đề chuyển
mạch và định tuyến lưu lượng chuyển mạch kênh và chuyển mạch gói, phần mạng
truy nhập liên quan đến vấn đề cung cấp tài nguyên vô tuyến và điều khiển truy nhập
vô tuyến.
Phần mạng lõi CN đóng vai trò quan trọng trong việc quyết định năng lực phục vụ
cũng như khả năng nâng cấp mạng. Tất cả các nhu cầu xuất phát từ phần mạng truy
nhập đều phải thông qua xử lý của phần mạng lõi, và bất cứ những sự thay đổi nào từ
phần RAN cũng đều dựa trên khả năng phục vụ của phần CN. Vì vậy việc nghiên cứu
tính toán dung lượng mạng lõi CN là hết sức quan trọng.
Đề tài “Tính toán thiết kế mạng lõi 3G” sẽ trình bày chi tiết các thuật toán để định
cỡ miền chuyển mạch gói của mạng UMTS. Sự phân tích dựa vào lưu lượng và thông
lượng dữ liệu được tạo ra trên các giao diện của các thực thể mạng trong mạng
UMTS. phục vụ cho quá trình vận hành khai thác cũng như phát triển nâng cấp hệ
thống mạng lõi 3G đảm bảo phục vụ kịp thời nhu cầu đang tăng nhanh của người sử
dụng.

2

CHƯƠNG I – TỔNG QUAN QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN CỦA
MẠNG THÔNG TIN DI ĐỘNG
1.1 Lịch sử phát triển của thông tin di động và giới thiệu hệ thống thông tin

IMT-2000
1.1.1 Lịch sử phát triển
Hệ thống thông tin di động thế hệ thứ ba, 3G ra đời với mục tiêu là thực hiện một
hệ thống thông tin di động duy nhất trên toàn thế giới. Khác với các dịch vụ được
cung cấp bởi những hệ thống thông tin di động hiện nay chủ yếu là thoại (công nghệ
tương tự là đặc trưng hệ thống thế hệ thứ nhất, công nghệ số là đặc trưng của hệ
thống thế hệ thứ 2), hệ thống 3G nhằm vào các dịch vụ băng rộng như truy nhập
Internet tốc độ cao, truyền hình và ảnh chất lượng cao tương đương mạng hữu tuyến
1.1.2 Hệ thống thông tin di động 3G theo IMT-2000
1.2 Nân...
1
HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
---------------------------------------
Nguyễn Xuân Bách
TÍNH TOÁN THIẾT KẾ MẠNG LÕI 3G
Chuyên ngành: Kỹ thuật điện tử
Mã số: 60.52.70
TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC
HÀ NỘI -2012
Tính toán thiết kế mạng lõi 3G - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tính toán thiết kế mạng lõi 3G - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
24 Vietnamese
Tính toán thiết kế mạng lõi 3G 9 10 650