Ktl-icon-tai-lieu

TL CƠ ĐẤT NỀN MÓNG

Được đăng lên bởi dinhquyetcd102
Số trang: 241 trang   |   Lượt xem: 814 lần   |   Lượt tải: 1 lần
MUÏC LUÏC
Trang
05

LÔØI NOÙI ÑAÀU
Phaàn 1. CÔ HOÏC ÑAÁT
Chöông 1. CAÙC CHÆ TIEÂU VEÀ TÍNH CHAÁT VAØ TRAÏNG THAÙI VAÄT LÍ
CUÛA ÑAÁT
1.1. Toùm taét lí thuyeát
07
1.2. Baøi taäp coù lôøi giaûi
14
1.3. Baøi taäp töï giaûi
30
Chöông 2. TÍNH CHAÁT CÔ HOÏC CUÛA ÑAÁT
2.1. Toùm taét lí thuyeát
34
2.2. Baøi taäp coù lôøi giaûi
45
2.3. Baøi taäp töï giaûi
65
Chöông 3. PHAÂN BOÁ ÖÙNG SUAÁT TRONG ÑAÁT
3.1. Toùm taét lí thuyeát
68
3.2. Baøi taäp coù lôøi giaûi
78
3.3. Baøi taäp töï giaûi
98
Chöông 4. LUÙN CUÛA NEÀN ÑAÁT
4.1. Toùm taét lí thuyeát
101
4.2. Baøi taäp coù lôøi giaûi
109
4.3. Baøi taäp töï giaûi
121
Chöông 5. SÖÙC CHÒU TAÛI CUÛA NEÀN ÑAÁT
5.1. Toùm taét lí thuyeát
124
5.2. Baøi taäp coù lôøi giaûi
130
5.3. Baøi taäp töï giaûi
136
Chöông 6. OÅN ÑÒNH MAÙI ÑAÁT
6.1. Toùm taét lí thuyeát
138
6.2. Baøi taäp coù lôøi giaûi
144
6.3. Baøi taäp töï giaûi
146
Chöông 7. AÙP LÖÏC ÑAÁT LEÂN TÖÔØNG CHAÉN
7.1. Toùm taét lí thuyeát
148
7.2. Baøi taäp coù lôøi giaûi
159
7.3. Baøi taäp töï giaûi
169
Chöông 8. THÍ NGHIEÄM ÑAÁT HIEÄN TRÖÔØNG
8.1. Toùm taét lí thuyeát
172
8.2. Baøi taäp coù lôøi giaûi
178
3

8.3. Baøi taäp töï giaûi
Phaàn 2. NEÀN VAØ MOÙNG
Chöông 9. MOÙNG NOÂNG TREÂN NEÀN THIEÂN NHIEÂN
9.1. Toùm taét lí thuyeát
9.2. Baøi taäp coù lôøi giaûi
9.3. Baøi taäp töï giaûi
Chöông 10. TÍNH TOAÙN MOÙNG COÏC
10.1. Toùm taét lí thuyeát
10.2. Baøi taäp coù lôøi giaûi
10.3. Baøi taäp töï giaûi
PHUÏ LUÏC BAØI TAÄP LÔÙN
PHUÏ LUÏC CAÙC BAÛNG TRA
TAØI LIEÄU THAM KHAÛO

4

181

183
193
200
202
213
220
223
244
291

LÔØI NOÙI ÑAÀU
Ñòa kó thuaät coâng trình laø moät ngaønh coù tuoåi ñôøi coøn raát treû treân theá giôùi vaø
ôû Vieät Nam, nhöng yù nghóa maø noù mang laïi thì raát lôùn vaø ngaøy caøng ñoùng vai
troø quan troïng trong lónh vöïc xaây döïng. Moân Cô hoïc ñaát neàn vaø moùng ñaõ ñöôïc
ñöa vaøo giaûng daïy ôû Tröôøng Só quan Coâng binh töø raát laâu nhaèm trang bò nhöõng
kieán thöùc cô baûn veà Ñòa kó thuaät, phuïc vuï cho khaûo saùt, thi coâng vaø xaây döïng
coâng trình, ñaëc bieät laø caùc coâng trình phoøng thuû chieán löôïc. Giaùo trình baøi taäp
Cô hoïc Ñaát, Neàn vaø Moùng ñöôïc bieân soaïn nhaèm giuùp ngöôøi hoïc cuûng coá laïi lí
thuyeát, naém ñöôïc caùch giaûi moät soá daïng baøi taäp cô baûn cuûa moân hoïc vaø yù nghóa
thöïc tieãn cuûa noù.
Giaùo trình Baøi taäp Cô hoïc Ñaát, Neàn vaø Moùng ñöôïc bieân soaïn treân cô sôû
ñeà cöông chöông trình ñaøo taïo só quan phaân ñoäi cuûa Tröôøng Só quan Coâng binh.
Giaùo trình goàm coù hai phaàn vôùi möôøi chöông vaø hai p...
3
MUÏC LUÏC
Trang
LÔØI NOÙI ÑAÀU 05
Phaàn 1. CÔ HOÏC ÑAÁT
Chöông 1. CAÙC CHÆ TIEÂU VEÀ NH CHAÁT VAØ TRAÏNG THAÙI VAÄT LÍ
CUÛA ÑAÁT
1.1. Toùm taét lí thuyeát 07
1.2. Baøi taäp coù lôøi giaûi 14
1.3. Baøi taäp töï giaûi 30
Chöông 2. TÍNH CHAÁT CÔ HOÏC CUÛA ÑAÁT
2.1. Toùm taét lí thuyeát 34
2.2. Baøi taäp coù lôøi giaûi 45
2.3. Baøi taäp töï giaûi 65
Chöông 3. PHAÂN BOÁ ÖÙNG SUAÁT TRONG ÑAÁT
3.1. Toùm taét lí thuyeát 68
3.2. Baøi taäp coù lôøi giaûi 78
3.3. Baøi taäp töï giaûi 98
Chöông 4. LUÙN CUÛA NEÀN ÑAÁT
4.1. Toùm taét lí thuyeát 101
4.2. Baøi taäp coù lôøi giaûi 109
4.3. Baøi taäp töï giaûi 121
Chöông 5. SÖÙC CHÒU TAÛI CUÛA NEÀN ÑAÁT
5.1. Toùm taét lí thuyeát 124
5.2. Baøi taäp coù lôøi giaûi 130
5.3. Baøi taäp töï giaûi 136
Chöông 6. OÅN ÑÒNH MAÙI ÑAÁT
6.1. Toùm taét lí thuyeát 138
6.2. Baøi taäp coù lôøi giaûi 144
6.3. Baøi taäp töï giaûi 146
Chöông 7. AÙP LÖÏC ÑAÁT LEÂN TÖÔØNG CHAÉN
7.1. Toùm taét lí thuyeát 148
7.2. Baøi taäp coù lôøi giaûi 159
7.3. Baøi taäp töï giaûi 169
Chöông 8. THÍ NGHIEÄM ÑAÁT HIEÄN TRÖÔØNG
8.1. Toùm taét lí thuyeát 172
8.2. Baøi taäp coù lôøi giaûi 178
TL CƠ ĐẤT NỀN MÓNG - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TL CƠ ĐẤT NỀN MÓNG - Người đăng: dinhquyetcd102
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
241 Vietnamese
TL CƠ ĐẤT NỀN MÓNG 9 10 619