Ktl-icon-tai-lieu

Tổ chức cuộc thi Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn dành cho học sinh trung học năm học 2014-2015

Được đăng lên bởi hoakychau1976
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 2473 lần   |   Lượt tải: 0 lần
UBND HUYỆN YÊN LẠC

PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

Số : 405/GD&ĐT-THCS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Yên Lạc, ngày 8 tháng 10 năm 2014

HƯỚNG DẪN
Tổ chức cuộc thi Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống
thực tiễn dành cho học sinh trung học năm học 2014-2015
Căn cứ hướng dẫn số 353/GD&ĐT-THCS ngày 10/9/2014 của Phòng
GD&ĐT Yên Lạc về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm bậc THCS năm học 2014 –
2015; Thực hiện công văn số 1455/SGDĐT-GDTrH ngày 01/10/2014 của Sở
GD&ĐT Vĩnh Phúc về việc Hướng dẫn tổ chức cuộc thi Vận dụng kiến thức liên
môn để giải quyết các tình huống thực tiễn dành cho học sinh trung học năm học
2014-2015, Phòng GD&ĐT hướng dẫn việc tổ chức cuộc thi Vận dụng kiến thức
liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn dành cho học sinh trung học năm
học 2014-2015 (sau đây gọi tắt là Cuộc thi) như sau:
I. Mục đích, yêu cầu
- Khuyến khích học sinh vận dụng kiến thức của các môn học khác nhau để
giải quyết các tình huống thực tiễn; tăng cường khả năng vận dụng tổng hợp, khả
năng tự học, tự nghiên cứu của học sinh;
- Thúc đẩy việc gắn kiến thức lý thuyết và thực hành trong nhà trường với
thực tiễn đời sống; đẩy mạnh thực hiện dạy học theo phương châm "học đi đôi với
hành";
- Góp phần đổi mới hình thức, phương pháp dạy học và đổi mới kiểm tra,
đánh giá kết quả học tập; thúc đẩy sự tham gia của gia đình, cộng đồng vào công tác
giáo dục.
- Thông qua cuộc thi, phòng GD&ĐT đánh giá việc triển khai thực hiện
nhiệm vụ năm học của các nhà trường, lựa chọn bài dự thi tham dự cuộc thi do Sở
GD&ĐT tổ chức.
- Thí sinh đạt giải trong cuộc thi được Sở GD&ĐT cấp giấy chứng nhận và
phần thưởng của Ban tổ chức.
- Cuộc thi phải đảm bảo an toàn, nghiêm túc, chính xác, công bằng, khách
quan.
II. Nội dung và đối tượng dự thi
1. Nội dung: Học sinh phát hiện vấn đề và đưa ra giải pháp để giải quyết vấn
đề nảy sinh trong thực tiễn về một số các chủ đề sau:
- Hiểu biết về pháp luật, an toàn giao thông;
- Phòng chống tham nhũng;
- Bảo vệ chủ quyền quốc gia về biên giới, biển, đảo;
- Bảo vệ môi trường, bảo tồn thiên nhiên, tài nguyên và môi trường biển đảo,
ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai, sử dụng năng lượng
tiết kiệm và hiệu quả.
2. Đối tượng:
- Là học sinh trung học cơ sở (THCS).

- Học sinh hoặc nhóm học sinh (mỗi nhóm không quá 02 học sinh) dự thi trên
tinh thần tự nguyện; mỗi học sinh (nhóm học sinh) được tham gia 01 bài dự thi.
III. Sản phẩm và tiêu chí chấm thi
1. Sản phẩm:
Sản phẩm dự thi là m...
UBND HUYỆN YÊN LẠC
PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
Số : 405/GD&ĐT-THCS
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Yên Lạc, ngày 8 tháng 10 năm 2014
HƯỚNG DẪN
Tổ chức cuộc thi Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống
thực tiễn dành cho học sinh trung học năm học 2014-2015
Căn cứ hướng dẫn số 353/GD&ĐT-THCS ngày 10/9/2014 của Phòng
GD&ĐT Yên Lạc về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm bậc THCS năm học 2014
2015; Thực hiện công văn số 1455/SGDĐT-GDTrH ngày 01/10/2014 của Sở
GD&ĐT Vĩnh Phúc về việc Hướng dẫn tổ chức cuộc thi Vận dụng kiến thức liên
môn để giải quyết các tình huống thực tiễn dành cho học sinh trung học m học
2014-2015, Phòng GD&ĐT hướng dẫn việc tổ chức cuộc thi Vận dụng kiến thức
liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn dành cho học sinh trung học năm
học 2014-2015 (sau đây gọi tắt là Cuộc thi) như sau:
I. Mục đích, yêu cầu
- Khuyến khích học sinh vận dụng kiến thức của các môn học khác nhau để
giải quyết các tình huống thực tiễn; tăng cường khả năng vận dụng tổng hợp, khả
năng tự học, tự nghiên cứu của học sinh;
- Thúc đẩy việc gắn kiến thức thuyết thực hành trong nhà trường với
thực tiễn đời sống; đẩy mạnh thực hiện dạy học theo phương châm "học đi đôi với
hành";
- Góp phần đổi mới hình thức, phương pháp dạy học đổi mới kiểm tra,
đánh giá kết quả học tập; thúc đẩy sự tham gia của gia đình, cộng đồng vào công tác
giáo dục.
- Thông qua cuộc thi, phòng GD&ĐT đánh giá việc triển khai thực hiện
nhiệm vụ năm học của các nhà trường, lựa chọn i dự thi tham dự cuộc thi do Sở
GD&ĐT tổ chức.
- Thí sinh đạt giải trong cuộc thi được Sở GD&ĐT cấp giấy chứng nhận
phần thưởng của Ban tổ chức.
- Cuộc thi phải đảm bảo an toàn, nghiêm túc, chính xác, công bằng, khách
quan.
II. Nội dung và đối tượng dự thi
1. Nội dung: Học sinh phát hiện vấn đề đưa ra giải pháp đgiải quyết vấn
đề nảy sinh trong thực tiễn về một số các chủ đề sau:
- Hiểu biết về pháp luật, an toàn giao thông;
- Phòng chống tham nhũng;
- Bảo vệ chủ quyền quốc gia về biên giới, biển, đảo;
- Bảo vệ môi trường, bảo tồn thiên nhiên, tài nguyên môi trường biển đảo,
ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai, sử dụng năng lượng
tiết kiệm và hiệu quả.
2. Đối tượng:
- Là học sinh trung học cơ sở (THCS).
Tổ chức cuộc thi Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn dành cho học sinh trung học năm học 2014-2015 - Trang 2
Tổ chức cuộc thi Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn dành cho học sinh trung học năm học 2014-2015 - Người đăng: hoakychau1976
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Tổ chức cuộc thi Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn dành cho học sinh trung học năm học 2014-2015 9 10 231