Ktl-icon-tai-lieu

Tổ chức dữ liệu trong hệ thống thông tin kế toán

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 27 trang   |   Lượt xem: 3627 lần   |   Lượt tải: 5 lần
Chương 2
Tổ chức dữ liệu trong hệ thống
thông tin kế toán

1

Mục tiêu










2



Cách thức xác định dữ liệu cần thu thập
So sánh quá trình thu thập, lưu trữ và xử lý dữ liệu giữa
AIS thủ công và AIS máy tính
Các hoạt động ghi nhận dữ liệu trong AIS thủ công và
máy tính
Cách thức lưu trữ dữ liệu trong AIS thủ công và máy tính
Vai trò của các tập tin chính, tập tin nghiệp vụ
Các phương pháp mã hóa thực thể mang dữ liệu
Các phương thức nhập dữ liệu
Các cấu trúc tổ chức dữ liệu

Lưu trữ
Quá 
trình 
SXKD

Dữ liệu
đầu vào

Xử lý
Kiểm soát - phản
hồi

•Xác định dữ liệu cần thu thập
•Tổ chức thu thập dữ liệu
•Tổ chức lưu trữ dữ liệu
3

Thông tin
đầu ra

Chu trình kinh doanh
Mỗi chuỗi các hoạt động cùng liên quan đến 1 nội
dung của quá trình SXKD  Chu trình kinh doanh hay còn
gọi là chu trình kế toán


Bao gồm:
Chu trình doanh thu
 Chu trình chi phí
 Chu trình sản xuất
 Chu trình nhân sự
 Chu trình tài chính


4

Chu trình kinh doanh
Chu trình doanh thu: Tập hợp các hoạt động liên quan
đến quá trình cung cấp hàng hóa/dịch vụ và thu tiền.
 Chu trình chi phí: Tập hợp các hoạt động liên quan đến
quá trình mua hàng hóa/dịch vụ và thanh toán.
 Chu trình sản xuất: Tập hợp các hoạt động liên quan
đến quá trình chuyển hóa các yếu tố đầu vào thành sản
phẩm hoàn thành.
 Chu trình nhân sự: Tập hợp các hoạt động liên quan đến
quá trình tuyển dụng và trả lương
 Chu trình tài chính: Tập hợp các hoạt động liên quan
đến quá trình huy động, sử dụng vốn và phân phối kết quả
5 sử dụng vốn


Mối liên hệ giữa các chu trình kế toán
Chu trình sản xuất

Sản phẩm

NVL, NC -> SP hoàn thành

Bán hàng –> Thu tiền

Dữ liệu

Dữ liệu
NVL

Mua hàng – trả tiền

6

Tiền

Hệ thống lập báo cáo,
cung cấp thông tin

Chu trình chi phí

Nhân công

Chu trình doanh thu

Dữ liệu

Chu trình tài chính
Tiền

Chu trình nhân sự
Tuyển dụng – Trả lương

Nhận tiền – Chi tiền

Tiền

Nội dung dữ liệu thu thập
Nội dung của 1 
hoạt động

Nguồn lực 
nào?

(

7

Resources)

Sự kiện 
gì?
(

Event)

Dữ liệu thu thập

Theo
các chu
trình

Đối tượng 
liên quan? 
(Agent)

Mô hình
REA

Tổ chức thu thập dữ liệu
Các chu trình kinh doanh
Mô hình REA
Xác định các loại Hđộng, Đtượng,
Nlực cần thu thập dữ liệu
Dữ liệu cần thu thập cho
từng đối tượng, nguồn lực
Dữ liệu cần thu thập cho
từng hoạt động

8

Yêu cầu
thông tin,
yêu cầu
quản lý, đặc
điểm kinh
doanh

Tài
khoản và
Các đối
tượng chi
tiết

Chứng từ

1 mô hình REA minh họa chu trình doanh thu
Resource
Event
Agent
Đặt hàng
Hàng hóa
KH
Xuất kho
Tkh...
1
Ch ng 2ươ
T ch c d li u trong h th ng
thông tin k toánế
Tổ chức dữ liệu trong hệ thống thông tin kế toán - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tổ chức dữ liệu trong hệ thống thông tin kế toán - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
27 Vietnamese
Tổ chức dữ liệu trong hệ thống thông tin kế toán 9 10 631