Ktl-icon-tai-lieu

Tổ chức kinh doanh

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 24 trang   |   Lượt xem: 1677 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright
Hà Nội, tháng 11/2004

Marketing Địa phương

Marketing Asian Places
Chương 13

Chương 13

Tổ chức để thay đổi
Trong quyển sách này, chúng tôi đã lập luận rằng nhiều địa phương châu Á – các thành
phố, tiểu bang, các vùng, và cả quốc gia – đang đối diện với nhiều nguy cơ khủng
hoảng và cơ hội. Khi con người và các doanh nghiệp trở nên lưu động hơn, họ sẽ
chuyển tới những địa phương hấp dẫn và rời bỏ những nơi kém hấp dẫn. Thời gian và
khoảng cách được rút ngắn trên thị trường toàn cầu cũng có nghĩa là những phát triển ở
nơi khác trên thế giới có thể ảnh hưởng đến vận mệnh của các địa phương từng được
cho là an toàn. Điều này làm nảy sinh những vấn đề cơ bản về việc địa phương có thể
làm gì để tồn tại và thịnh vượng.
Các địa phương phải thường xuyên đánh giá lại xem liệu đã đáp ứng được những
nhu cầu của dân cư và các doanh nghiệp hay chưa. Mỗi địa phương phải luôn tham gia
vào quá trình tạo giá trị gia tăng. Cần phải tăng thêm những lợi ích và sức thu hút gì?
Địa phương hỗ trợ công dân và các doanh nghiệp như thế nào trong việc tìm và sáng
tạo những giá trị mới? Có phải địa phương đang mang lại những lợi ích đặc biệt so với
các địa phương khác?
Các địa phương cũng phải hình dung rõ ràng vai trò của mình trong nền kinh tế địa
phương, quốc gia và toàn cầu. Họ phải tự hỏi “Ai sẽ muốn sống và làm việc ở đây,
trong những điều kiện nào và với những kỳ vọng gì?” Địa phương nào không xác định
được các triển vọng và tiềm năng của mình có thể thua cuộc trước các đối thủ cạnh
tranh khác thu hút hơn.
Trong chương cuối này, chúng tôi tóm tắt những thách thức chủ yếu đối với các địa
phương và đề xuất những biện pháp có thể giúp họ đáp ứng những thách thức này.
Chúng tôi đặc biệt nhắm đến ba vấn đề sau:
•
•
•

Các địa phương đang đứng trước những thách thức chủ yếu nào?
Làm thế nào các địa phương có thể phản ứng tích cực trước những thách thức
này?
Tại sao cần phải lập kế hoạch định hướng thị trường?

CÁC ĐỊA PHƯƠNG ĐỨNG TRƯỚC NHỮNG THÁCH THỨC CHỦ YẾU NÀO?
Các địa phương châu Á đang đối mặt với bốn thách thức chính:
Thách thức 1: Các địa phương ngày càng chịu nhiều rủi ro bởi nhịp độ thay đổi
đang gia tăng trong môi trường kinh tế, chính trị và công nghệ toàn cầu.
Đã có thời dân cư của một địa phương từng kỳ vọng rằng thành phố, cộng đồng hay
khu vực của họ sẽ duy trì một đặc điểm công nghiệp và kinh doanh ổn định. Ngày mai
rồi sẽ giống như hôm nay. Hồng Kông sẽ mãi là trung tâm tài chính châu Á và là quốc
gia sản xuất các thứ đồ ch...
Chương trình Ging dy Kinh tế Fulbright Marketing Địa phương Marketing Asian Places
Hà Ni, tháng 11/2004 Chương 13
Philip Kotler et al. 1 Người dch: Kim Chi
Hiu đính: Quý Tâm
Chương 13
T chc để thay đổi
Trong quyn sách này, chúng tôi đã lp lun rng nhiu địa phương châu Á – các thành
ph, tiu bang, các vùng, và c quc gia – đang đối din vi nhiu nguy cơ khng
hong và cơ hi. Khi con người và các doanh nghip tr nên lưu động hơn, h s
chuyn ti nhng địa phương hp dn và ri b nhng nơi kém hp dn. Thi gian và
khong cách được rút ngn trên th
trường toàn cu cũng có nghĩa là nhng phát trin
nơi khác trên thế gii có th nh hưởng đến vn mnh ca các địa phương tng đưc
cho là an toàn. Điu này làm ny sinh nhng vn đề cơ bn v vic địa phương có th
làm gì để tn ti và thnh vượng.
Các địa phương phi thường xuyên đánh giá li xem liu đã đáp
ng được nhng
nhu cu ca dân cư và các doanh nghip hay chưa. Mi địa phương phi luôn tham gia
vào quá trình to giá tr gia tăng. Cn phi tăng thêm nhng li ích và sc thu hút gì?
Địa phương h tr công dân và các doanh nghip như thế nào trong vic tìm và sáng
to nhng giá tr mi? Có phi địa phương đang mang li nhng li ích đặc bit so vi
các địa phương khác?
Các địa phương cũng ph
i hình dung rõ ràng vai trò ca mình trong nn kinh tế địa
phương, quc gia và toàn cu. H phi t hi “Ai s mun sng và làm vic đây,
trong nhng điu kin nào và vi nhng k vng gì?” Địa phương nào không xác định
được các trin vng và tim năng ca mình có th thua cuc trước các đối th cnh
tranh khác thu hút hơn.
Trong chương cui này, chúng tôi tóm tt nhng thách thc ch yế
u đối vi các địa
phương và đề xut nhng bin pháp có th giúp h đáp ng nhng thách thc này.
Chúng tôi đặc bit nhm đến ba vn đề sau:
Các địa phương đang đứng trước nhng thách thc ch yếu nào?
Làm thế nào các địa phương có th phn ng tích cc trước nhng thách thc
này?
Ti sao cn phi lp kế ho
ch định hướng th trường?
CÁC ĐỊA PHƯƠNG ĐỨNG TRƯỚC NHNG THÁCH THC CH YU NÀO?
Các địa phương châu Á đang đối mt vi bn thách thc chính:
Thách thc 1: Các địa phương ngày càng chu nhiu ri ro bi nhp độ thay đổi
đang gia tăng trong môi trường kinh tế, chính tr và công ngh toàn cu.
Đã có thi dân cư ca mt địa phương tng k v
ng rng thành ph, cng đồng hay
khu vc ca h s duy trì mt đặc đim công nghip và kinh doanh n định. Ngày mai
ri s ging như hôm nay. Hng Kông s mãi là trung tâm tài chính châu Á và là quc
gia sn xut các th đồ chơi, hàng may mc và đồ đin t vi chi phí thp. Singapore s
mãi là nhà thu sn xut, nhà xut khu linh kin và nơi hi hp ca châu Á. Nht s
Tổ chức kinh doanh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tổ chức kinh doanh - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
24 Vietnamese
Tổ chức kinh doanh 9 10 795