Ktl-icon-tai-lieu

Tổ chức và khai thác tài liệu số tại thư viện Tạ Quang Bửu trường đại học Bách Khoa Hà Nội

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 2485 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Tổ chức và khai thác tài liệu số tại thư viện Tạ
Quang Bửu trường đại học Bách Khoa Hà Nội
Trần Thị Thanh Thủy
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
Luận văn ThS. ngành: Khoa học thư viện; Mã số: 60 32 20
Người hướng dẫn: TS. Nguyễn Thu Thủy
Năm bảo vệ: 2012
Abstract. Tìm hiểu vai trò Tài liệu số (TLS) đối với Thư viện Tạ Quang Bửu (TV
TQB). Tìm hiểu đặc điểm nhu cầu tin của người dùng tin về TLS, nghiên cứu thực
trạng tổ chức và khai thác TLS. Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả tổ
chức và khai thác TLS tại TV TQB.
Keywords. Thư viện Tạ Quang Bửu; Tài liệu số; Tài nguyên số; Khoa học thư viện
Content
MỞ ĐẦU
1. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI
Ngày nay chúng ta đang sống trong “thời đại thông tin” mọi hoạt động sống, lao động
của con người đều cần có thông tin. Nhiều loại hình xuất bản phẩm hiện đại xuất hiện đặc
biệt là tài liệu số (TLS) đã làm thay đổi hoạt động của các cơ quan thông tin – thư viện (TTTV). Chính vì vậy, phát triển thư viện điện tử (TVĐT), thư viện số (TVS) là xu hướng phát
triển tất yếu của các thư viện trên thế giới, đó cũng là yêu cầu đặt ra đối với sự phát triển
ngành TT-TV Việt Nam.
Thư viện Tạ Quang Bửu (TV TQB) - Trường Đại học Bách khoa Hà Nội (sau đây gọi
tắt là TV TQB) là một trong những thư viện lớn trong hệ thống thư viện đại học, TV TQB
đang phấn đấu trở thành thư viện đầu mối cung cấp, chia sẻ thông tin cho khối các trường đại
học về khoa học kỹ thuật tại phía Bắc và trong cả nước.
Nhận thức rõ vai trò quan trọng của tổ chức và khai thác TLS đối với sự phát triển của
TV TQB và Trường ĐHBK HN trong tình hình hiện nay nên tôi đã mạnh dạn chọn đề tài:
“Tổ chức và khai thác tài liệu số tại Thƣ viện Tạ Quang Bửu – Trƣờng Đại học Bách
khoa Hà Nội” làm đề tài cho luận văn tốt nghiệp của mình.
2. TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU THEO HƢỚNG ĐỀ TÀI
Theo hướng nghiên cứu của đề tài ở trong và ngoài nước đã có một số công trình
nghiên cứu mang tính ứng dụng, điều tra nghiên cứu thực tiễn tại một số các cơ quan TT-TV
cụ thể như sau:
- Các bài viết trên các tạp chí, website nước ngoài liên quan tới TLS như:
+ Hodge, Gail (2000), Systems of Knowledge Organization for Digital Libraries,
Washington, D.C., Digital Library Federation and the Council on Library and Information
Resources, 37 pg. Bài viết đề cập đến kiến thức tổ chức TVS.
+ Kahle, Brewster., Rick Prelinger, Mary, E Jackson (2001), Public access to digital
material, D-Lib Magazine, Volume 7 Number 10. Truy cập trang  Bài

viết đã tổng quan về truy cập công cộng ...
T chức và khai thác tài liệu s tại thư viện T
Quang Bửu trường đại học Bách Khoa Hà Nội
Trn Th Thanh Thy
Trường Đại hc Khoa học Xã hội và Nhân văn
Luận văn ThS. ngành: Khoa học thư viện; Mã số: 60 32 20
Người hướng dn: TS. Nguyn Thu Thy
Năm bảo v: 2012
Abstract. Tìm hiểu vai trò Tài liệu s (TLS) đối với Thư viện T Quang Bu (TV
TQB). Tìm hiểu đặc điểm nhu cu tin của người dùng tin v TLS, nghiên cứu thc
trng t chức và khai thác TLS. Đề xut mt s giải pháp nhằm nâng cao hiu qu t
chức và khai thác TLS tại TV TQB.
Keywords. Thư viện T Quang Bu; Tài liệu s; Tài nguyên số; Khoa học thư viện
Content
MỞ ĐẦU
1. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI
Ngày nay chúng ta đang sống trong “thời đại thông tin” mi hoạt động sống, lao động
của con người đều cần có thông tin. Nhiều loại hình xuất bn phm hiện đại xut hiện đặc
biệt là tài liệu s (TLS) đã làm thay đổi hot động của các cơ quan thông tin – thư viện (TT-
TV). Chính vì vậy, phát triển thư viện điện t (TVĐT), thư viện s (TVS) là xu hướng phát
trin tt yếu của các thư viện trên thế giới, đó cũng là yêu cầu đặt ra đối vi s phát triển
ngành TT-TV Vit Nam.
Thư vin T Quang Bu (TV TQB) - Trường Đại học Bách khoa Hà Nội (sau đây gọi
tắt là TV TQB) là một trong những thư viện ln trong h thống thư viện đại hc, TV TQB
đang phấn đấu tr thành thư viện đầu mi cung cp, chia s thông tin cho khối các trường đại
hc v khoa hc k thut tại phía Bắc và trong cả nước.
Nhn thức rõ vai trò quan trọng ca t chức và khai thác TLS đối vi s phát triển ca
TV TQB và Trường ĐHBK HN trong tình hình hiện nay nên tôi đã mạnh dn chọn đề tài:
“Tổ chức và khai thác tài liệu s ti Thƣ viện T Quang Bu Trƣờng Đại học Bách
khoa Hà Nội” làm đề tài cho luận văn tốt nghip của mình.
2. TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU THEO HƢỚNG ĐỀ TÀI
Theo hướng nghiên cứu của đề tài ở trong và ngoài nước đã có một s công trình
nghiên cứu mang tính ứng dụng, điều tra nghiên cứu thc tin ti mt s các cơ quan TT-TV
c th như sau:
- Các bài viết trên các tạp chí, website nước ngoài liên quan tới TLS như:
+ Hodge, Gail (2000), Systems of Knowledge Organization for Digital Libraries,
Washington, D.C., Digital Library Federation and the Council on Library and Information
Resources, 37 pg. Bài viết đề cập đến kiến thc t chc TVS.
+ Kahle, Brewster., Rick Prelinger, Mary, E Jackson (2001), Public access to digital
material, D-Lib Magazine, Volume 7 Number 10. Truy cp trang http://www.dglib.org Bài
Tổ chức và khai thác tài liệu số tại thư viện Tạ Quang Bửu trường đại học Bách Khoa Hà Nội - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tổ chức và khai thác tài liệu số tại thư viện Tạ Quang Bửu trường đại học Bách Khoa Hà Nội - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
Tổ chức và khai thác tài liệu số tại thư viện Tạ Quang Bửu trường đại học Bách Khoa Hà Nội 9 10 9