Ktl-icon-tai-lieu

Tổ chức và quản lý đề tài nghiên cứu khoa học ở Nhật Bản

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 965 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Tæ chøc vµ qu¶n lý
®Ò tµi nghiªn cøu khoa häc ë NhËt B¶n
Hå Tó B¶o(*)
NhËt B¶n kh«ng chØ lµ mét c−êng quèc vÒ kinh tÕ, mµ cßn lµ
mét c−êng quèc vÒ khoa häc vµ c«ng nghÖ (KH&CN). Nãi c¸ch
kh¸c, kinh tÕ NhËt B¶n m¹nh còng v× cã nÒn KH&CN m¹nh,
vµ ng−îc l¹i. Lµ mét n−íc kh«ng cã truyÒn thèng KH&CN tõ
nhiÒu thÕ kû tr−íc nh− c¸c n−íc ch©u ¢u, nh−ng NhËt B¶n ®·
lµm ®−îc nhiÒu ®iÒu ®¸ng häc tËp vÒ KH&CN trong thÕ kû võa
qua. Bµi viÕt nµy giíi thiÖu mét sè th«ng tin vÒ tæ chøc vµ qu¶n
lý c¸c ®Ò tµi nghiªn cøu ë NhËt B¶n.

I. Qu¶n lý ®Ò tµi vµ kinh phÝ nghiªn cøu khoa
häc ë NhËt B¶n
Kinh phÝ cña NhËt B¶n dµnh cho
KH&CN trong n¨m tµi chÝnh 2008 (tõ
1/4/2008 ®Õn 31/3/2009) lµ 3.570 tû Yªn
(t−¬ng ®−¬ng 32.45 tû USD, nÕu tÝnh 1
USD b»ng 110 Yªn), chiÕm 7,55% cña
47.840 tû Yªn (435 tû USD) cña toµn bé
chi tiªu quèc gia n¨m 2008. Kinh phÝ nµy
®−îc ph©n bæ cho c¸c ®Ò ¸n vµ ch−¬ng
tr×nh KH&CN do nhiÒu Bé vµ c¬ quan
qu¶n lý, trong ®ã MEXT (Bé Gi¸o dôc,
V¨n hãa, ThÓ thao, Khoa häc vµ C«ng
nghÖ) nhËn 2.318,2 tû Yªn (21.07 tû
USD, 65%), METI (Bé Kinh tÕ, Th−¬ng
m¹i vµ C«ng nghiÖp) nhËn 512,7 tû Yªn
(4.66 tû USD, 14%), MOD (Bé Quèc
phßng) nhËn 184,1 tû Yªn (1.67 tû USD,
5%), MHLW (Bé Y tÕ, Lao ®éng, vµ Phóc
lîi X· héi) nhËn 136,4 tû Yªn (1,24 tû
USD, 4%),… ViÖc ph©n bæ nµy do MOF
(Bé Tµi chÝnh) quyÕt ®Þnh, dùa trªn ®¸nh
gi¸ cña Héi ®ång ChÝnh s¸ch KH&CN
(CSTP) - lµ tæ chøc cè vÊn cña Héi ®ång
ChÝnh phñ vÒ c¸c ®Ò ¸n vµ ch−¬ng tr×nh

KH&CN do c¸c Bé ®Ò xuÊt. Hµng n¨m,
CSTP ®¸nh gi¸ c¸c ®Ò xuÊt nµy theo c¸c
lo¹i S (xuÊt s¾c), A (rÊt tèt), B (tèt), vµ C
(cÇn ph¶n biÖn l¹i) (1).(*)(**)
B¶ng 1 so s¸nh kinh phÝ khoa häc vµ
c«ng nghÖ cña Mü, §øc, Ph¸p, Anh vµ
NhËt B¶n trong n¨m 2005 (2). §©y chØ lµ
mét so s¸nh t−¬ng ®èi, v× mét vµi sè liÖu
chØ lÊy ®−îc tõ nh÷ng n¨m tr−íc hoÆc
quan niÖm ‘nghiªn cøu viªn’ cña c¸c n−íc
cã thÓ kh¸c nhau. Tuy nhiªn, b¶ng nµy
còng cho thÊy kinh phÝ trung b×nh cho
mçi nghiªn cøu viªn cña c¸c n−íc nµy
kh¸ ngang b»ng nhau, kho¶ng 25 ngh×n
USD/ng−êi/n¨m. §¸ng l−u ý lµ trong c¸c
kinh phÝ KH&CN nµy, kinh phÝ tõ chÝnh
phñ cña Mü, Anh, §øc chØ chiÕm kho¶ng
30%, cao nhÊt lµ Ph¸p (37%) vµ thÊp
nhÊt lµ NhËt B¶n (19%).
(*)

GS., TSKH., ViÖn Khoa häc vµ C«ng nghÖ Tiªn
tiÕn NhËt B¶n (JAIST) vµ ViÖn Khoa häc vµ
C«ng nghÖ
ViÖt Nam
(VAST), email:
bao@jaist.ac.jp
(**)
T¸c gi¶ chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ sè liÖu tÝnh to¸n
trong bµi viÕt nµy.

Tæ chøc vµ qu¶n lý ®Ò tµi…

35

ë NhËt B¶n, mét phÇn lín kinh phÝ
KH&CN mçi Bé nhËn tõ Nhµ n−íc l¹i
®−îc giao cho mét sè tæ chøc vµ viÖn
nghiªn...
Tæ chøc vµ qu¶n lý
®Ò i nghiªn cøu khoa c ë NhËt n
Hå Tó B¶o
(*)
NhËt B¶n kh«ng chØ mét cêng quèc kinh tÕ, cßn
mét c−êng quèc khoa häc c«ng nghÖ (KH&CN). Nãi c¸ch
kh¸c, kinh NhËt B¶n m¹nh còng nÒn KH&CN m¹nh,
ng−îc l¹i. mét n−íc kh«ng truyÒn thèng KH&CN
nhiÒu thÕ tr−íc nh− c¸c n−íc ch©u ¢u, nh−ng NhËt B¶n ®·
lµm ®−îc nhiÒu ®iÒu ®¸ng häc tËp vÒ KH&CN trong thÕ kû võa
qua. Bµi viÕt nµy giíi thiÖu mét sè th«ng tin vÒ tæ chøc vµ qu¶n
lý c¸c ®Ò tµi nghiªn cøu ë NhËt B¶n.
I. Qu¶n ®Ò tµi kinh phÝ nghiªn cøu khoa
häc ë NhËt B¶n
Kinh phÝ cña NhËt B¶n dµnh cho
KH&CN trong n¨m tµi chÝnh 2008 (tõ
1/4/2008 ®Õn 31/3/2009) 3.570 tû Yªn
(t−¬ng ®−¬ng 32.45 USD, nÕu tÝnh 1
USDng 110 Yªn), chiÕm 7,55% cña
47.840 tû Yªn (435 USD) cña toµn
chi tiªu quèc gia n¨m 2008. Kinh phÝ nµy
®−îc ph©n cho c¸c ®Ò ¸n vµ ch−¬ng
tr×nh KH&CN do nhiÒu Bé vµ c¬ quan
qu¶n , trong ®ã MEXT ( Gi¸o dôc,
V¨n hãa, ThÓ thao, Khoa häc C«ng
nghÖ) nhËn 2.318,2 Yªn (21.07
USD, 65%), METI (Bé Kinh tÕ, Th−¬ng
m¹i C«ng nghiÖp) nhËn 512,7 Yªn
(4.66 USD, 14%), MOD ( Quèc
phßng) nhËn 184,1 Yªn (1.67 USD,
5%), MHLW (Bé Y tÕ, Lao ®éng, vµ Phóc
lîi héi) nhËn 136,4 tû Yªn (1,24
USD, 4%),… ViÖc ph©n nµy do MOF
(Bé Tµi chÝnh) quyÕt ®Þnh, dùa tn ®¸nh
gi¸ cña Héi ®ång ChÝnh s¸ch KH&CN
(CSTP) - chøc cè n cña Héi ®ång
ChÝnh phñ c¸c ®Ò ¸n ch−¬ng tr×nh
KH&CN do c¸c ®Ò xuÊt. Hµng n¨m,
CSTP ®¸nh gi¸ c¸c ®Ò xuÊt nµy theo c¸c
lo¹i S (xuÊt s¾c), A (rÊt tèt), B (tèt), vµ C
(cÇn ph¶n biÖn l¹i) (1).
(*)(**)
ng 1 so s¸nh kinh phÝ khoa häc vµ
c«ng nghÖ a , §øc, Ph¸p, Anh
NhËt B¶n trong m 2005 (2). §©y chØ lµ
mét so s¸nh t−¬ng ®èi, t vµi liÖu
c lÊy ®−îc nh÷ng m tr−íc hoÆc
quan niÖm ‘nghiªn cøu viªn’ cña c¸c n−íc
cã thÓ kh¸c nhau. Tuy nhiªn, ng nµy
còng cho thÊy kinh phÝ trung b×nh cho
mçi nghiªn cøu viªn cña c¸c n−íc nµy
kngang b»ng nhau, kho¶ng 25 ngh×n
USD/ng−êi/n¨m. §¸ng l−u ý trong c¸c
kinh phÝ KH&CN nµy, kinh phÝ tõ chÝnh
phñ a Mü, Anh, §øc chØ chiÕm kho¶ng
30%, cao nhÊt lµ Ph¸p (37%) vµ thÊp
nhÊt lµ NhËt B¶n (19%).
(*)
GS., TSKH., ViÖn Khoa häc vµ C«ng nghÖ Tiªn
tiÕn NhËt B¶n (JAIST) vµ ViÖn Khoa häc vµ
C«ng nghÖ ViÖt Nam (VAST), email:
bao@jaist.ac.jp
(**)
T¸c gi¶ chÞu tr¸ch nhiÖm sè liÖu tÝnh to¸n
trong bµi viÕt nµy.
Tổ chức và quản lý đề tài nghiên cứu khoa học ở Nhật Bản - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tổ chức và quản lý đề tài nghiên cứu khoa học ở Nhật Bản - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Tổ chức và quản lý đề tài nghiên cứu khoa học ở Nhật Bản 9 10 942