Ktl-icon-tai-lieu

Toán 7

Được đăng lên bởi 99cuong99
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 268 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Đề 3:
I/ TRẮC NGHIỆM (3 điểm) Khoanh vào chữ cái ở đầu mỗi câu trả lời mà em cho là đúng nhất.
Câu 1: Cách viết nào biểu diễn số hữu tỉ :
A.

3
0

B.

8
5

C.

Câu 2: Kết quả phép tính   0,35  .

2,13
2

D.

3

2
bằng :
7

A. 0,1
B. – 1
Câu 3: Cho m = - 3 thì :

C. – 10

A. m = 3

C. m = 3 hoặc m = – 3 D. m 

B. m = – 3

Câu 4: Cho tỉ lệ thức
A. – 5,7
Câu 5: Cho
A. 9

 3,8 0, 26

. Kết quả x bằng :
x
0,39

B. 5,7
m  9 thì m bằng :
B. 3

C. – 6

 2
 5

1004

 4 

 25 

A. 

D. – 3
C. 81

2008

Câu 6: Kết quả của phép tính  
 2

5

D. – 100

 4 
:

 25 

D. 27

1004

là:

1004

B. 

5
 2

C. 1

2

D.  

II/ TỰ LUẬN (7điểm)
Bài 1: (2điểm) Tính
a)

 5  3 2
.

9  10 5


b)

1
4
64 
 12012
2
25

Bài 2: (2điểm) Tìm x , biết :
a)

11
5
.x  0, 25 
12
6

b)  x  1 5  32

Bài 3: (2điểm)
Các cạnh của một tam giác có số đo tỉ lệ với các số 3; 4; 5. Tính các cạnh của tam giác biết chu vi của nó là
13,2 cm.
Bài 4: (1điểm)
a) So sánh 290 và 536
b) Viết các số 227 và 318 dưới dạng luỹ thừa có số mũ là 9
DE 04
ĐỀ
A. TRẮC NGHIỆM : (3 điểm)
Khoanh tròn vào đáp án đúng nhất trong các câu sau:

3 1 12
 :
là
4 4 20
3
7
A.
B.
5
6
Câu 2: Kết qủa của phép tính 36 : 32 
A. 14
B. 33
Câu 1: Kết qủa của phép tính

C.

5
3

C. 34

D.

6
7

D. 38

Câu 3: Trong các câu sau, câu nào đúng
A. Nếu a là số vô tỉ thì a viết được dưới dạng số thập phân vô hạn tuần hoàn
B. Số 0 không là số hữu tỉ dương
C. Nếu c là số vô tỉ thì c cũng là số thực
D. Nếu c là số thực thì c cũng là số vô tỉ
Câu 4: Từ đẳng thức a.d = b.c có thể suy ra tỉ lệ thức nào sau đây:
A.

d b

c a

B.

b c

a d

C.

a d

c b

Câu 5: Viết số thập phân hữu hạn 0,312 dưới dạng phân số tối giản :

D.

c b

a d

A.

156
500

Câu 6: Nếu

B.

x 4

312
1000

C.

78
250

D.

39
125

thì x =

A. 2
B. 16
C. 16
II. TỰ LUẬN : (7 điểm)
Bài 1: (2 điểm) Thực hiện phép tính (tính nhanh nếu có thể)

D. 2

9  1
 1  2 
 . 6   3 .  
11  4 
 4   11 

a)  

3

2

 1
 1
 1
b) 4.     2.     3.     1
 2
 2
 2
Bài 2: (3 điểm) Tìm x biết:
a)

3
1
1
.x

5
2
7

b) 5 – |3x – 1| = 3
c) (1 – 2x)2 = 9
Bài 3: (3 điểm)
Nhà trường đề ra chỉ tiêu phấn đấu của học kỳ I đối với học sinh khối 7 là số học sinh giỏi, khá, trung bình, yếu của khối
tỷ lệ với 9; 11; 13; 3. Không có học sinh kém. Hỏi theo chỉ tiêu của nhà trường thì có bao nhiêu học sinh giỏi, khá, trung
bình, yếu, biết rằng số học sinh khá nhiều hơn số học sinh giỏi

ĐÁP ÁN DE 03
I/ TRẮC NGHIỆ...
Đề 3:
I/ TRẮC NGHIỆM (3 điểm) Khoanh vào chữ cái ở đầu mỗi câu trả lời mà em cho là đúng nhất.
Câu 1: Cách viết nào biểu diễn số hữu tỉ :
A.
3
0
B.
8
5
C.
2,13
2
D.
3
Câu 2: Kết quả phép tính
2
0,35 .
7
bằng :
A. 0,1 B. – 1 C. – 10 D. – 100
Câu 3: Cho
m
= - 3 thì :
A. m = 3 B. m = – 3 C. m = 3 hoặc m = – 3 D.
m
Câu 4: Cho tỉ lệ thức
3,8 0,26
x 0,39
. Kết quả x bằng :
A. – 5,7 B. 5,7 C. – 6 D. – 3
Câu 5: Cho
thì m bằng :
A. 9 B. 3 C. 81 D. 27
Câu 6: Kết quả của phép tính
10042008
25
4
:
5
2
là:
A.
1004
5
2
B.
1004
25
4
C. 1 D.
2
2
5
II/ TỰ LUẬN (7điểm)
Bài 1: (2điểm) Tính
a)
5 3 2
.
9 10 5
b)
2012
1 4
64 1
2 25
Bài 2: (2điểm) Tìm x , biết :
a)
11 5
.x 0,25
12 6
b)
5
x 1 32
Bài 3: (2điểm)
Các cạnh của một tam giác số đo tỉ l với các số 3; 4; 5. Tính các cạnh của tam giác biết chu vi của nó là
13,2 cm.
Bài 4: (1điểm)
a) So sánh 2
90
và 5
36
b) Viết các số 2
27
và 3
18
dưới dạng luỹ thừa có số mũ là 9
DE 04
ĐỀ
A. TRẮC NGHIỆM : (3 điểm)
Khoanh tròn vào đáp án đúng nhất trong các câu sau:
Câu 1: Kết qủa của phép tính
3 1 12
:
4 4 20
A.
3
5
B.
7
6
C.
5
3
D.
6
7
Câu 2: Kết qủa của phép tính
6 2
3 :3
A.
4
1
B.
3
3
C.
4
3
D.
8
3
Câu 3: Trong các câu sau, câu nào đúng
A. Nếu a là số vô tỉ thì a viết được dưới dạng số thập phân vô hạn tuần hoàn
B. Số 0 không là số hữu tỉ dương
C. Nếu c là số vô tỉ thì c cũng là số thực
D. Nếu c là số thực thì c cũng là số vô tỉ
Câu 4: Từ đẳng thức a.d = b.c có thể suy ra tỉ lệ thức nào sau đây:
A.
d b
c a
B.
b c
a d
C.
a d
c b
D.
c b
a d
Câu 5: Viết số thập phân hữu hạn
0,312
dưới dạng phân số tối giản :
Toán 7 - Trang 2
Toán 7 - Người đăng: 99cuong99
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Toán 7 9 10 847