Ktl-icon-tai-lieu

Toàn cầu hóa và những mặt trái

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 510 lần   |   Lượt tải: 1 lần
PHÊÌN ÀÊÌU
2 3
NHÛÄNG LÚÂI KHEN NGÚÅI DAÂNH CHO CUÖËN SAÁCH
TOAÂN CÊÌU HOÁA VAÂ NHÛÄNG MÙÅT TRAÁI
“Kinh tïë vaâ phaát triïín khöng phaãi laâ nhûäng con söë thöëng kï. Hún
thïë, chuáng laâ vïì cuöåc söëng vaâ viïåc laâm. Stiglitz khöng bao giúâ quïn
rùçng coá nhûäng ngûúâi chõu aãnh hûúãng cuãa caác chñnh saách naây vaâ
rùçng thaânh cöng cuãa möåt chñnh saách khöng thïí hiïån úã chöî caác ngên
haâng quöëc tïë thu höìi àûúåc bao nhiïu tiïìn maâ úã chöî ngûúâi dên coá
bao nhiïu àïí söëng vaâ cuöåc söëng cuãa hoå caãi thiïån àûúåc bao nhiïu.”
Christian Science Monitor
“Möåt cuöën saách múái cûåc kyâ quan troång.”
Boston Globe
“Duâ yá kiïën cuãa baån laâ gò, baån seä bõ löi cuöën búãi lêåp sêu sùæc cuãa
Stiglitz àöëi vúái lõch trònh àöíi múái àïí taái àõnh hònh toaân cêìu hoáa.
Möåt cuöën saách phaãi àoåc àöëi vúái nhûäng ai quan têm àïën tûúng lai,
nhûäng ngûúâi tin rùçng coá thïí xêy dûång möåt thïë giúái trong àoá ai cuäng
coá viïåc laâm tûúm têët vaâ muöën traánh sûå xung àöåt giûäa ngûúâi giaâu
vaâ ngûúâi ngheâo.”
– Juan Somavia,
Töíng giaám àöëc Töí chûác Lao àöång Quöëc tïë
“Sûå pha tröån hiïëm hoi giûäa nhûäng thaânh tûåu hoåc thuêåt vaâ kinh
nghiïåm tû vêën chñnh saách laâm cho cuöën saách Toaân cêìu hoáa vaâ
nhûäng mùåt traái cuãa Stiglitz thêåt àaáng àïí àoåc… Niïìm àam mï vaâ
tñnh thùèng thùæn cuãa öng laâ laân gioá múái giûäa sûå quanh co thûúâng
thêëy cuãa caác nhaâ kinh tïë.”
Business Week
“Nghiïn cûáu sêu sùæc vaâ thuá võ naây àoáng goáp lúán vaâo cuöåc tranh
luêån àang diïîn ra vïì toaân cêìu hoáa vaâ cung cêëp möåt mö hònh phên
tñch vïì quaá trònh giuáp àúä caác nûúác àang phaãi àöëi mùåt vúái nhûäng
thaách thûác cuãa chuyïín àöíi vaâ phaát triïín kinh tïë... Hêëp dêîn, cên bùçng
vaâ nhiïìu thöng tin… Möåt cuöën saách phaãi àoåc.”
Publisher Weekly.
“Möåt phên tñch sêu sùæc vïì lyá do taåi sao toaân cêìu hoáa laåi thêët baåi
vúái quaá nhiïìu trong söë nhûäng ngûúâi ngheâo nhêët thïë giúái vaâ laâm thïë
naâo àïí xêy dûång vaâ quaãn lyá möåt nïìn kinh tïë coá tñnh toaân cêìu hún.
Àuáng luác vaâ hêëp dêîn.”
– Mark Malloch Brown, nhaâ quaãn lyá,
Chûúng trònh phaát triïín Liïn hiïåp quöëc (UNDP)
“Möåt chuyïën du lõch tuyïåt vúâi trong sûå phûác taåp cuãa quaá trònh hoaåch
àõnh chñnh saách kinh tïë. Àûa Böå Taâi chñnh Myä vaâ IMF vaâo con mùæt
soi xeát cuãa möåt nhaâ kinh tïë haâng àêìu… laâ àiïìu töët cho sûác khoãe
lêu daâi cuãa caã hïå thöëng.”
Financial Times
“Stiglitz àaä trònh baây möåt caách hiïåu quaã nhêët coá thïí quan àiïím cuãa
öng, bao göìm caã nhûäng chñnh saách kinh tïë phaát triïín maâ öng uãng
höå cuäng nhû nhûäng lúâi caáo buöåc cuå thïí hún cuãa öng vúái nhûäng gò
IMF àaä laâm vaâ nhûäng lyá giaãi taåi sao laåi nhû vêåy.”
New York Review of Books
“Cuöën saách naây laâ chó dêîn cho moåi ngûúâi vïì sûå quaãn lyá yïëu keám quaá
trònh toaân cêìu hoáa. Joe Stiglitz àaä úã àoá. Öng biïët. Vaâ öng giaãi thñch
àiïìu àoá taåi àêy bùçng möåt ngön ngûä giaãn dõ maâ hêëp dêîn.”
James K. Galbraith, Àaåi hoåc Texas - Austin
Toàn cầu hóa và những mặt trái - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Toàn cầu hóa và những mặt trái - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
Toàn cầu hóa và những mặt trái 9 10 85