Ktl-icon-tai-lieu

Tóm tắt các khái niệm cơ bản về Khoa học môi trường (TS. Lê Quốc Tuấn)

Được đăng lên bởi bocau
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 2568 lần   |   Lượt tải: 11 lần
Chương 1. KHÁI NIỆM CƠ BẢN
1.1. Khái niệm về môi trường
1.1.1. Định nghĩa: Môi trường là tổng hợp tất cả điều kiện xung quanh một điểm trong không
gian và thời gian. Môi trường là tổng hợp tất cả các ngoại lực, ảnh hưởng, điều kiện tác động lên
đời sống, tính chất, hành vi và sự sinh trưởng, phát triển và trưởng thành của các cơ thể sống
1.1.2. Khoa học Môi trường
Định nghĩa
Khoa học môi trường là một ngành khoa học đa ngành bởi vì nó được tạo thành bởi nhiều
ngành học như Hóa học, Vật lý, Y học, Khoa học sự sống, nông nghiệp, sức khỏe cộng đồng, kỹ
thuật môi trường…Nó là ngành khoa học của các hiện tượng vật lý trong môi trường. Nó nghiên
cứu nguồn gốc, các phản ứng, vận chuyển, ảnh hưởng và số phận của các loài sinh vật trong
không khí, nước, đất và ảnh hưởng từ các hoạt động của con người lên các cấu thành của môi
trường.
Tầm quan trọng của khoa học môi trường
Khoa học môi trường cho chúng ta thấy tầm quan trọng của việc bảo vệ môi trường, bảo
tồn tài nguyên thiên nhiên và làm giảm các tác nhân gây ô nhiễm môi trường
Ngành khoa học môi trường rất có ý nghĩa vì các lý do sau:
(1) Các vấn đề môi trường vấn đề chung của nhân loại như sự ấm lên của trái đất, thủng
tầng ozone, mưa acid, ô nhiễm môi trường biển, đa dạng sinh học. Những vấn đề trên
không phải là vấn nạn của một quốc gia mà là của toàn cầu, do đó phải có sự nỗ lực và
hợp tác quốc tế.
(2) Các vấn đề được giải quyết trong sự yếu kém của phát triển. Để làm trong sạch vùng
này thì làm ô nhiễm vùng khác (di dời ô nhiễm)
(3) Sự gia tăng mức độ ô nhiễm.
(4) Cần có các giải pháp thay thế
(5) Cần bảo vệ con người khỏi tuyệt chủng
(6) Cần có kế hoạch khôn ngoan cho phát triển
(7) Đòi hỏi phải có sự quản lý môi trường một cách hợp lý theo các yêu cầu sau:
o Đánh giá tác động của hoạt động con người đến môi trường
o Hệ thống hóa các giá trị của môi trường
o Lập kế hoạch và thiết kế cho phát triển bền vững
o Giáo dục môi trường
Nhận thức của cộng đồng
Cộng đồng phải nhận thức được kết quả tất yếu của suy thoái môi trường. Chúng ta đang
đối mặt với nhiều thách thức về môi trường. Các quốc gia cần phải làm quen với những thách
thức này để có những hành động thiết thực nhằm bảo vệ môi trường. Một vài thách thức có thể
được liệt kê dưới đây:

Phát triển dân số
Nghèo đói
Phát triển nông nghiệp
Nước ngầm
Phát triển và lâm nghiệp
Suy thoái đất
Giảm đa dạng gene
Hậu quả của gia tăng dân số
Ô nhiễm nước và không khí
1.2. Phân loại môi trường
Môi trường bao gồm 4 thành phần
(1) Khí quyển: khí quyển là lớp khí bảo vệ...
Chương 1. KHÁI NIM CƠ BN
1.1. Khái nim v môi trường
1.1.1. Định nghĩa: Môi trường là tng hp tt c điu kin xung quanh mt đim trong không
gian và thi gian. Môi trường là tng hp tt c các ngoi lc, nh hưởng, điu kin tác động lên
đời sng, tính cht, hành vi và s sinh trưởng, phát trin và trưởng thành ca các cơ th sng
1.1.2. Khoa hc Môi trường
Định nghĩa
Khoa hc môi trường là m
t ngành khoa hc đa ngành bi vì nó được to thành bi nhiu
ngành hc như Hóa hc, Vt lý, Y hc, Khoa hc s sng, nông nghip, sc khe cng đồng, k
thut môi trường…Nó là ngành khoa hc ca các hin tượng vt lý trong môi trường. Nó nghiên
cu ngun gc, các phn ng, vn chuyn, nh hưởng và s phn ca các loài sinh vt trong
không khí, nước, đất và nh hưởng t các ho
t động ca con người lên các cu thành ca môi
trường.
Tm quan trng ca khoa hc môi trường
Khoa hc môi trường cho chúng ta thy tm quan trng ca vic bo v môi trường, bo
tn tài nguyên thiên nhiên và làm gim các tác nhân gây ô nhim môi trường
Ngành khoa hc môi trường rt có ý nghĩa vì các lý do sau:
(1) Các vn đề môi trường vn đề chung ca nhân loi như s m lên ca trái đất, thng
tng ozone, mưa acid, ô nhi
m môi trường bin, đa dng sinh hc. Nhng vn đề trên
không phi là vn nn ca mt quc gia mà là ca toàn cu, do đó phi có s n lc và
hp tác quc tế.
(2) Các vn đề được gii quyết trong s yếu kém ca phát trin. Để làm trong sch vùng
này thì làm ô nhim vùng khác (di di ô nhim)
(3) S gia tăng mc độ ô nhim.
(4) Cn có các gi
i pháp thay thế
(5) Cn bo v con người khi tuyt chng
(6) Cn có kế hoch khôn ngoan cho phát trin
(7) Đòi hi phi có s qun lý môi trường mt cách hp lý theo các yêu cu sau:
o Đánh giá tác động ca hot động con người đến môi trường
o H thng hóa các giá tr ca môi trường
o Lp kế hoch và thiết kế cho phát trin bn v
ng
o Giáo dc môi trường
Nhn thc ca cng đồng
Cng đồng phi nhn thc được kết qu tt yếu ca suy thoái môi trường. Chúng ta đang
đối mt vi nhiu thách thc v môi trường. Các quc gia cn phi làm quen vi nhng thách
thc này để có nhng hành động thiết thc nhm bo v môi trường. Mt vài thách thc có th
được lit kê d
ưới đây:
Tóm tắt các khái niệm cơ bản về Khoa học môi trường (TS. Lê Quốc Tuấn) - Trang 2
Tóm tắt các khái niệm cơ bản về Khoa học môi trường (TS. Lê Quốc Tuấn) - Người đăng: bocau
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Tóm tắt các khái niệm cơ bản về Khoa học môi trường (TS. Lê Quốc Tuấn) 9 10 128