Ktl-icon-tai-lieu

Tôn giáo và trính chị trường hợp đạo Tin Lành ở khu vực Tây Nguyên hiện nay

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 1451 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Tôn giáo và trính chị trường hợp đạo Tin Lành
ở khu vực Tây Nguyên hiện nay
Khổng Quốc Khánh
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
Luận văn Thạc sĩ ngành: Việt Nam học; Mã số: 60 31 60
Người hướng dẫn: GS.TS. Đỗ Quang Hưng
Năm bảo vệ: 2010
Abstract: Trình bày cơ sở lý luận về mối quan hệ giữa tôn giáo và chính trị ở Việt
Nam nói riêng và trên thế giới nói chung. Nghiên cứu công tác quản lý của Nhà nước
đối với đạo Tin lành tại Tây Nguyên. Đưa ra một số dự báo và giải pháp phòng chống
âm mưu, hoạt động lợi dụng vấn đề Tin lành chống phá Việt Nam và nhất là ở Tây
Nguyên hiện nay
Keywords: Chính trị; Đạo Tin Lành; Việt Nam học; Tây Nguyên; Tôn giáo
Content
MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Tôn giáo và chính trị là những vấn đề nhạy cảm trong đời sống xã hội của con người ở
khắp các quốc gia trên thế giới, trong mọi thời đại. Nhận thức về tôn giáo, chính trị cũng như
mối quan hệ giữa tôn giáo và chính trị cũng phong phú, đa dạng như chính bản thân các khái
niệm đó.
Theo quan điểm của Mác, là những bộ phận thuộc kiến trúc thượng tầng, tôn giáo và
chính trị chịu ảnh hưởng trực tiếp của cơ sở hạ tầng và cũng tác động ngược trở lại hạ tầng xã
hội. Đồng thời, giống như các bộ phận khác của kiến trúc thượng tầng, tôn giáo và chính trị có
mối quan hệ gắn bó hữu cơ với nhau. Mối quan hệ giữa tôn giáo và chính trị thể hiện ở sự tác
động qua lại lẫn nhau của chính hai thành phần này, cụ thể là biểu hiện ở vai trò của tôn giáo
đối với đời sống chính trị và ngược lại. Nói cách khác, những vấn đề có liên quan đến tôn giáo
trực tiếp tác động đến sự ổn định chính trị và phát triển của mỗi quốc gia.
Việt Nam là một quốc gia có nhiều tín ngưỡng, tôn giáo, cả nội sinh lẫn ngoại nhập. Tại
Việt Nam, không có xung đột tôn giáo; các tôn giáo cùng tồn tại và phát triển một cách hài
hoà, với xu thế chính là đồng hành cùng dân tộc. Vấn đề tôn giáo từng bị chủ nghĩa thực dân,
đế quốc lợi dụng, phục vụ cho âm mưu xâm lược, chống phá cách mạng Việt Nam. Ngày nay,

vấn đề tôn giáo đã và đang có những tác động cả tích cực lẫn tiêu cực đối với đời sống chính
trị - xã hội tại Việt Nam.
Tin Lành là một tôn giáo có nguồn gốc phương Tây, du nhập Việt Nam từ đầu thế kỷ
XX, gắn liền với quá trình xâm lược, mở rộng thuộc địa của chủ nghĩa đế quốc và thực dân.
Theo tiến trình lịch sử, Tin Lành đã tồn tại, phát triển trong những điều kiện, hoàn cảnh khác
nhau và trở thành một thực thể tôn giáo tại Việt Nam. Trong cuộc kháng chiến chống thực dân
và đế quốc, một bộ phận tu sĩ, tín đồ Tin Lành ...
Tôn giáo và trính chị trường hợp đạo Tin Lành
ở khu vực Tây Nguyên hiện nay
Khổng Quốc Khánh
Trường Đại hc Khoa hc Xã hi và Nhân văn
Luận văn Thạc sĩ ngành: Việt Nam học; số: 60 31 60
Người hướng dẫn: GS.TS. Đỗ Quang Hưng
m bảo vệ: 2010
Abstract: Trình bày sở luận về mối quan hệ giữa n giáo chính trị Việt
Nam i riêng trên thế giới i chung. Nghiên cứu công tác quản của Nhà nước
đối với đạo Tin lành tại Tây Nguyên. Đưa ra một số dự báo và giải pháp phòng chống
âm mưu, hoạt động lợi dụng vấn đề Tin lành chống phá Việt Nam và nhất là y
Nguyên hiện nay
Keywords: Chính trị; Đạo Tin Lành; Việt Nam học; Tây Nguyên; Tôn giáo
Content
MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
n giáo và chính tr những vn đề nhạy cảm trong đời sống xã hội của con người
khắp các quốc gia trên thế giới, trong mọi thời đại. Nhận thức về n giáo, chính trng như
mi quan hệ giữa tôn giáo chính trị cũng phong phú, đa dạng như cnh bản thân các khái
niệm đó.
Theo quan điểm của Mác, những bộ phận thuộc kiến trúc thượng tầng, n giáo
chính trị chịu ảnh hưởng trực tiếp của cơ sở hạ tầng cũng tác động ngược trở lại hạ tầng
hội. Đồng thời, giống như các bphận khác của kiến trúc thượng tầng, tôn giáo và chính trị có
mi quan hệ gắn hữu với nhau. Mối quan hgiữa n giáo chính trị thhin sự tác
động qua lại ln nhau của chính hai thành phần này, cụ th là biểu hiện vai trò của tôn giáo
đối với đời sống chính tr ngược lại. Nói cách khác, những vấn đề có liên quan đến tôn giáo
trực tiếp tác động đến sự ổn định chính trị và phát triển của mỗi quốc gia.
Việt Nam là một quốc gia nhiều tín ngưỡng, tôn giáo, cả ni sinh lẫn ngoại nhập. Tại
Việt Nam, không xung đột n giáo; các n giáo ng tồn tại phát triển mt ch hài
hoà, với xu thế chính đồng hành cùng dân tc. Vấn đề tôn giáo từng bị chủ nghĩa thực dân,
đế quốc lợi dụng, phục vụ cho âm mưu xâm lược, chống phá cách mạng Việt Nam. Ngày nay,
Tôn giáo và trính chị trường hợp đạo Tin Lành ở khu vực Tây Nguyên hiện nay - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tôn giáo và trính chị trường hợp đạo Tin Lành ở khu vực Tây Nguyên hiện nay - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Tôn giáo và trính chị trường hợp đạo Tin Lành ở khu vực Tây Nguyên hiện nay 9 10 934